Dy të rinj shqiptarë kishin zgjedhur një trungun e një peme për të fshehur kokainën që do të shitej në qytet. Në këtë mënyrë ata menduan se po u shpëtonin kontrolleve, po në vend të kësaj u arrestuan nga policia italiane. Ishin lëvizje të dyshimta pranë një druri që kalonte përgjatë rrugës Peneto për të paralajmëruar skuadrën lëvizëse. Shërbimet e vëzhgimit kishin filluar prej ditësh, gjatë së cilës agjentët kishin vërejtur një shqiptar i cili, pasi kishte parkuar makinën e tij në një pozicion të izoluar, në rrugën që të çonte në fshatin e vogël të Peneto, hyri në korije dhe u kthye pas disa minutash.

Lëvizje të çuditshme këto që menjëherë i bënë të dyshimtë agjentët, që menjëherë pas kësaj u hodhën në aksion. Pasi identifikuan makinën e zakonshme që ngjitej në Peneto, këtë herë me dy burra në bord, policët u fshehën në kaçubë dhe vëzhguan hap pas hapi, një skenë të qartë. Në fakt, një nga banorët doli nga automjeti dhe shkoi në pyll, duke kaluar nëpër ujë derisa arriti pranë një peme të madhe. Sapo vajti atje ai nxori një pako të rëndë dhe e fshehu atë ë bagazh. Menjëherë më pas u kthye në makinën që e priste jo shumë larg.

Sapo të dy u larguan, agjentët shkuan te pema. Një vështrim ishte i mjaftueshëm për të konfirmuar hipotezën hetimore; në zgavër ishte një zarf i mbështjellë me shirit ngjitës, brenda mbi një kilogram dhe 300 gramë kokainë, një substancë që shumë e pastër dhe me cilësi të shkëlqyer e cila do të sillte mijëra doza në shitje në sheshet italiane dhe do të kishte dhënë mbi njëqind mijë euro.

Por plani, edhe nëse ishte i organizuar në detaje, u prish. Të dy shqiptarët, njëri tridhjetë e tre dhe tjetri tridhjetë e pesë, u arrestuan në veprimtari kriminale me qëllim tregtinë e drogës. Por nëse zgavra e pemës shërbente si një depozitë për të fshehur sasi të mëdha droge, gjashtë doza kokainë dhe një sasi e madhe parash ishin gati për shitje në makinë, të fshehura në sistemin e ventilimit. Të gjitha u sekuestruan.

Kjo nuk është e gjitha, kontrollet në shtëpi bënë të mundur gjetjen e një shume shtesë parash, e cila gjithashtu u sekuestrua së bashku me makinën e përdorur për të transportuar drogën. Të dy, të ngarkuar me precedentë për krime kundër pronës dhe drogës, u dërguan në burg pas formaliteteve. Një goditje e rëndësishme u shënua nga Policia. Operacioni bëri të mundur mbylljen e një kanali të rëndësishëm të furnizimit me kokainë për të gjithë provincën.

 

Two young Albanians had chosen a tree trunk to hide the cocaine that would be sold in the city. In this way they thought they were escaping the checks, but instead were arrested by the Italian police. There were suspicious movements near a tree passing along Peneto Road to warn the moving squad. Surveillance services had been underway for days, during which agents spotted an Albanian man who, after parking his car in an isolated position on the road leading to the small village of Peneto, entered the grove and turned back. a few minutes.

Strange moves that immediately made the agents suspicious, who immediately afterwards jumped into action. After identifying the usual car climbing in the Peneto, this time with two men on board, the cops hid in the bushes and observed step by step, a clear scene. In fact, one of the residents got out of the vehicle and went into the woods, running through the water until he reached near a large tree. As soon as he got there he pulled out a heavy package and hid it in his luggage. Shortly afterwards he returned to the car waiting for him not far away.

As soon as the two left, the agents went to the tree. One look was enough to confirm the investigative hypothesis; in the cavity was an envelope wrapped in adhesive tape, inside over a kilogram and 300 grams of cocaine, a substance that very pure and of excellent quality which would bring thousands of doses for sale in Italian squares and would have given over a hundred thousand euros.

But the plan, even if it was organized in detail, broke down. Both Albanians, one thirty-three and the other thirty-five, were arrested in criminal activities for the purpose of drug trafficking. But if the tree cavity served as a deposit to hide large quantities of drugs, six doses of cocaine and a large amount of money were ready for sale in the car, hidden in the ventilation system. All were seized.

That’s not all, home checks made it possible to find an extra amount of money, which was also seized along with the car used to transport the drugs. Both, charged with precedents for crimes against property and drugs, were sent to jail following formalities. A significant blow was recorded by the Police. The operation made it possible to close an important cocaine supply channel for the entire province.