Me kalimin e viteve, pasioni fillestar në çift mund të bjerë, por jeta në shtrat vazhdon gjithmonë të jetë e rëndësishme.

Edhe pse seksi, mund të mos renditet si elementi kryesor për mbarëvajtjen e marrëdhënies në çift, kurrësesi nuk duhet anashkaluar, dhe gjithmonë duhet të gjejmë rrugën për ta bërë atë sa më interesant.

Megjithëse secili ka shije të ndryshme në shtrat, ekspertët kanë rënë dakord për sugjerimin e 10 rregullave, që marrëdhënia me partnerin të jetë një burim i pashtershëm kënaqësie.

1.Puthjet- Para se të mësoni si të zhvishni një grua, është shumë e rëndësishme të dini gjithashtu se si ta puthni atë. Një puthje e dhënë në mënyrën e duhur, është gjëja që e ‘ndez’ më shumë një grua, dhe çka është gjithashtu e rëndësishme lidhet me trajtimin e saj jo thjesht si mjet kënaqësie.

2.Joshja– Fillimi i kënaqësisë është pushtimi dhe për këtë arsye, para se të arrijë në dhomën e gjumit, çdo grua duhet të ngacmohet, qoftë edhe nga loja e duhur përmes vështrimeve.

3.Dominimi– Përtej opinionit të përhapur se gratë duan një burrë të vërtetë, atyre gjithashtu u pëlqen të marrin frenat e lojës në dorë dhe është e drejtë t’i lejoni ato ta bëjnë këtë.

4.Dëshirat- Dëshira e saj është urdhër. Kështuqë një burrë duhet ta vendosë veten në mënyrë që gruaja e tij të arrijë kënaqësinë dhe të përmbushë ëndrrat e saj të brendshme.

5.Ndjenja e admiruar– Bërja e saj të ndjehet sensuale dhe tërheqëse, menjëherë do ta çojë atë në kënaqësi.

6.Jo në monotoni – Ndryshoni pozicionin tuaj shpesh gjatë marrëdhënies, për ta bërë atë dinamike dhe tërheqëse.

7.Goja- Ndoshta nuk çon në kënaqësi direkte, por nuk ka asnjë grua që nuk e lejon veten të ngacmohet nga puthjet e partnerit të saj kur përqendrohet “pikërisht atje”!

8.Sy më sy – Thjesht bëni një shikim që përcjell dëshirë dhe një grua i sheh të gjitha në sytë e saj.

9.Lojëra – Shtrati është vendi perfekt për të njohur veten tonë thelbësisht dhe mund të ndezë imagjinatën tonë. Nuk ka nevojë për shumë për t’u argëtuar.

10.Rreziku – Një adrenalinë e vogël mund të jetë lëvizja e duhur.

Over the years, the initial passion in the couple may decline, but life in bed always continues to be important.

Although sex may not be the most important element of a couple’s relationship, it should never be overlooked, and we should always find a way to make it as interesting as possible.

Although everyone has different tastes in bed, experts have agreed on the suggestion of 10 rules, that the relationship with the partner be an inexhaustible source of pleasure.

1. Kisses- Before you learn how to undress a woman, it is very important to also know how to kiss her. A kiss given in the right way, is the thing that ‘ignites’ a woman the most, and what is also important is related to her treatment not just as a means of pleasure.

2. Seduction – The beginning of pleasure is the conquest and therefore, before reaching the bedroom, every woman should be harassed, even by the right play through the looks.

3. Dominance – Beyond the widespread opinion that women want a real man, they also like to take the reins of the game in hand and it is right to let them do that.

4. Desires- Her wish is an order. So a man has to put himself in order for his wife to achieve pleasure and fulfill her inner dreams.

5. Admired feeling – Making her feel sensual and attractive will immediately lead her to pleasure.

6. Not in monotony – Change your position often during the relationship, to make it dynamic and attractive.

7. Mouth- It may not lead to direct pleasure, but there is no woman who does not allow herself to be teased by her partner’s kisses when she focuses “right there”!

8. Eye to eye – Just take a look that conveys desire and a woman sees it all in her eyes.

9. Games – Bed is the perfect place to get to know ourselves substantially and can spark our imagination. There is no need for much fun.

10. Risk – A small adrenaline rush may be the right move.