Partitë politike që nuk kthyen paratë në buxhet për shkak të rezultatit të dobët në zgjedhjet lokale të 30 qershorit përjashtohen nga pjesëmarrja në zgjedhjet e 2021 si dhe nuk do të marrin asnjë lekë nga shteti për 5 vitet e ardhshme.

Pesë parti politike janë përjashtuar nga pjesëmarrja në zgjedhjet ardhshme parlamentare të 2021, pasi nuk kanë kthyer paratë që kanë përfituar në mënyrë të padrejtë nga buxheti i shtetit, për zgjedhjet e 30 qershorit 2019. Partitë e përjashtuara nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve janë Partia Aleanca Arbnore Kombëtare me kryetar Gjet Ndoj, i cili nuk ka shlyer detyrimin prej 441.688 lekësh, Partia Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet me kryetar Gaqo Apostoli, i cili nuk ka shlyer detyrimin prej 514.910 lekësh, Partia e Pajtimit Kombëtar me kryetar Spartak Bodi, i cili nuk ka shlyer detyrimin prej 162.500 lekësh, Partia Demokrate për Integrim dhe Prosperitet me kryetar Kujtim Muça, i cili nuk ka shlyer detyrimin prej 162.500 lekësh si dhe Partia Kombëtare Konservatore Albania me kryetar Kujtim Gjuzin, i cili nuk ka shlyer detyrimin prej 162.500 lekësh.

Përveç përjashtimit nga zgjedhjet e ardhshme, këto pesë parti nuk do të përfitojnë asnjë lekë nga buxheti i shtetit për pesë vitet e ardhshme. Çfarë ka ndodhur? KQZ u jep partive para paradhënie që të përballojnë fushatën zgjedhore. Që të përfitojë para nga buxheti i shtetit, një parti duhet të marrë jo më pak se 0,5 për qind të votave në shkallë vendi. KQZ-ja përllogarit shumën që i takon secilës parti, duke shumëzuar vlerën në para të një vote të vlefshme, me numrin e votave të vlefshme që ka marrë secila parti në zgjedhje e fundit. Por, sipas ligjit zgjedhor, nëse partitë marrin me pak se 0,5 për qind të votave në zgjedhjet radhës për të cilat kanë marrë paratë ose marrin më pak vota se sa në zgjedhjet paraardhëse, duhet të kthejnë diferencën e parave.

Sipas nenit 87, pika 8 të Kodit Zgjedhor, partia, e cila nuk kthen fondet përkatëse, brenda 90 ditëve, humbet të drejtën e financimeve të tjera nga fondet publike për një periudhë kohe jo më pak se 5 vjet, si dhe nuk regjistrohet si subjekt zgjedhor në zgjedhjet e radhës, pavarësisht llojit të tyre, as vetëm dhe as si pjesëtare e ndonjë koalicioni. Pesë partitë e sipërpërmendura nuk kanë kthyer paratë brenda afatit të parashikuar në ligjin zgjedhor. Ndërkaq, partitë që marrin më shumë vota se sa kanë përfituar para paradhënie, do të marrin para shtesë nga KQZ për çdo votë që kanë marrë më shumë.

Political parties that did not return the money to the budget due to poor results in the June 30 local elections are excluded from participating in the 2021 elections and will not receive any money from the state for the next 5 years.

Five political parties have been excluded from running in the upcoming 2021 parliamentary elections, as they have not returned the money they have unfairly benefited from the state budget for the June 30, 2019. Elections. National with chairman Gjet Ndoj, who has not paid the obligation of 441,688 ALL, the Alliance Party for Democracy and Solidarity with chairman Gaqo Apostoli, who has not paid the obligation of 514,910 ALL, the National Reconciliation Party with chairman Spartak Bodi, who has not paid the obligation of 162,500 ALL, the Democratic Party for Integration and Prosperity with chairman Kujtim Muça, who has not paid the obligation of 162,500 ALL and the National Conservative Party Albania with chairman Kujtim Gjuzi, who has not paid the obligation of 162,500 ALL.

Except for the exclusion from the next elections, these five parties will not receive any money from the state budget for the next five years. What happened? The CEC gives parties the pre-emption to face the election campaign. To make money from the state budget, a party must receive no less than 0.5 percent of the vote nationwide. The CEC calculates the amount due to each party, multiplying the monetary value of a valid vote by the number of valid votes each party received in the last election. But under the election law, if parties receive less than 0.5 percent of the vote in the next election for which they received the money or receive fewer votes than in the previous election, they must return the money difference.

According to Article 87, point 8 of the Electoral Code, the party, which does not return the relevant funds, within 90 days, loses the right to other funding from public funds for a period of not less than 5 years, and is not registered as a subject. electoral in the next election, regardless of their type, neither alone nor as a member of any coalition. The five parties mentioned above did not return the money within the deadline provided in the election law. Meanwhile, the parties that receive more votes than they have received before the pre-election will receive additional money from the CEC for each vote they received the most.