Maskat tani kanë marrë rëndësi në jetën e gjithësecilit. Madje duhet të mësohemi se do “jetojmë” gjatë me to të paktën derisa të gjendet një vaksinë për virusin.

Është shumë e rëndësishme që maska të vendoset në mënyrën e duhur. Në këtë mënyrë edhe shmangim përhapjen e pandemisë.

Këto janë gabimet që duhen shmangur kur vendosni maskën:

Gabimi 1. Maska ju mbulon vetëm gojën.

Nëse e keni vendosur kështu gjatë kësaj kohe, keni bërë gabim. Maska duhet të mbulojë dhe pjesën e hundës, pasi në të kundërt gjasat që të infektoheni nga vetë maska juaj përmes hundës janë të mëdha.

Gabimi 2. Maska juaj është në kontakt me pjesë të tjera të trupit apo gjëra tuaja personale

Maska s’duhet të jetë në kontakt me rrobat tuaja, pjesë të tjera të fytyrës apo të trupit. Nëse veproni kështu, funksioni i saj nuk po kryhet siç duhet. Një tjetër gabim i madh është vendosja rreth zonës së qafës kur nuk e keni në fytyrë.

Gabimi 3. Maska nuk qëndron mirë në fytyrën tuaj.

Ideja e maskës është të krijojë një barrierë që nuk lejon ajrin të futet brenda. Në të njëjtën kohë duhet të jetë e rehatshme dhe të mos ju besdisë gjatë kohës që e keni vendosur. Nuk ka rëndësi nëse e blini apo e bëni vetë, thjesht duhet të përputhet me fytyrën tuaj në mënyë që të mos jetë më e madhe seç duhet.

Gabimi 4. Maska mbulon vetëm majën e hundës tuaj.

Maska duhet të përfundojë në kurrizin e hundës suaj, as në fund dhe as tek maja e saj. Nëse mbuloni vetëm majën e hundës, po lejoni që ajri jashtë të futet në gojën tuaj, shkruan anabel.

Gabimi 5. Nuk e lani siç duhet pasi e hiqni.

Nëse do ta përdorni disa herë, sigurohuni që ajo të mos bëhet burim infektimi. Kur ta hiqni lëreni të ziejë për 10 minuta para se ta përdorni për herën e dytë.

Nëse e shihni që maska është dëmtuar pas disa larjesh, është koha ta zëvendësoni.

Masks have now become important in everyone’s life. We even need to learn that we will “live” with them for a long time, at least until a virus vaccine is found.

It is very important that the mask is placed properly. In this way we also avoid the spread of pandemic.

These are the mistakes to avoid when applying the mask:

Mistake 1. The mask only covers your mouth.

If you have decided so during this time, you have made a mistake. The mask should also cover the part of the nose, as otherwise the chances of getting infected by your own mask through the nose are high.

Error 2. Your mask is in contact with other parts of the body or your personal belongings

The mask should not be in contact with your clothes, other parts of the face or body. If you do so, its function is not being performed properly. Another big mistake is placing it around the neck area when you don’t have it on your face.

Mistake 3. The mask does not stay well on your face.

The idea of ​​the mask is to create a barrier that does not allow air to enter inside. At the same time it should be comfortable and not bother you during the time you set it. It doesn’t matter if you buy it or make it yourself, it just has to match your face so that it is not bigger than it should be.

Mistake 4. The mask only covers the tip of your nose.

The mask should end at the back of your nose, neither at the bottom nor at the top of it. If you only cover the tip of your nose, you are allowing outside air to enter your mouth, writes anabel.

Error 5. Do not wash properly after removing.

If you are going to use it several times, make sure it does not become a source of infection. When you remove it let it simmer for 10 minutes before using it for the second time.

If you find that the mask is damaged after a few washes, it is time to replace it.