Daja i një vajze të re të sapomartuar, dyshohet se kanosi dhe kërcënoi burrin e saj, i cili pas një muaji i martuar u kujtua që natën e parë të martesës ajo nuk ishte e virgjër dhe ndaj ajo duhet të kthehej tek prindërit.

Ngjarja që është zbardhur nga komisariati numër pesë në Tiranë, u zbulua nga denoncimi i dhëndrit të trembur, i cili u martua në mes të muajit shtator dhe në një nga ditët e asaj që duhet të ishte si muaji i mjaltit, telefonoi vjehrrën duke i thënë: hajde merr vajzën nuk ishte e virgjër!

Sipas burimeve ekskluzive të gazetës Si, A. T, i moshës 34 vjeç jeton në një fshat në periferi të Tiranës. Ai është nga fshatrat e Shkodrës dhe u martua me shkuesi gjatë muajit shtator, tre muaj pasi të dyja familjet ndërhynë për t’i njohur e për t’i lidhur në martesë. I riu tregon në komisariatin numër pesë “problemet mes meje dhe L. nisën menjëherë pas natës së parë, ne nuk bëmë celebrime. Gjatë kryerjes së marrëdhënieve bashkëshortore konstatova që nuk ishte e virgjër. Një javë pasi konstatova këtë problem vura në dijeni mamanë time pastaj telefonova mamanë e L. I thashë në telefon që ajo nuk ishte vajzë, nuk ishte grua për mua dhe se duhet të vini ta merrni”, shprehet në denoncimin e kryer në polici dhëndri i ri.

Por më tej dhëndri tregon se pikërisht përgjigjja që mori nga ana tjetër e telefonit nga vjehrra ishte “do ta mbash me detyrim, përse nuk na vure në dijeni që natën e parë të martesës”.

Problemet për A. T kanë nisur në ditët në vazhdim, ku ai ka marrë telefonatë nga daja i L. , i cili e ka kërcënuar disa herë.

“Më tha nëse e lëshon L. do të dalë punë, më tha më mirë mbyllu në shtëpi”.

Sipas dhëndrit kërcënuesi është daja i dytë i nuses dhe këtë person ai e ka njohur ditën kur është shpallur fejesa. “Nuk e di nëse ky person disponon armë zjarri – thekson A.T, por kërkoj që ky shqetësim të ndiqet ligjërisht”.

Burimet bëjnë të ditur se menjëherë është marrë në pyetje nusja e re, e cila fillimisht tregon që pas natës së parë të martesës nga frika ka treguar se kush ishte personi me të cilin ajo kishte pasur një lidhje. “A. më pyeti a kisha pasur ndonjë lidhje, më tha trego të vërtetën se do jesh gruaja ime. I tregova – shton e reja. Ai mori në telefon në sy tim dhe kërkoi – hajdeni merreni se nuk është e virgjër. Dhunë fizike nuk ka pasur ndaj meje, por kërcënime si nga burri edhe nga vjehrri dhe vjehrra kam pasur”.

E reja kujton se vjehrri i ka thënë “ti ke dashnor? e frikësuar pranova që po. Ua thashë këtë gjë kur ata po pinin kafe dhe nga frika se në mur kishin një çifte. Më pas aty erdhi im shoq , ata i treguan çfarë pranova unë nga frika, im shoq më kapi nga flokët dhe se më gjuajti me shpulla”.

Sipas burimeve policore të gazetës Si është kryer këqyrja dhe kontrolli i banesës së dajos, të cilit nuk i është gjetur asnjë send i paligjshëm. Dajo deklaron: nuk e kam kërcënuar në asnjë moment dhëndrin, vetëm e kam sharë. më njoftoi motra e L, pra mbesa e cila më dërgoi një video, ku mbesa L . po merrej në pyetje nga dhëndri dhe vjehrri e vjehrra dhe ajo aty pranonte se kush ishte personi që kishte pasur të dashur para martese. E mora në telefon dhe i thashë: ca janë këto gjëra a jena miq, por dhëndëri më tha: nuk jena më miq, hajde merr mbesën pasi nuk ka dalë e ndershme. U shamë të dy, i thashë për çfarë arsyeje po i bëni këto gjëra që kujtoheni pas 30 ditëve martesë por dhëndri kërkoi: hajdeni merreni, nuk është grua për mua.

E ëma e nuses së re pretendon nga ana e saj se jeta e të bijës rrezikohet, por se ky nuk është aspak shkak për ndarje: ata duan ta lëshojnë pasi ime bijë nuk di të bëjë pune shtëpie dhe u kujtuan shumë vonë, nëse nuk ishte e ndershme të na thoshin ditën e nesërme këmbëngul gruaja që po ashtu shton para oficerit të komisariatit numër Kamëz: ata po na turpërojnë, ime bijë tani nuk është më e virgjër dhe nuk ma merr më askush.

Policia tregon për gazetën Si se dosja do referohet për kanosje dhe keqpërdorim të thirrjeve telefonike, pasi rezulton që përgjatë dy ditëve të fundit përpara denoncimit daja ka telefonuar plot 21 herë në numrin e dhëndrit.

The uncle of a young newlywed girl, is suspected of threatening and threatening her husband, who after a month of marriage remembered that the first night of the marriage she was not a virgin and therefore she had to return to her parents.

The event that has been uncovered by the police station number five in Tirana, was revealed by the denunciation of the scared groom, who got married in the middle of September and on one of the days of what should have been like the honeymoon, he called his mother-in-law saying : come on get the girl was not a virgin!

According to the exclusive sources of the newspaper Si, A. T, 34 years old, lives in a village on the outskirts of Tirana. He is from the villages of Shkodra and married the groom in September, three months after the two families intervened to meet and marry them. The young man tells police station number five “the problems between me and L. started right after the first night, we did not celebrate. While performing the marital relationship I found out that she was not a virgin. “A week after I found out about this problem, I informed my mother and then I called L.’s mother. I told her on the phone that she was not a girl, she was not a woman for me and that you should come and get her,” said the groom in the police report. new.

But further the groom shows that exactly the answer he received from the other side of the phone from the mother-in-law was “I will keep it by force, why did not you inform us since the first night of the wedding”.

Problems for A. T have started in the following days, where he received a call from L.’s uncle, who threatened him several times.

“He told me that if L. leaves, he will get a job, he told me it is better to lock him in the house.”

According to the groom, the intimidator is the second uncle of the bride and he knew this person on the day when the engagement was announced. “I do not know if this person has a firearm – says A.T, but I ask that this concern be legally pursued.”

Sources say that the young bride was immediately interrogated, who initially says that after the first night of the wedding, out of fear, she revealed who the person with whom she had an affair was. “A. he asked me if I had any connection, he told me tell the truth that you will be my wife. I told her – adds the new. He got on the phone in my eyes and asked – come on take it’s not a virgin. “There was no physical violence against me, but I had threats from both my husband and my father-in-law.”

The young woman remembers that her father-in-law told her “do you have a lover? scared I admitted yes. I told them this when they were drinking coffee and for fear that they had a couple on the wall. “Then my husband came there, they told him what I accepted out of fear, my husband grabbed me by the hair and slapped me.”

According to the police sources of the newspaper Si, the uncle’s apartment was searched and searched, and no illegal items were found. Dajo declares: I did not threaten the groom at any moment, I just cursed him. I was informed by L’s sister, ie niece who sent me a video, where niece L. was being questioned by the groom and the mother-in-law and she there admitted who was the person she had loved before the wedding. I got on the phone and said: what are these things or are you friends, but the groom told me: you are no longer friends, come take the granddaughter because she did not come out honest. We both cursed, I told her why you are doing these things you remember after 30 days of marriage but the groom asked: come on get it, she is not a woman to me.

The mother of the young bride claims for her that her daughter’s life is in danger, but that this is not a reason for separation at all: they want to leave her because my daughter does not know how to do housework and they remembered too late, if it was not honest to tell us the next day insists the woman who also adds in front of the commissariat officer number Kamza: they are embarrassing us, my daughter is no longer a virgin and no one takes me anymore.

The police tells the newspaper Si that the file will refer to threats and misuse of telephone calls, as it turns out that during the last two days before the denunciation, the uncle called the groom’s number 21 times.