Pasditen e sotme nisi evakuimi i emigrantëve shqiptarë të bllokuar prej katër ditësh në pikën kufitare me Greqinë. Në pikën kufitare janë mbi 40 emigrantë aktualisht, por autoritetet vendosën që të pranojnë vetëm 27 prej tyre që nuk janë rezident në vendin fqinj, ndërsa të tjerët duhet të kthehen. Shpenzimet për 27 shqiptarët do të mbulohen nga Këshilli Kordinues i Diasporës.

Po qëndronte në kufi, përkeqësohet gjendja e një prej emigrantëve, dërgohet në spital

KAPSHTICE-Pas 4 netëve jashtë në shi dhe dëborë, pasditen e sotme është zgjidhur problemi i shqiptarëve që nuk janë rezident në Greqi, por që i zuri situata nga koronavirusi jashtë kufijve dhe prej orës 16:00 të së premtes qëndruan në tokën neutrale në doganë duke kërkuar që të rikthehen pranë familjeve të tyre. Në pikën kufitare janë mbi 40 emigrantë aktualisht, por autoritetet vendosën që të pranojnë vetëm 27 prej tyre që nuk janë rezident në vendin fqinj, ndërsa të tjerët duhet të kthehen.

Evakuimi u bë pasditen e sotme, pas plotësimit të procedurave dhe kontrollit mjekësor, ndërsa shqiptarët u dërguan me automjetet e autoriteteve në një nga hotelet në qytetin e Korçës, ku do të qëndrojnë për 14 ditë në karantinë. Shpenzimet për 27 shqiptarët do të mbulohen nga Këshilli Kordinues i Diasporës. Në hotel gjatë qëndrimit për 14 ditë në karnatinë, të gjithë personat do të jenë të monitoruar nga policia dhe pas përfundimit të këtij afati do të lejohen që të shkojnë pranë familjeve të tyre. Sot njëri prej emigrantëve, që po qëndronte në kufi, një 32-vjeçar përfundoi në spital, pasi iu përkeqësua gjendja shëndetësore.

Por çfarë do të ndodhë në vijim? Kreu i qeverisë sqaroi dje se për ata që kanë emergjenca të ndryshme të cilat do të verifikohen, do të lejohet të futen në Shqipëri, por jo duke shkuar menjëherë pranë familjarëve të tyre. Rama tha se ata do të karantinohen për 14 ditë në një hotel pranë pikës kufitare, dhe do të paguajnë vetë të gjitha shpenzimet. Nuk do të lejohet askush të dalë nga dhoma – tha Rama – pasi do të ketë polici në strukturat hoteliere. Athina zyrtare ka mbyllur kufijtë në hyrje, por jo në dalje. Ambasada greke në Tiranë njoftoi se shqiptarët që duan të kthehen nuk do të pengohen, ndërsa ata që duan të qëndrojnë dhe u kalon afati 90 ditor i qëndrimit nuk do të gjobiten

This afternoon, the evacuation of the Albanian emigrants blocked for four days at the border point with Greece began. There are currently over 40 migrants at the border crossing, but authorities have decided to accept only 27 of them who are not residents of the neighboring country, while the others have to return. Expenditures for 27 Albanians will be covered by the Diaspora Coordinating Council.

He was staying at the border, the condition of one of the emigrants is deteriorating, he is being sent to the hospital

KAPSHTICE-After 4 nights outside in rain and snow, this afternoon the problem of Albanians who are not resident in Greece, but who were taken by the situation from the coronavirus outside the borders and from 16:00 on Friday stayed on neutral land at customs was solved demanding that they be returned to their families. There are currently over 40 migrants at the border crossing, but authorities have decided to accept only 27 of them who are not residents of the neighboring country, while the others have to return.

The evacuation took place this afternoon, after completing the procedures and medical control, while the Albanians were sent by the vehicles of the authorities to one of the hotels in the city of Korça, where they will stay for 14 days in quarantine. Expenditures for 27 Albanians will be covered by the Diaspora Coordinating Council. During the stay in the hotel for 14 days at the pharmacy, all persons will be monitored by the police and after the expiration of this period they will be allowed to go to their families. Today, one of the migrants, who was staying at the border, a 32-year-old man ended up in hospital, after his health deteriorated.

But what will happen next? The head of the government clarified yesterday that for those who have various emergencies which will be verified, they will be allowed to enter Albania, but not by going immediately to their family members. Rama said they will be quarantined for 14 days in a hotel near the border crossing, and will pay all the expenses themselves. No one will be allowed to leave the room – said Rama – as there will be police in hotel structures. Official Athens has closed its borders at the entrance, but not at the exit. Greek Embassy in Tirana announces that Albanians who want to return will not be hindered, while those who want to stay and exceed the 90-day stay will not be fined