Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor, njofton se në bashkëpunim me Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë kanë kërkuar të bëhen disa ndryshime në taksën vjetore të mjeteve të luksit.

Sipas njoftimit të DPSHTRR, ndryshimet në Ligjin “Për Taksat Kombëtare” i japin fund një pabarazie disavjeçare ku shumë qytetarë mbeteshin nën taksën e TVML sepse Ligji nuk parashikonte amortizimin e vlerës së mjetit në vite! Për të njëjtin mjet si moshë, model, paguhej ndryshe nga kush e kishte prej vitesh brenda vendit e kush e importonte sot.

Nga hyrja në fuqi në Fletoren Zyrtare, taksa TVML llogaritet mbi vlerën e amortizuar të mjetit, nga regjistrimi i fundit në sistem!

NJOFTIMI I PLOTË DHE DOKUMENTI:

TJETËR ZGJIDHJE me iniciativën e DPSHTRR – MIE! Propozuam dhe u dëgjuam për ndryshime në Ligjin “Për Taksat Kombëtare” duke i dhënë fund një pabarazie disavjeçare ku shumë qytetarë mbeteshin nën taksën e TVML sepse Ligji nuk parashikonte amortizimin e vlerës së mjetit në vite! Për të njëjtin mjet si moshë, model, paguhej ndryshe nga kush e kishte prej vitesh brenda vendit e kush e importonte sot!

Nga hyrja në fuqi në Fletoren Zyrtare, taksa TVML llogaritet mbi vlerën e amortizuar të mjetit, nga regjistrimi i fundit në sistem! Sistemi eDPSHTRR do përditësohet dhe sportelet tona do sqarojnë qytetarët për lehtësimin dhe daljen e shumë mjeteve (nën 3000 cc) nga taksa TVML! Fund edhe uljes fiktive të vlerës, sepse çdo vit vlera amortizohet progresivisht me 10% për efekt llogaritje në sistem! Gjithashtu në rastet e përjashtimit nga taksa TVMP janë përfshirë edhe “Personat me aftësi të kufizuar”, një kategori invaliditeti që nuk përfitonte deri sot!

The General Directorate of Road Transport Services announces that in cooperation with the Ministry of Infrastructure and Energy have requested some changes to the annual luxury vehicles tax.

According to the PRSPRR announcement, changes to the Law on National Taxes put an end to a decades-long inequality where many citizens were left under TVML tax because the Law did not provide for the depreciation of assets over the years! For the same device as the age, model, was paid differently from who had been in the country for years and who imported today.

Since the entry into force of the Official Journal, TVML tax is calculated on the depreciated value of the asset, since the last registration in the system!

COMPLETE NOTICE AND DOCUMENT:

ANOTHER SOLUTION on the initiative of DSPHTRR – MEI! We proposed and heard of amendments to the Law on National Taxes ending a multi-year inequality where many citizens remained under TVML tax because the Law did not provide for the depreciation of assets over the years! For the same device as age, model, paid differently from who had been in the country for years and who imported today!

Since the entry into force of the Official Journal, TVML tax is calculated on the depreciated value of the asset, since the last registration in the system! The eDPSHTRR system will be updated and our counters will explain to citizens the ease and exemption of many vehicles (under 3000 cc) from TVML tax! End of the fictitious decrease of value, because every year the value is progressively depreciated by 10% for calculation effect on the system! Also included in the TVMP tax exemption are “People with disabilities”, a category of disability that did not benefit until today!