Këshilli i Lartë i Prokurorisë ka zgjedhur drejtuesit e përkohshëm të 10 prokurorive në të gjithë vendin, pozicione të cilat ende nuk janë plotësuar për shkak të procesit të Vetingut në radhët e gjyqtarëve dhe prokurorëve.

Këshilli vendosi me votë unanime të vlerësojë të përfunduar procedurën e verifikimit të pasurisë dhe figurës për prokurorin Abaz Muça, kandidat për pozicionin e Drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Mat dhe të lejojë kandidatin (Abaz Muça) të vijojë me procedurat e mëtejshme të ngritjes në detyrë për pozicionin e Drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës Shkallës së Parë Mat.

Pasi u njoh me relacionin e përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës, Këshilli vendosi unanimisht për ndërprerjen dhe përfundimin e procedurës së verifikimit të pasurisë dhe figurës për prokurorin Gentian Stoja, kandidat për pozicionin e Drejtuesit në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Korçë.

Me votë unanime, Këshilli vendosi për 9 (nëntë) caktime të përkohshme për një periudhë tremujore, nga data e hyrjes në fuqi të vendimit, si vijon:

Z. Albert Murçaj, në pozicionin e Drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Shkodër;

Znj. Irena Çunoti, në pozicionin e prokurorit në Prokurorinë pranë Gjykatës së Apelit Korçë;

Znj. Afërdita Ndoi, në pozicionin e prokurorit në Prokurorinë pranë Gjykatës së Apelit Durrës;

Z. Ludovik Dodaj, në pozicionin e Drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Apelit Durrës;

Z. Lorenc Mërkuri, në pozicionin e Drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkalles së Parë Sarandë;

Z. Asllan Bajramaj, në pozicionin e Drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkalles së Parë Përmet;

Z. Aurel Zarka, në pozicionin e Drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkalles së Parë Vlorë;

Z. Erion Çela, në pozicionin e Drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Apelit Vlorë;

Z. Gjon Fusha, në pozicionin e Drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Apelit Gjirokastër.

Bazuar në nenet 14 dhe 33 të Ligjit Nr. 96/2016, “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”,i ndryshuar, Këshilli i Lartë i Prokurorisë vendosi me 9 vota pro dhe 1 kundër (z. Vatë Staka), të caktojë përkatësisht Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Elbasan, Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Dibër dhe Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Korçë, që do të shërbejnë si zyra prokurorie për kryerjen e praktikës profesionale për 23 kandidatë magjistratë në profilin “prokuror”, për vitin akademik 2021-2022, dhe të caktojë magjistratët prokurorë udhëheqës për periudhën korrik 2021- qershor 2022, për kandidatët për magjistratë, profili “prokuror”, për vitin akademik 2021-2022.

Magjistrati prokuror udhëheqës bën vlerësimin etik dhe profesional të secilit kandidat magjistrat, profili prokuror, duke u bazuar në kriteret dhe nivelet e vlerësimit, të përcaktuara në ligj.

Pasi u njoh me raportin e përgatitur nga Komisioni i Vlerësimit të Veprimtarisë Etike dhe Profesionale, Këshilli vendosi miratimin e Raportit për analizimin e aftësive profesionale të subjektit të rivlerësimit kalimtar, prokurorit Endrit Bimi. Një kopje e këtij Raporti i dërgohet Komisionit të Pavarur të Kualifikimit dhe Operacionit Ndërkombëtar të Monitorimit.

Në përfundim të seancës plenare, Këshilli caktoi me short z. Bujar Sheshi, si relator për procedurën e ngritjes në detyrën e drejtuesit, të prokurorit Ludovik Dodaj, kandidat për vendin vakant të Drejtuesit në Prokurorinë pranë Gjykatës së Apelit Durrës, i cili rezulton të ketë përfunduar procesin e verifikimit nga ana e Këshillit.

The High Prosecution Council has elected interim heads of 10 prosecutors’ offices across the country, positions which have not yet been filled due to the Vetting process in the ranks of judges and prosecutors.

The Council decided by unanimous vote to assess the completion of the procedure of verification of assets and image for the prosecutor Abaz Muça, candidate for the position of Head of the Prosecution at the Court of First Instance Mat and to allow the candidate (Abaz Muça) to proceed with further procedures. promotion to the position of Head of Prosecution at the Court of First Instance Mat.

After being acquainted with the report prepared by the Career Development Commission, the Council unanimously decided to terminate and complete the procedure of verification of assets and image for prosecutor Gentian Stoja, candidate for the position of Head of the Prosecution at the Court of First Instance Korça.

By unanimous vote, the Council decided on 9 (nine) temporary appointments for a period of three months, from the date of entry into force of the decision, as follows:

Mr. Albert Murçaj, in the position of Head of the Prosecution at the Shkodra Court of First Instance;

Mrs. Irena Çunoti, in the position of prosecutor in the Prosecution at the Court of Appeal of Korça;

Mrs. Aferdita Ndoi, in the position of prosecutor in the Prosecution at the Court of Appeal of Durrës;

Mr. Ludovik Dodaj, in the position of Head of the Prosecution at the Durrës Court of Appeal;

Mr. Lorenc Mërkuri, in the position of Head of the Prosecution at the Court of First Instance Saranda;

Mr. Asllan Bajramaj, in the position of Head of the Prosecution at the Court of First Instance Përmet;

Mr. Aurel Zarka, in the position of Head of the Prosecution at the Court of First Instance Vlora;

Mr. Erion Çela, in the position of Head of the Prosecution at the Court of Appeal of Vlora;

Mr. Gjon Fusha, in the position of Head of the Prosecution at the Gjirokastra Court of Appeal.

Based on articles 14 and 33 of Law no. 96/2016, “On the status of judges and prosecutors in the Republic of Albania”, as amended, the High Council of the Prosecution decided with 9 votes in favor and 1 against (Mr. Vatë Staka), to appoint respectively the Prosecution at the Court of First Instance Tirana, the Prosecution at the Court of First Instance Elbasan, the Prosecution at the Court of First Instance Dibër and the Prosecution at the Court of First Instance Korçë, which will serve as a prosecutor’s office to conduct professional practice for 23 magistrate candidates in the profile “prosecutor” , for the academic year 2021-2022, and to appoint the leading magistrate prosecutors for the period July 2021- June 2022, for the candidates for magistrates, the profile “prosecutor”, for the academic year 2021-2022.

The leading prosecutor magistrate makes the ethical and professional evaluation of each candidate magistrates, prosecutor profile, based on the criteria and levels of evaluation, defined by law.

After being acquainted with the report prepared by the Evaluation Commission of Ethical and Professional Activity, the Council decided to approve the Report for the analysis of the professional skills of the subject of the transitional re-evaluation, the prosecutor Endrit Bimi. A copy of this Report is sent to the Independent Qualification and International Monitoring Operation Commission.

At the end of the plenary session, the Council appointed by lot Mr. Bujar Sheshi, as rapporteur for the promotion procedure of the director, prosecutor Ludovik Dodaj, candidate for the vacant position of Director in the Prosecution at the Court of Appeal of Durrës, which turns out to have completed the verification process by the Council.