Pavarësisht nëse e klasifikojmë koronavirusin e ri si një pandemi, kjo është një çështje serioze. Në më pak se dy muaj ësht përhapur në disa kontinente. Pandemi do të thotë transmetim i qëndrueshëm dhe i vazhdueshëm i sëmundjes njëkohësisht në më shumë se tre rajone të ndryshme gjeografike. Pandemia nuk i referohet vdekshmërisë së një virusi, por transmetueshmërisë së tij dhe shtrirjës gjeografike.

Ajo që ne me siguri kemi është një pandemi e frikës. Të gjitha mediat e planetit po shkruajnë për koronavirusin. Është e drejtë që ekziston një shqetësim i thellë dhe një planifikim masiv për skenarët e rasteve më të këqija dhe natyrisht pasojat kalojnë nga sfera globale e shëndetit në biznes dhe politikë.

Por gjithashtu është e drejtë që ne nuk duhet të bëjmë panik. Do të ishte e gabuar të thuash se ka një lajm të mirë që del nga Covid-19, por ka shkaqe për optimizëm, arsye për të menduar se mund të ketë mënyra për ta mposhtur këtë virus.

1. Ne e dimë se çfarë është

Rastet e para me Sida ishin përshkruar në qershor të vitit 1981 dhe u deshën dy vite për të identifikuar virusin HIV që e shkaktonte sëmundjen. Me Covid-19, rastet e para me pneumoni të rëndë u raportuan në Kinë më 31 dhjetor 2019 dhe më 7 janar, virusi ishte identifikuar. Gjenomi ishte në dispozicion që në ditën e dhjetë. Ne tashmë e dimë se është një virus I ri nga grupi 2B, me të njëjtën familje si SARS, të cilin ne e kemi quajtur SARSCoV2.

2. Ne e dimë sesi ta zbulojmë virusin

Që prej 13 janarit, një test për të zbuluar koronavirusin ka qenë gati.

3.Situata në Kinë po përmirësohet

Masat e forta të kontrollit dhe izolimit të vendosura nga Kina po japin fryte. Prej disa javë, numri i rasteve të diagnostikuara me koronavirus po ulet çdo ditë. Një analizë e detajuar epidemiologjike po bëhet edhe nga vendet të tjera. Shpërthimet janë shumë specifike për disa zona, çka bën që të kontrollohen më lehtë.

4.80 përqind e rasteve janë të buta

Sëmundja nuk shkakton simptoma ose është e butë në 81 përqind të rasteve. Sigurisht në 14 përqind të rasteve shkakton pneumoni të rëndë dhe në 5 përqind të rasteve mund të bëhet kritike ose fatale. Është ende e paqartë se cila mund të jetë shkalla e vdekshmërisë. Por mund të jetë më e ulët nga sa vlerësohet deri tani.

5.Njerëzit shërohen

Pjesa më e madhe e raportimeve fokusohen te të dhënat që lidhen me numrin e rasteve të konfirmuara dhe numrin e vdekjeve, por shumica e njerëzve të prekurvjanë shëruar. Janë 13 herë më shumë raste të shëruara se vdekje dhe kjo përqindje po rritet.

6.Simptomat shfaqen të lehta tek fëmijët

Vetëm 3 përqind e rasteve ndodhin te njerëzit nën 20 vjeç dhe vdekshmëria nën 40 vjeç është vetëm 0.2 përqind. Simptomat janë aq të lehta tek fëmijët sa ato kalojnë pa u vënë re.

7.Virusi mund të pastrohet me lehtësi

Virusi mund të pastrohet në mënyrë efektive nga sipërfaqet me një solucion me etanol(62-71% alkool), peroksid hidrogjeni(0.5% peroksid) ose hipoklorit sodium(0.1% zbardhues) në vetëm një minutë. Larja e shpeshtë e duarve me sapun dhe ujë është mënyra më efektive për të shmangur infektimin.

8. Shkenca ka nisur punën globalisht

Kjo është epoka e bashkëpunimit ndërkombëtar shkencor. Vetëm pas një muaji, 164 studime shkencore për Covid-19 ishin të pranishme online. Janë punime paraprake mbi vaksinat, trajtimet, gjenetikën, epidemiologjinë, diagnozat, aspektet klinike, etj. Artikujt janë shkruar nga 700 autorë dhe janë shpërndarë kudo në botë. Në vitin 2003 për epideminë e SARS u desh më shumë se një vit që të shkruhej gjysma e këtyre artikujve.

9. Tashmë ka prototipa të vaksinave

Aftësia jonë për të krijuar vaksina të reja është spektakolare. Që tani janë gati më shumë se tetë projekte që po bëjnë kërkime për vaksinën e re ndaj koronavirusit. Ka grupe që po punojnë për projekte vaksinimi ndaj viruseve të ngjashme. Një grup nga Universiteti Queensland, Australi që merret me zbulimin e vaksinave të ndryshme, ka njoftuar tashmë se po punojnë me një prototip me teknikën e quajtur “kapës molecular”, e cila është një teknologji e re. Ky është vetëm një shembull që mund të lejojë prodhimin e vaksinës në një kohë rekord. Prototipet së shpejti mund të testohen tek njerëzit.

10. Testimet antivirale kanë nisur

Vaksinat janë parandaluese. Tani për tani, kurimi i njerëzve që janë të infektuar nga Covid-19 është i rëndësishëm. Që tani kanë nisur të analizohen mbi 80 prova klinike për kurimin e koronavirusit. Këto janë antiviralë që janë përdorur edhe për infeksione të tjera, të cilat tashmë janë aprovuar dhe që dihet se janë të sigurta. Janë një seri ilaçesh që po testohen dhe kanë treguar efikasitet.. Pandemia e gripit të 1918 shkaktoi më shumë se 25 milion vdekje në më pak se 25 javë. A mund të ndodhë diçka e ngjashme tani? Më shumë mundësi jo, pasi ne nuk kemi qenë asnjëherë më të përgatitur për të luftuar një pandemi.

Nga Ignacio Lopez-Goni i cili punon si mikrobiolog në Universitetin e e Navarras.

Burimi: Greenpeace/ JOQ ALBA

Whether or not we classify the new coronavirus as a pandemic is a serious matter. In less than two months it has spread to several continents. Pandemic means sustained and continuous transmission of the disease simultaneously in more than three different geographic regions. Pandemic refers not to the mortality of a virus, but to its transmissibility and geographical reach.

What we certainly have is a fear pandemic. All media on the planet are writing about coronavirus. It is true that there is deep concern and mass planning for worst case scenarios, and of course the consequences shift from the global sphere of health to business and politics.

But it is also fair that we should not panic. It would be wrong to say that there is good news coming out of Covid-19, but there are reasons for optimism, reason to think there may be ways to defeat this virus.

1. We know what it is

The first cases of AIDS were described in June 1981 and it took two years to identify the HIV virus causing the disease. With Covid-19, the first cases of severe pneumonia were reported in China on December 31, 2019, and on January 7, the virus had been identified. The genome was available on the tenth day. We already know that it is a new virus from Group 2B, with the same family as SARS, which we have named SARSCoV2.

2. We know how to detect the virus

As of January 13, a test to detect coronavirus has been ready.

3. The situation in China is improving

The strong control and isolation measures imposed by China are bearing fruit. For several weeks, the number of cases diagnosed with coronavirus has been decreasing daily. A detailed epidemiological analysis is being carried out by other countries as well. The outbreaks are very specific to some areas, which makes them easier to control.

4.80 percent of cases are mild

The disease does not cause symptoms or is mild in 81 percent of cases. Certainly in 14 percent of cases it causes severe pneumonia and in 5 percent of cases it can become critical or fatal. It is still unclear what the mortality rate might be. But it may be lower than estimated so far.

5. People recover

Most reports focus on data related to the number of confirmed cases and the number of deaths, but most of the people affected have been cured. There are 13 times more cases cured than death and this percentage is increasing.

6. Symptoms appear mild in children

Only 3 percent of cases occur in people under 20 and mortality under 40 is only 0.2 percent. The symptoms are so mild in children that they go unnoticed.

7. The virus can be easily cleared

The virus can be effectively cleansed from surfaces with a solution of ethanol (62-71% alcohol), hydrogen peroxide (0.5% peroxide) or sodium hypochlorite (0.1% bleach) in just one minute. Frequent hand washing with soap and water is the most effective way to avoid infection.

8. Science has started work globally

This is the era of international scientific cooperation. Just over a month later, 164 Covid-19 science studies were online. Preliminary work on vaccines, treatments, genetics, epidemiology, diagnoses, clinical aspects, etc. The articles were written by 700 authors and distributed around the world. In 2003 the SARS epidemic took more than a year to write half of these articles.

9. There are already vaccine prototypes

Our ability to create new vaccines is spectacular. There are now more than eight projects under way for research into the new coronavirus vaccine. There are groups working on vaccination projects for similar viruses. A group from the University of Queensland, Australia dealing with the discovery of different vaccines, has already announced that they are working on a prototype using a technique called “molecular seal” which is a new technology. This is just one example that could allow vaccine production in record time. Prototypes can soon be tested on humans.

10. Antiviral testing has begun

Vaccines are preventative. For now, treating people who are infected with Covid-19 is important. More than 80 clinical trials of coronavirus cure have begun to be analyzed. These are antivirals that have been used for other infections, which have already been approved and are known to be safe. They are a series of drugs that are being tested and shown to be effective. The 1918 flu pandemic caused more than 25 million deaths in less than 25 weeks. Can something similar happen now? More likely not, as we have never been better prepared to fight a pandemic.

By Ignacio Lopez-Goni who works as a microbiologist at the University of Navarra.