Numri i turistëve të huaj po rritet nga viti në vit në Shqipëri. Por, numri i madh që vijnë shohin disa gjëra që ju pëlqejnë dhe disa gjëra që i habisin, raporton “TCH”.

Sipas të dhënave qyteti që ka numrin më të lartë të shtetasve të huaj të pajisur me leje pune është Tirana me rreth 50% të lejeve të punës, përcjell albinfo.ch.

Në Shqipëri janë rreth 9.500 të huaj me leje qëndrimi. Shumë prej tyre kanë krijuar bizneset e tyre, ose janë punësuar diku duke krijuar kështu edhe familjet e tyre me shtetase të huaja ose me shqiptare.

Më poshtë janë të listuara disa nga përshtypjet e të huajve në raport me shqiptarët:

10 gjërat që u pëlqejnë të gjithë të huajve në Shqipëri:

Shumë shoferë taksie dhe kamerierë flasin gjuhë të huaja
Edhe në fshatin më të humbur mund të pish një ekspres të mirë
Domatet kanë shijen e dikurshme
Njerëzit janë miqësorë
Ha shumë mirë dhe shumë lirë në restorante
Koha është e ngrohtë dhe me diell pothuajse gjatë gjithë vitit
Gjen gjithçka në kaq pak vend: male, fusha, det, lumenj
Shumica e popullsisë është e re në moshë
Femrat janë të bukura
Kujtdo që i drejtohen për ndihmë, është i gjindshëm

10 gjërat që i habisin të huajt në Shqipëri:

Këmbësorë që kalojnë rrugën sipas nevojës, pa ua vënë veshin semaforëve. Shoferë të shpejtë që i japin edhe më shumë gaz makinës te vijat e bardha. Garat “Kush është më i shpejti” mes këmbësorëve dhe makinave kur semafori u jep të dyja palëve të drejtën për të kaluar në të njëjtën kohë.
Toni i zërit. Kudo bërtitet. Burra dhe gra që bërtasin të gjithë në të njëjtën kohë. Prindër që kritikojnë, apo përkëdhelin fëmijët duke bërtitur
Kafenetë e mbushura plot nëpër qytete të vogla vetëm me burra dhe djem të rinj.
Këmbëngulja për t’i dhënë mend kujtdo. P.sh nëse një apo dy punëtorë janë duke punuar në rrugë për të hapur një kanal, rreth e rrotull mblidhen shumë të tjerë duke u treguar se sa thellë e sa gjerë duhet hapur kanali.
Mëngjesi popullor me byrekë dhe dhallë
Gatimet me të brendshmet e kafshëve (Pse, hahen këto?!)
Takimet e punës në kafene
Sherret për të paguar faturën në tavolinë
Vajzat që dalin xhiro duke kapur për dore njëra-tjetrën
Burrat që puthen në faqe kur takohen.

The number of foreign tourists is increasing year by year in Albania. But, the large number that comes sees some things that you like and some things that surprise them, reports “TCH”.

According to the data, the city that has the highest number of foreign citizens equipped with work permits is Tirana with about 50% of work permits, reports albinfo.ch.

There are about 9,500 foreigners with residence permits in Albania. Many of them have set up their own businesses, or are employed somewhere, thus creating their own families with foreign or Albanian citizens.

Listed below are some of the impressions of foreigners in relation to Albanians:

10 things that all foreigners in Albania like:

Many taxi drivers and waiters speak foreign languages
Even in the most lost village you can drink a good espresso
Tomatoes have the same taste as before
People are friendly
Eat very well and very cheaply in restaurants
The weather is warm and sunny almost all year round
Finds everything in so few places: mountains, fields, sea, rivers
The majority of the population is young in age
Women are beautiful
Anyone who turns to them for help is available

10 things that surprise foreigners in Albania:

Pedestrians who cross the road as needed, without paying attention to traffic lights. Fast drivers that give the car even more gas on the white lines. “Who’s the Fastest” race between pedestrians and cars when the traffic light gives both parties the right to pass at the same time.
Voice tone. Everywhere you shout. Men and women screaming all at once. Parents who criticize, or pamper children by shouting
Cafes full of small towns with only young men and boys.
Persistence in remembering everyone. For example, if one or two workers are working on the road to open a canal, many others gather around them to show how deep and wide the canal should be.
Popular breakfast with pie and buttermilk
Cooking with animal underwear (Why, are these eaten ?!)
Working meetings in cafes
He fights to pay the bill on the table
Girls who go out holding hands
Men kissing on the cheek when they meet