Joe Biden, Presidenti i zgjedhur i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ka pasur një karrierë të gjatë politike, ku ka shërbyer për 36 vjet në Senat dhe 8 vjet në administratën Obama si zv/President i SHBA.

Por kush është në të vërtetë Joe Biden? Sa shumë dimë për Presidentin e sapozgjedhur të Amerikës?

Sipas gjigandit “The Independent”, më poshtë do të listojmë 10 fakte për jetën e Joe Biden.

1. Ai belbëzonte kur ishte fëmijë.

Pjesën më të madhe të fëmijërisë, Biden e ka kaluar në Scranton, Philadelfia, përpara se familja e tij të zhvendosej në Wilmington, Delaware kur ai ishte 10 vjeç. Në shkollë, bashkëmoshatarët e tallnin për faktin që belbëzonte. Zakonisht i thërrisnin “Bye-Bye” sa herë Biden përpiqej të thoshte mbiemrin e tij.

2. Zoti Biden luante futboll amerikan gjatë gjimnazit.

Në gjimnazin e tij katolik Akademia Archmere, ish-zv/Presidenti luante futboll amerikan në pozicionin mbrojtës dhe vrapues krahu, nga ku kapte 19 pasime.

3. Ju mbingarkua detyra e ushtarakut në luftën e Vietnamit, por ju anulua për shkak të problemeve shëndetësore.

Pasi Biden mbaroi Universitetin e Sirakuzës për juridik, iu mbingarkua detyra ushtarake për shërbim në luftën e Vietnamit, por kjo u anulua për shkak të astmës, nga e cila Joe vuante.

4. Joe Biden është Presidenti më i vjetër i Amerikës.

Përpara se të fitonte nominimet demokratike të Janarit, Biden u shpreh se i duhej të përzgjidhte menjëherë një zëvëndëspresident që mund të drejtonte Shtëpinë e Bardhë për shkak të moshës së tij. Kur e adresoi këtë çështje në Iowa, ai tha se ishin “të paktën tetë gra, katër ose pesë njerëz me ngjyrë shumë të kualifikuar dhe të aftë për të qenë zëvëndëspresident. Por këdo që të zgjedh, mund të ushtrojë detyrën e Presidentit sepse unë jam i vjetër”. Biden është 77 vjeç.

5. Kandidimi i tij i parë për President ishte në vitin 1987 dhe 2008.

Biden e la kandidimin dhe mbështeti ish-Presidentin Obama. Por nuk dihej ende nëse do merrte pjesë tek kjo administratë, pasi komenti i tij në lidhje më rivalin e atëhershëm demokrat ishte shumë pa takt dhe i çuditshëm. Ai e quajti atë si afro-amerikani i parë i artikuluar, i zgjuar dhe i pashëm.

6. Ka përjetuar tragjedi familjare.

Joe Biden ka humbur bashkëshorten Neilia dhe vajzën e tij të vogël Naomi në një aksident automobilistik në vitin 1972. Dy djemtë e tij Beau dhe Hunter ndodheshin gjithashtu në makinë, por fatmirësisht shpëtuan. Djali i tij i madh Beau vdiq në vitin 2015 nga tumori në kokë.

7. Filmi i tij i preferuar është Chariots of Fire.

Gjatë një interviste në vitin 2008, demokrati u shpreh se “Chariots of Fire” ishte filmi i tij i preferuar. “Mesazhi i atij filmi është që të vendosësh principet dhe moralet përpara famës dhe pushtetit. Për mua kjo dëshmon qartë heroizmin e vërtetë, kur dikush bën diçka të tillë”.

8. Joe Biden “vdes” për akullore.

77-vjeçari ka pranuar që lë kokën për ëmbëlsira, specifikisht akulloren. Në disa komente të bëra në vitin 2016, ai ka thënë: “Unë quhem Joe Biden dhe vdes për akullore. Nuk pi duhan apo alkool, por ha shumë akullore”.

9. Qenushi që ai bleu në 1967 quhej “Senator”.

Në 1967 ai bleu një qen për gruan e tij Neilia dhe emri që i vuri qenit ishte “Senator”. Momentalisht Biden ka dy qenë. Champ, Pastori gjerman 3-vjeçar i adoptuar në 2008 dhe Major, i po të njëjtës racë, i adoptuar 10 vjet më vonë.

10. Biden u rimartua në 1977 me gruan e tij aktuale, që është mësuese.

Çifti u takua në 1975 rastësisht, dhe ju desh ta propozonte pesë herë përpara se ajo të pranonte të martohej. Shpeshherë Biden plot krenari i referohet vetes si “Burri i Jill Biden” dhe gjatë një tubimi për kandidim, ju drejtua audiencës duke i thënë: “Mendoni mësuesen tuaj të preferuar, që ju motivoi dhe ju rriti vetëbesimin. E tillë do të jetë Zonja e Parë Jill”.

Joe Biden, the President-elect of the United States, has had a long political career, serving for 36 years in the Senate and 8 years in the Obama administration as Vice President of the United States.

But who exactly is Joe Biden? How much do we know about America’s newly elected President?

According to the giant “The Independent”, below we will list 10 facts about the life of Joe Biden.

1. He stuttered when he was a child.

Biden spent most of his childhood in Scranton, Philadelphia, before his family moved to Wilmington, Delaware when he was 10 years old. At school, his peers mocked him for stuttering. He was usually called “Bye-Bye” whenever Biden tried to say his last name.

2. Mr. Biden played American football during high school.

At his Catholic gymnasium, the Archmere Academy, the former vice president played American football in the defensive and wing-running position, from which he captured 19 assists.

3. You were overworked in the military in the Vietnam War, but you were canceled due to health problems.

After Biden graduated from Syracuse University in law, he was overloaded with military service for the Vietnam War, but this was canceled due to asthma, from which Joe suffered.

4. Joe Biden is America’s oldest President.

Before winning the January Democratic nominations, Biden said he needed to immediately select a vice president who could run the White House because of his age. Addressing the issue in Iowa, he said there were “at least eight women, four or five highly qualified people of color and capable of running for vice president.” “But whoever you choose can serve as president because I am old.” Biden is 77 years old.

5. His first candidacy for President was in 1987 and 2008.

Biden withdrew his candidacy and supported former President Obama. But it was not yet known if he would take part in this administration, as his comment about the then Democratic rival was very tactless and bizarre. He called him the first African-American to be articulate, smart and handsome.

6. Has experienced family tragedy.

Joe Biden lost his wife Neilia and his young daughter Naomi in a car accident in 1972. His two sons Beau and Hunter were also in the car but thankfully survived. His eldest son Beau died in 2015 from a head tumor.

7. His favorite movie is Chariots of Fire.

In an interview in 2008, the Democrat said that “Chariots of Fire” was his favorite movie. “The message of that film is to put principles and morals before fame and power. “For me, this clearly proves true heroism, when someone does something like that.”

8. Joe Biden “dies” for ice cream.

The 77-year-old has admitted to leaving his head for cakes, specifically ice cream. In some comments made in 2016, he said: “My name is Joe Biden and I die for ice cream. “I do not smoke or drink alcohol, but I eat a lot of ice cream.”

9. The dog he bought in 1967 was called “Senator”.

In 1967 he bought a dog for his wife Neilia and the name he gave the dog was “Senator”. Biden is currently two. Champ, 3-year-old German Pastor adopted in 2008 and Major, of the same race, adopted 10 years later.

10. Biden remarried in 1977 to his current wife, who is a teacher.

The couple met in 1975 by chance, and you had to propose to her five times before she agreed to get married. Biden often proudly refers to himself as “Jill Biden’s husband” and during a candidacy rally, addressed the audience, saying: “Think of your favorite teacher, who motivated you and boosted your confidence. “Such will be First Lady Jill.”