Një tjetër rekord sa i përket të prekurve me Covid-19 ka shënuar edhe Elbasani me 41 të prekur në 24 orët e fundit. Por edhe Bashkia e Librazhdit 11 te prekur një numër i madh ky nisur nga popullsia e kësaj bashkie të vogël.

Në këto momente kur qindra të prekur, qindra vatra aktive ka në të gjithë qarkun nuk mund të flitet më për një vatër të përcaktuar në një institucion, pasi të prekur me Covid-19, tashmë gjen të të gjithë institucionet përfshirë shkollat ku 44 mësues janë të prekur vetëm në ZRVA e Elbasanit.

Situata përsa i përket edukatorëve të kopshteve është pothuajse e njëjtë. Të prekur ka në spitale, në bashki dhe në çdo institucion tjetër ashtu si në të gjithë vendin. Në spitalin psikiatrik të Elbasanit, janë 14 pacientë të prekur me Covid-19 dhe 6 personel shëndetësor.

Gjendja e pacientëve paraqitet e stabilizuar, ata po marrin kurat e nevojshme brenda ambienteve të këtij spitali, ndërsa përsa i përket personelit shëndetësor, ata janë të karantinuar nëpër banesat e tyre.

Another record in terms of those affected by Covid-19 has been set by Elbasan with 41 affected in the last 24 hours. But also the Municipality of Librazhd 11 affected a large number due to the population of this small municipality.

In these moments when there are hundreds of affected, hundreds of active hearths in the whole county, it is no longer possible to talk about a hearth defined in one institution, after being affected by Covid-19, it already finds all institutions including schools where 44 teachers are affected only in the Elbasan Regional Office.

The situation regarding kindergarten teachers is almost the same. There are those affected in hospitals, municipalities and any other institution as well as in the whole country. In the psychiatric hospital of Elbasan, there are 14 patients affected by Covid-19 and 6 health personnel.

The condition of the patients is stabilized, they are receiving the necessary treatments inside the premises of this hospital, while in terms of health personnel, they are quarantined in their apartments.