Helmohen rreth 30 persona në Shupenzë në Bashkinë e Bulqizës.

Një numër i madh banorësh janë paraqitur pranë qendrës shëndetësore Shupenzë, ku ka pasur dhe pjesëtarë të një familjeje që janë helmuar, dyshohet nga uji i pijshëm pas dëmtimit të tubacionit të ujit të pijshëm dhe përzierjes me ujërat e zeza.

Reth 30 persona kanë marrë serum në qendrën shëndetësore të Shupenzës, ndërsa vazhdojnë të shkojnë edhe persona të tjerë nga gjithë zona.

Raportohen raste helmimi nga Gjorica, Hoshaten dhe Shupenza. Në një pronocim për Fax Neës mjekët thonë që nuk e dimë se nga ka ardhur helmimi pasi pacientët jan paraqitur nga zona të ndryshme.

About 30 people are poisoned in Shupenza in the Municipality of Bulqiza.

A large number of residents have reported to the Shupenza health center, where there were also members of a family who were poisoned, suspected of drinking water after damaging the drinking water pipeline and mixing with sewage.

About 30 people have received serum at the Shupenza health center, while other people from all over the area continue to go.

Cases of poisoning are reported from Gjorica, Hoshaten and Shupenza. In a statement to Fax News doctors say we do not know where the poisoning came from as patients came from different areas