Një epokë e re ka filluar për Mbreterinë e Bashkuar, pas zyrtarizimit të divorcit me Bashkimin Europian. Mbretëria e Bashkuar i dha fund ndjekjes së rregullave të unionit, rregulla të cilat u zevendësuan me ato të Londrës.

Kryeministri Boris Johnson deklaroi se Britania e Madhe kishte rimarrë lirinë në duart e saj dhe mundësine për t’i bërë gjërat ndryshe dhe më mirë. Por, ministrat e kabinetit të tij kanë paralajmëruar se parashikohet se do të ketë disa vonesa në ditët dhe javët e ardhshme, ndërsa rregullat e reja shtrihen dhe firmat britanike që tregtojnë me BE-në përballen me ndryshimet. Ndërsa kontrollet e para doganore përfunduan pas mesnatës, zëdhënësi i Eurotunnel John Keefe tha se gjithçka shkoi mirë, gjithçka po funksionon ashtu siç ishte para orës 11:00.

Sipas rregullave të reja, prodhuesit në MB do të kenë akses pa tarifa në tregun e brendshëm të BE, që do të thotë se nuk do të ketë taksa importi për mallrat që kalojnë midis Britanisë dhe BE-se.

Por, kjo do të thotë më shumë dokumente për bizneset dhe njerëzit që udhëtojnë në vendet e BE, ndërsa ka ende paqartësi se çfarë do të ndodhë me bankat dhe shërbimet, të cilat janë një pjesë kryesore e ekonomisë së MB. Britanie e Madhe dhe Spanja gjithashtu kanë arritur një marrëveshje, që do të thotë se kufiri midis Gjibraltarit dhe Spanjës do të mbetet i hapur.

Britania e Madhe u largua zyrtarisht nga blloku politik dhe ekonomik me 27 anëtarë në 31 Janar, tre vjet e gjysmë pasi publiku i Mbretërisë së Bashkuar votoi për t’u larguar në referendumin e Brexit 2016. Por vendi ka vijuar te funksionoje sipas rregullave te tregtisë së BE për 11 muajt e fundit, ndërsa të dy palët negociuan partneritetin e tyre të ardhshëm ekonomik.

A new era has begun for the United Kingdom, following the formalization of divorce with the European Union. The United Kingdom ended its pursuit of union rules, which were replaced by those of London.

Prime Minister Boris Johnson said Britain had regained its freedom and the opportunity to do things better and better. But his cabinet ministers have warned that there are expected to be some delays in the coming days and weeks as new rules are extended and British firms trading with the EU face change. As the first customs checks ended after midnight, Eurotunnel spokesman John Keefe said everything went well, everything is working as it was before 11:00.

Under the new rules, manufacturers in the UK will have tariff-free access to the EU internal market, meaning there will be no import tax on goods passing between Britain and the EU.

But that means more paperwork for businesses and people traveling to EU countries, while there is still uncertainty about what will happen to banks and services, which are a key part of the UK economy. The UK and Spain have also reached an agreement, meaning the border between Gibraltar and Spain will remain open.

The UK formally withdrew from the 27-member political and economic bloc on 31 January, three and a half years after the UK public voted to leave in the 2016 Brexit referendum. But the country has continued to operate under trade rules. for the last 11 months, while the two sides negotiated their future economic partnership.