Një kopertinë me sfond të bardhë, me të zeza e shkruar shifra 2020 dhe sipër saj një kryq i madh i kuq. E gjitha kjo, e shoqëruar me shkrimin: “Viti më i keq që kemi përjetuar ndonjëherë”. E përjavshmja amerikane “Time” i vë kryqin kështu vitit që po mbyllet, i shenjuar nga makthi i pandemisë.

“Ky është një vit që nuk do të doja ta përjetoja kurrë më. Ka pasur vite të këqija në historinë e Amerikës dhe sigurisht që ka patur vite të këqija në hitorinë e botës, por shumica prej nesh nuk ka parë kurrë diçka të ngjashme. Duhet të jesh më shumë se 100 vjeç për të kujtuar shkatërrimin e shkaktuar nga Lufta e Parë Botërore dhe pandemia e vitit 1918; duhet të jesh rreth 90 vjeç për të kujtuar Depresionin e Madh; duhet të jesh 80 për të kujtuar Luftën e Dytë Botërore”,shkruan Stephanie Zacharek në artikullin hapës, raporton Dita.

A cover with a white background, in black written the figures 2020 and above it a large red cross. All this, accompanied by the writing: “The worst year we have ever experienced.” The American weekly “Time” puts the cross this year, marking the nightmare of the pandemic.

“This is a year I would never want to experience again. There have been bad years in American history and of course there have been bad years in world history, but most of us have never seen anything like it. You must be over 100 years old to remember the devastation caused by World War I and the 1918 pandemic; you must be about 90 years old to remember the Great Depression; you have to be 80 to remember the Second World War “, writes Stephanie Zacharek in the opening article, reports Dita.