Investimi 2 miliard euro në portin e Durrësit nga Mohamed Alabbar ka bërë jehonë edhe në median prestigjoze CNN. Alabbar, themeluesi i kompanisë EMAAR në një intervistë për CNN ka deklaruar se Shqipëria, ose “Europa e Re”, siç e quan ai, ka indikatorë pozitiv për investim.

Ai është shprehur se Shqipëria ka bërë progres dhe korrupsioni apo trafiku i drogës i përkasin të shkuarës. Alabbar tha se ai nuk do që thjesht të ndihmojë në procesin e rindërtimit por edhe ta fusë vendin tonë në hartën e përthithjes së investimeve të tjera të huaja.

Alabbar u shpreh: Europa e re më tërheq shumë mua. Kur shikoj Shqipërinë dhe shoh çpo ndodh me qeverinë dhe sa e vështirë është që të lëvizë përpara, doja që të isha atje. Sepse të gjithë indikatorët janë pozitivë. Të gjithë këto qytete kanë një rritje ekonomike fantastike, qeveria punon ditë e natë që të jetë pjesë e europës së vërtetë, Fatmirësisht Shqipëria ka një të shkuar për shkak të qeverive në të shkuarën. Ata duhet të rriten jashtë kësaj.Të gjithë indikatorët janë shumë pozitivë për mua prandaj jam duke bërë këtë projekt dhe jam shumë krenar që jam i pari. Rindërtimi po ndodh tani dhe shpresoj që të kontribuojmë jo vetëm në rindërtim por edhe për të futur Shqipërinë në hartë që të ftohen të tjerë investitorë
Në lidhje me investimin madhor në Portin e Durrësit ai tha se do të përfshihen hotele, dyqane, port turistik dhe shumë aktivitete të tjera. Ndërkaq shtoi se këto investime i ka bërë dhe në vende të tjera.

Ai shtoi: Këto investime i kam bërë dhe në shumë vende të tjera të botës, të fundit e bëra në Serbi me stacionin e trenit dhe pati shumë sukses. Besoj se këto investime madhore mund të jenë të suksesshme kudo në botë, nëse i bën me dëshirë me partnerët e duhur. Ne do të krijojmë portin më të madh në detin Adriatik. Me qindra apartamente dhe dyqane dhe qendra tregtare. Ky investim për mua është një ëndërr që kam dhe po e bëj realitet.

The investment of 2 billion euros in the port of Durres by Mohamed Alabbar has echoed in the prestigious media CNN. Alabbar, the founder of the company EMAAR in an interview with CNN stated that Albania, or “New Europe”, as he calls it, has positive indicators for investment.

He said that Albania has made progress and corruption or drug trafficking is a thing of the past. Alabbar said that he does not want to simply help the reconstruction process but also to put our country on the map of absorbing other foreign investments.

Alabbar said: The new Europe attracts me a lot. When I look at Albania and see what is happening to the government and how difficult it is to move forward, I wanted to be there. Because all indicators are positive. All these cities have a fantastic economic growth, the government works day and night to be part of the real Europe, Thankfully Albania has a past because of the governments in the past. They need to grow out of it. All the indicators are very positive for me so I am doing this project and I am very proud to be the first. Reconstruction is happening now and I hope to contribute not only to the reconstruction but also to put Albania on the map to invite other investors
Regarding the major investment in the Port of Durres, he said that hotels, shops, tourist port and many other activities will be included. Meanwhile, he added that he has made these investments in other countries as well.

He added: I have made these investments in many other countries of the world, the last one I made in Serbia with the train station and it was very successful. I believe that these major investments can be successful anywhere in the world, if you make them willingly with the right partners. We will create the largest port on the Adriatic Sea. Hundreds of apartments and shops and malls. This investment for me is a dream I have and I am making it a reality.