Ministrja e Arsimit Evis Kushi ditën e sotme zhvilloi një takim me drejtuesit e drejtorive rajonale dhe zyrave vendore arsimore.

Takim në të cilin u diskutua mbi mbarëvajtjen e vitit të ri shkollor 2020-2021 dhe zgjidhjen e shqetësimeve të shfaqura gjatë kësaj periudhe.

Kushi njoftoi se për të përballuar nevojat për punonjës arsimorë gjatë periudhës së pandemisë, në vitin shkollor 2020-2021 do të shtohen 1,000 mësues.

Statusi:

1,000 mësues shtesë për të përballuar nevojat për punonjës arsimorë gjatë periudhës së pandemisë në vitin shkollor 2020-2021, u miratua sot me vendim të Këshillit të Ministrave.

Me këtë lajm e nisa sot takimin me drejtuesit e drejtorive rajonale dhe zyrave vendore arsimore, me të cilët diskutuam mbi mbarëvajtjen e vitit të ri shkollor 2020-2021 dhe zgjidhjen e shqetësimeve të shfaqura gjatë kësaj periudhe.

Në këtë kuadër, i falënderova për përballimin me sukses të nisjes së vitit të ri shkollor dhe kërkova që akoma me më tepër përkushtim të mbajnë në vëmendje maksimale respektimin e masave anti-COVID në çdo institucion arsimor, si dhe të shtojnë përpjekjet dhe inspektimet në terren në mënyrë që të garantohet se #rregullat zbatohen nga të gjithë.

Sa më rigorozë që të jemi në këtë aspekt, aq më e lehtë do të bëhet edhe sfida jonë e përbashkët për të kujdesur për shëndetin e nxënësve, mësuesve, prindërve e kujtdo tjetër, dhe njëkohësisht të sigurojmë mbarëvajtjen e procesit mësimor në këtë vit jo të lehtë shkollor

The Minister of Education, Evis Kushi, today held a meeting with the heads of the regional directorates and local education offices.

Meeting in which was discussed the progress of the new school year 2020-2021 and the resolution of concerns expressed during this period.

Kushi announced that to meet the needs for educational staff during the pandemic period, 1,000 teachers will be added in the school year 2020-2021.

status:

1,000 additional teachers to meet the needs for educational staff during the pandemic period in the school year 2020-2021, was approved today by decision of the Council of Ministers.

With this news, I started today the meeting with the heads of regional directorates and local education offices, with whom we discussed the progress of the new school year 2020-2021 and the resolution of concerns expressed during this period.

In this context, I thanked them for successfully coping with the start of the new school year and asked that they be even more committed to paying maximum attention to the observance of anti-COVID measures in every educational institution, as well as to increase efforts and field inspections. in order to ensure that #rules are enforced by everyone.

The more rigorous we are in this aspect, the easier our joint challenge to take care of the health of students, teachers, parents and anyone else will become, and at the same time to ensure the smooth running of the learning process in this non-year easy schooling