Gjumi është një proces që ndikohet nga shumë faktorë të brendshëm dhe të jashtëm. Kafeina është një prej këtyre faktorëve. Të dhënat shkencore thonë se sasia ditore e kafeinës ka një rol të rëndësishëm në sasinë dhe cilësinë e gjumit të natës dhe në përgjumjen e beftë gjatë ditës.

Efektet e kafeinës në shkurtimin e periudhës së gjumit dhe përkeqësimin e cilësisë së tij janë të dokumentuara. Për më tepër, kafeina e prish gjumin duke e nxitur njeriun të zgjohet disa herë brenda natës. Ndikimi i kafeinës tek gjumi varet jo vetëm në sasinë e kafeinës që merret në mbrëmje por edhe në sasinë që është marrë gjatë ditës. Ndjeshmëria njerëzore ndaj kafeinës ndryshon në varësi të njeriut dhe faktorëve të tjerë siç është mosha.

Ciklet e gjumit
Gjumi ndahet në dy cikle: Lëvizja Jo e Shpeshtë e Syve dhe Lëvizja e Shpeshtë e Syve . Cikli i parë njihet si gjumi aktiv dhe zgjat nga 80 deri në 100 minuta gjithësej. Cikli i dytë është pasiv dhe gjatë kësaj kohe, muskujt e duarve dhe këmbëve qetësohen totalisht. Gjatë këtij cikli ndodhin shumë prej ëndrrave dhe kjo qetësi gati si ‘paralizë’ është mburoja neurologjike për të parandaluar çdo veprim të nxitur nga ëndrrat. Gjatë natës, njeriu kalon nga një cikël gjumi tek tjetri për të rimëkëmbur trupin dhe trurin.

Ndikimi i kafeinës tek ciklet e gjumit
Studimet kanë konfirmuar se kafeina çakordon orën e trupit dhe pakëson kohëzgjatjen e çdo cikli. Efektet janë më të mëdha nëse ju konsumoni kafeinë pasdite ose në mbrëmje. Sipas të dhënave nëse konsumoni kafeinë 6 orë përpara se të bini për të fjetur, kohëzgjatja e gjumit shkurtohet me një orë. Truri përdor një substancë kimike të njohur si adenosine për t’u qetësuar dhe për të mirëpritur gjumin.

Kafeina e prish këtë rrugëtim. Në fazat e para të gjumit, trupi dhe truri nisin të qetësohen. Frymëmarrja ngadalësohet, temperatura e trupit ulet. Organizmi nis të rimëkëmbet në çdo qelizë. Nëse trupi ka shumë kafeinë në sistem, e gjithë rimëkëmbja që duhet të ndodhë në fazat e gjumit është e vakët dhe e cunguar.

Tek disa njerëz ndodh e kundërta
Megjithatë, kafeina nuk ka të njëjtin ndikim tek të gjithë. Shumë prej amvisave në Shqipëri nuk e imagjinojnë dot jetën pa një kafe pasdite. Pavarësisht kësaj, ato e bëjnë gjumin top. Në këto raste, hyjnë në lojë genet. Metabolizmi i disa njerëzve e përpunon kafeinën më ngadalë dhe i disa të tjerëve me shpejt. Konsumojneni kafenë me kujdes dhe mos harroni që prishja e cikleve të rëndësishme të gjumit shkakton probleme serioze me zemrën./AgroWeb

Sleep is a process that is influenced by many internal and external factors. Caffeine is one of these factors. Scientific data say that the daily amount of caffeine plays an important role in the amount and quality of sleep at night and in the sudden drowsiness during the day.

The effects of caffeine on shortening the sleep period and deteriorating its quality are documented. Moreover, caffeine disturbs sleep by causing a person to wake up several times during the night. The effect of caffeine on sleep depends not only on the amount of caffeine taken in the evening but also on the amount taken during the day. Human sensitivity to caffeine varies depending on the person and other factors such as age.

Sleep cycles
Sleep is divided into two cycles: Non-Frequent Eye Movement and Frequent Eye Movement. The first cycle is known as active sleep and lasts from 80 to 100 minutes in total. The second cycle is passive and during this time, the muscles of the hands and feet are totally relaxed. During this cycle many of the dreams occur and this serenity almost like ‘paralysis’ is the neurological shield to prevent any dream-induced action. During the night, a person goes from one sleep cycle to another to recover his body and brain.

Influence of caffeine on sleep cycles
Studies have confirmed that caffeine disrupts the body’s clock and reduces the duration of each cycle. The effects are greater if you consume caffeine in the afternoon or evening. According to the data, if you consume caffeine 6 hours before going to bed, the duration of sleep is reduced by one hour. The brain uses a chemical known as adenosine to calm and welcome sleep.

Caffeine disrupts this journey. In the early stages of sleep, the body and brain begin to calm down. Breathing slows down, body temperature drops. The body begins to recover in every cell. If the body has too much caffeine in the system, all the recovery that needs to happen in the sleep stages is lukewarm and stunted.

In some people the opposite happens
However, caffeine does not have the same effect on everyone. Many housewives in Albania cannot imagine life without an afternoon coffee. Despite this, they make top sleep. In these cases, genes come into play. The metabolism of some people processes caffeine more slowly and that of others faster. Consume coffee carefully and remember that breaking down important sleep cycles causes serious heart problems.