Kryetari i Partisë Demokratike Eugen Isaj, njëkohësisht dhe kandidat për deputet në zgjedhjet parlamentare të 25 prillit edhe pse i pesti në listën e PD nuk do të jetë në parlament pasi kandidati tjetër Luçiano Boci theu herësin, duke zëvëndësuar kandidatin më pak të votuar ndër meshkuj. Kanidati Isaj ndonëse mori 3663 vota nuk i mjaftuan për mandatin.

I pyetur se çfarë nuk shkoi në fushatën e tij, Z. Isaj theksoi se ai ndjehej i lumtur pasi në Elbasan PD dyfishoi mandatet, ndërkohë që fushata e tij nuk ka qënë personale, pasi ai gjatë gjithë kohës ka apleuar të votohej numri 9 i partisë Demokratike dhe jo 5, që personifikonte ai.

Isaj sqaron se zëvëndësimin nga kolegu i tij Boci ai dhe familja e tij e pritën me sportivitet dhe nëse do të mund ta përsëriste edhe një herë fushatën e tij nuk do të kishte ndryshuar asgjë.

Në fund kandidati Isaj ka dhe një mesazh për deputetët që dolën fitues në zgjedhje, të cilët pas konsistuimit në muajin shtator do të jenë pjesë e parlamentit të ri. Ai i kërkon atyre të mos heqin dorë nga takimet në terren.

“Nuk ishte fushatë personale, unë besoj që në Elbasan PD arriti një rezultat mjaft të mirë, gati dyfishuam numrin e votave në krahasim me 2017-tën, dhe kjo na bën natyrisht që të ndihemi shumë mirë të gjithëve. Qytetaria e Elbasanit na besoi dhe na përkrahu, unë nuk jam marrë me fushatë personale, për mua kishte vetëm një numër, nga fillimi deri në fund, ishte vetëm numri 9.

Nuk besoj se jam penalizuar, isha në krah të të gjithë kandidatëve, dhe kërkova që të votohej vetëm numri 9. E mora me sportivitet, së bashku me familjes, pasi Luçiano është një aset i PD-së, dhe koha do të tregojë që kam pasur të drejtë. Nuk do të bëja asgjë ndryshe nëse do të përsëritej fushata, do të isha derë më derë, dhe do u kërkoja qytetarëve që të votonin numrin 9.

Zërat për largimin e Bashës dalin përherë pas zgjedhjeve, personazhe që kanë kërkuar të jenë në listat e deputetëv, zgjedhjet për kryetarin e PD-së janë në muajin Korrik, kemi ende shumë punë për të bërë, që të mundësojmë largimin e të keqes.

Kam një mesazh për kolegët e mi, politika bëhet sa më pranë njerëzve”, u shpreh Isaj gjatë fjalës së tij.

After losing his mandate due to the new formula, the chairman of PD Elbasan, Eugen Isaj, speaks for the first time: “I took it with sportsmanship”. I did not campaign only for my name. The message he has for his colleagues (What he says about the dismissal of Basha)

Democratic Party Chairman Eugen Isaj, also a candidate for MP in the April 25 parliamentary elections, although the fifth on the DP list will not be in parliament as the other candidate Luciano Boci broke the odds, replacing the least voted male candidate. Candidate Isaj, although he received 3663 votes, was not enough for his mandate.

Asked what did not go in his campaign, Mr. Isaj stressed that he felt happy because in Elbasan PD doubled the mandates, while his campaign was not personal, as he all the time applied to vote number 9 of the party Democratic and not 5, that he personified.

Isaj explains that he and his family welcomed the replacement from his colleague Boci with sportsmanship and if he could repeat his campaign once again nothing would have changed.

At the end, the candidate Isaj has a message for the deputies who emerged victorious in the elections, who after being constituted in September will be part of the new parliament. He urges them not to give up on field meetings.

“It was not a personal campaign, I believe that in Elbasan PD achieved a very good result, we almost doubled the number of votes compared to 2017, and this of course makes us all feel very good. The citizens of Elbasan trusted us and supported us, I did not deal with a personal campaign, for me there was only one number, from the beginning to the end, it was only number 9.

I do not believe that I was penalized, I was on the side of all the candidates, and I asked that only the number 9 be voted. I took it with sportsmanship, together with my family, as Luciano is an asset of the PD, and time will show that I have had right. I would do nothing different if the campaign was repeated, I would be door to door, and I would ask the citizens to vote number 9.

The rumors about Basha’s departure always come after the elections, characters who have asked to be on the lists of deputies, the elections for the chairman of the Democratic Party are in July, we still have a lot of work to do to enable the removal of evil.

I have a message for my colleagues, politics is done as close as possible to the people “, said Isaj during his speech.