Nisi në Shqipëri stërvitja më e madhe ushtarake e NATO-s, ku bazën kryesore ka portin e Durrësit. Në ceremoninë e hapjes, krahas presidentit të Republikës dhe Kryeministrit, e pranishme ishte edhe ambasadorja e SHBA-ve, Yuri Kim, si përfaqësuese e vendit që do të drejtojë këtë stërvitje shumëkombëshe. “Dua t’i uroj mirëseardhjen gjeneralëve, 3 gjeneralë amerikanë 4 yje mblidhen në të njëjtën kohë në të njëjtin vend. Prania juaj konfirmon që roli i Shqipërisë në aleancë vetëm rritet. Shqipëria është pritëse e më shumë aktiviteteve se çdo vend tjetër në rajon.

Kjo nuk është rasteve. Shqiptarët kanë luftuar përkrah nesh krah për krah. Ne kurrë nuk do t’i harrojmë sakrificat tuaja. E njohim trimërinë tuaj dhe jemi të nderuar t’ju kemi në aleancë. Përgëzojmë vullnetin e Shqipërisë për të marrë përgjegjësi. Ju kurrë nuk keni hezituar për të ndihmuar. Na keni përsëritur gjithmonë dhe na keni treguar potencialin taktik dhe strategjik në Shqipëri. Kjo stërvitje është historike. Jemi gjithmonë krah për krah jush, tani, nesër e përgjithmonë” tha Kim.

Kryeministri Rama falenderoi forcat ushtarake për stërvitjen unikale, dhe theksoi se ky është një mesazh i qartë për rajonin, që Shqipëria do të qëndrojë përherë në krah të NATO-s. “Dua shumë të besoj se pas zbarkimit tuaj në Shqipëri, edhe juve do t’ju ndodhë ajo qe u ndodh të gjithëve, që do kërkoni të vini përsëri. Shqipëria është një vend ku kush vjen dëshiron të kthehet. Kam besim që kjo do të ndodhë edhe me ju”.

Presidenti i Republikës Ilir Meta ka mbajtur fjalën përmbyllëse në Portin e Durrësit. “Një mundësi të shkëlqyer për forcat tona të armatosura për të testuar aftësitë operacionale të njësive dhe të strukturave, jo vetëm të luftimit por edhe atyre mbështetëse, duke rritur kështu nivelin e përgatitjes dhe ndërveprueshmërinë në përmbushje të misionit kushtetues dhe përgjegjësive tona ndaj aleancës”.

“Defender Europe 21” synon përgatitjen e forcave tona ushtarake për pozicionet mbrojtëse. Në këtë stërvitje marrin pjesë 28 mijë trupa ushtarake. Ajo shtrihet nga brigjet e detit Baltik deri në Ballkanin Perëndimor, ku do të demonstrohen aftësitë ndërvepruese të Shteteve të Bashkuara me ushtritë partnere të NATO-s, për sigurinë në Ballkanin Perëndimor dhe rajonet e Detit të Zi. Ky dislokim, ndodh për herë të parë që prej Luftës së Dytë Botërore, në Europë.

Vendi ynë përfaqësohet nga 1000 trupa ushtarake. Rreth 5000 forca amerikane do të stërviten dhe veprojnë në Shqipëri nga muaji prill deri në qershor, në bazën ajrore në Kuçovë, në Farkë, në zonën e trajnimit në Bizë. Kjo stërvitje, me prezencë të trupave amerikane dhe NATO-s, do të vazhdojë deri në qershor, ku forcat e armatosura shqiptare do të kenë mundësinë të trajnohen me metodat më të fundit të mbrojtjes.

The largest NATO military exercise has started in Albania, where the main base is the port of Durrës. In the opening ceremony, in addition to the President of the Republic and the Prime Minister, was present the US Ambassador, Yuri Kim, as the representative of the country that will lead this multinational exercise. “I want to welcome the generals, 3 American 4 star generals gather at the same time in the same place. Your presence confirms that Albania’s role in the alliance only increases. Albania is hosting more activities than any other country in the region.

This is not the case. Albanians have fought side by side with us. We will never forget your sacrifices. We know your bravery and we are honored to have you in alliance. We congratulate the will of Albania to take responsibility. You have never hesitated to help. You have always repeated us and shown us the tactical and strategic potential in Albania. This exercise is historic. We are always by your side, now, tomorrow and forever, “said Kim.

Prime Minister Rama thanked the military forces for the unique exercise, and stressed that this is a clear message to the region, that Albania will always stand by NATO. “I really want to believe that after your landing in Albania, what will happen to everyone will happen to you, that you will ask to come again. Albania is a country where anyone who comes wants to return. “I am confident that this will happen to you as well.”

The President of the Republic Ilir Meta delivered the closing speech at the Port of Durrës. “An excellent opportunity for our armed forces to test the operational capabilities of units and structures, not only combat but also support, thus increasing the level of preparation and interoperability in fulfilling our constitutional mission and responsibilities to the alliance.”

“Defender Europe 21” aims to prepare our military forces for defensive positions. 28 thousand military troops are participating in this exercise. It stretches from the shores of the Baltic Sea to the Western Balkans, where the United States’ interaction capabilities with NATO partner armies for security in the Western Balkans and Black Sea regions will be demonstrated. This deployment occurs for the first time since World War II, in Europe.

Our country is represented by 1000 military troops. About 5,000 US troops will be trained and operating in Albania from April to June, at the Kuçova air base in Farka, in the Biza training area. This exercise, with the presence of American troops and NATO, will continue until June, when the Albanian Armed Forces will have the opportunity to be trained with the latest methods of defense.