Lajmi për humbjen e jetës në mënyrë tragjike të 10-vjeçarit shqiptar në Itali u përhap në mbarë vendin. Familja Kazazi është me origjinë nga Shqipëria, por ka jetuar në Itali për më shumë se njëzet vjet në Petritoli. Kristiani dallohej për rezultate të mira në shkollë dhe ishte gjithmonë i qeshur dhe i dashur me të gjithë. “Një tragjedi e tmerrshme. Nuk ka fjalë për të komentuar vdekjen e një fëmije që i gjithë komuniteti e njeh dhe e do”- tha Luca Pezzani, kryetari i Petritoli, i cili pasi mori vesh lajmin shkoi menjëherë në morg për t’i qëndruar afër nënës së Kristianit.

Ai shtoi:

Një fëmijë që është gjithmonë i qeshur, i gëzuar dhe i shoqërueshëm – thotë kryetari i bashkisë – që pasqyron karakterin e familjes Kazazi. Një familje e adhurueshme ndaj së cilës komuniteti ju bën të ndjeni gjithë afërsinë në këtë moment të një dhimbjeje kaq të madhe dhe të pashpjegueshme.
Shumë njerëz vizituan sallonin e varrimit në morgun e Fermos, i cili mbeti i hapur për të lejuar ceremoninë.

Nëna e një shoku të Kristianit tha:

Duket e pamundur që ka ndodhur,një fëmijë i sjellshëm dhe i adhurueshëm. Ashtu si me djalin tim, Kristiani ishte shumë i lidhur me kaq shumë fëmijë dhe adoleshentë dhe duket e pamundur që ai të mos jetë më.

Ai humbi jetën në orët e vona të mbrëmjes të së shtunës, teksa udhëtonte me babain për të shkuar tek një restorant ku punonte mamaja e tij gjatë fundjavës.

Burimi: ilrestodelcarlino.it|joq.al

The news of the tragic loss of life of the 10-year-old Albanian in Italy spread throughout the country. The Kazazi family is originally from Albania, but has lived in Italy for more than twenty years in Petritoli. Christian was distinguished for good results in school and was always smiling and loving with everyone. “It is a terrible tragedy. There are no words to comment on the death of a child that the whole community knows and loves “- said Luca Pezzani, the mayor of Petritoli, who after hearing the news immediately went to the morgue to stay close to Christian’s mother.

He added:

A child who is always smiling, cheerful and sociable – says the mayor – that reflects the character of the Kazazi family. An adorable family to which the community makes you feel all the closeness in this moment of such great and inexplicable pain.
Many people visited the funeral parlor at Fermo morgue, which remained open to allow the ceremony.

The mother of a Christian friend said:

It seems impossible that it happened, a kind and adorable child. As with my son, Christian was very attached to so many children and teenagers and it seems impossible for him to be no more.

He lost his life in the late hours of Saturday evening, while traveling with his father to go to a restaurant where his mother worked over the weekend.