Një vajzë nga kryeqyteti që 22 vite më parë u mashtrua me martesë, por që përfundoi si prostitutë në vende të ndryshme të Europës, kërkon shpalljen fajtor të personave që e trafikuan.

Nga dosja që gazeta Si disponon mësohet se ajo sfidoi autoritetet shqiptare që për shumë vite e mbajtën pezull dhe nuk i dhanë të drejtë. Gruaja kreu veprime hetimore, duke dorëzuar prova bindëse që do t’u kushtojë të dyshuarve gjykimin.

Rasti i shtetases A. A. gjatë vitit 2000 ka qenë një nga dosjet më të bujshme në Francë, atëherë kur ndërkohë shumë vajza shqiptare viktima të trafikut shpëtoheshin nga rruga dhe ktheheshin nga autoritetet e huaja përmes riatdhesimit.

Hetimi i inicuar i bazuar në kallëzimin e A. A në Shqipëri mësohet sipas burimeve të gazetës Si të ketë zgjatur tetë vite nga 2012 deri në 2020. Përballë një sërë burokracish të tilla si pritjet e letërporosive, A. A sipas burimeve ka dorëzuar prova shtesë, duke bërë deri diku prokuroren për të hedhur poshtë pretendimin e të akuzuarve se ata nuk e njihnin dhe nuk e kishin takuar kurrë.

Por një fotografi dasme dhe një video e 1998-s në të cilën shfaqen pranë të resë personat e akuzuar prej saj, ka përmbysur krejt pozicionin e të dyshuarve që në mbyllje të hetimeve përfunduan të akuzuar për veprën e shfrytëzimit të prostitucionit.

Në dëshminë e saj A. A kujton: në harkun kohor të viteve 1998-2003 jam shfrytëzuar jashtë shtetit për prostitucion nga shtetasit shqiptarë J. K, dhe A. D. Konkretisht në 1998 u njoha me J. K nëpërmjet të afërmve të mi. Ai më premtoi martesë dhe u nisëm me skaf për një jetë më të mirë drejt Italisë. Në fund të 1998-s u nisëm nga Italia drejt Lionit, atje J. më shtyu të ushtroj prostitucion dhe lekët t’ia jepja atij.

Në atë kohë viktima e prostitucionit ka përdorur si certifikatë emrin e rremë Hyrije.

“Më pas në mars 1999 u nisëm drejt Belgjikës ku qëndruam në Bruksel. Aty u regjistrova me emrin Diana. Lekët ia dorëzoja përherë J. Pasi u ktheva në France sërish përfundova në rrugë duke ushtruar prostitucion në provincën e quajtur Sarcelë afër Parisit”.

Prokuroria e Përgjithshme gjatë 2012 ka kryer verifikimet ndaj shtetasit që përmendet si trafikant femrash nga ku rezulton se ai ishte një i kërkuar nga autoritetet belge, duke qenë se Gjykata e Brukselit e kishte dënuar me pesë vjet për shkelje të ligjit për të huajt, vjedhje me sulm dhe mashtrim për shfrytëzim prostitucioni. Por teksa në atë kohë hetimet ndaj këtij shtetasi u stopuan, pasi nuk u soll asnjë material shtesë mbi çështjen konkrete, ka qenë viktima që u ka qëndruar mbi kokë hetimeve dhe sipas dosjes që gazeta Si disponon ka kërkuar vazhdimisht zgjimin e prokurorëve.

“Në pritje të letërporosive u sugjerua që hetimi të pezullohet, ndërsa nga ana e prokurorit është vendosur pushimi i çështjes me shpjegimin se të dhënat e kallëzueses A. A janë indicie dhe si të tilla nuk shërbejnë për ngritjen e akuzës pasi nuk mjaftojnë”.

Por, vajza e trafikuar nuk është dorëzuar. Menjëherë sapo është vënë në dijeni për veprimet e prokurorisë, në 2014-n rezulton të jetë paraqitur pranë Drejtorisë së Policisë me një ankesë ku ndër të tjera nuk heq dorë dhe këmbëngul hetimin e trafikantit të dyshuar J. K.

“Policia rivihet në lëvizje dhe me disponimin e fashikullit penal kërkohet përgjigje Ministrisë së Drejtësisë, Drejtorisë së Marrëdhënieve Juridiksionale me jashtë për marrje informacioni nëse ishte kthyer apo jo përgjigje nga letërporositë”.

Njëkohësisht, prokurorët vendosin një pushim të dytë të çështjes, pasi kryejnë kërkime edhe pranë Prokurorisë së Krimeve të Rënda të asaj kohe me cilësimin “J. K” nuk është në kërkim në Shqipëri dhe hetimi pasuror ndaj tij është pushuar”.

Prokuroria sjell si arsyetim edhe ballafaqimin mes ish-prostitutës së detyruar për të dalë në rrugë dhe dy personave të dyshuar “J. K. nuk pranoi që e njihte kallëzuesen A. A, ndërsa denoncuesja sjell edhe emra viktimash të tjera me shtetësi të huaj”. Prokuroria vijon të jetë kundër denoncueses gjatë asaj kohe për mbylljen e dytë të dosjes, duke treguar se “zyra e prokurorit të përgjithshëm i Moldavisë informon se nuk ka qenë e mundur intervistimi i Natalia T”.

Por njëkohësisht fashikullit i bashkëngjitet edhe dëshmia e të dyshuarit tjetër që mban qëndrim mohues dhe këmbëngul se nuk e njeh denoncuesen. Në vitin 2015 autoritetet zhvillojnë një seancë ballafaqimi mes këtij shtetasi dhe të dëmtuarës, dhe teksa viktima këmbëngul se ajo njihej me të, ai tregonte të kundërtën. A. A thotë në këtë procesverbal “Ti ke qenë në dasmën e vëllait tim, ke drejtuar makinën benz në ngjyrë gri, ke qenë si shofer kur morëm nusen”.

Pasi ka pritur shumë muaj, duke i lënë dorë të lirë policisë dhe prokurorisë që të hetonin dhe pasi asnjëra prej tyre s’ka dhënë rezultat, gruaja është rikthyer sërish. Ajo ka dorëzuar fotografi dhe video që vërtetonin dëshminë e saj dhe hidhnin poshtë qëndrimin mohues të të dyshuarit tjetër që insistonte se nuk kishte asnjë njohje me të dhe se nuk kishte as hyrje-dalje me familjen e saj.

“Mora kasetën e dasmës së vëllait dhe i shkëputa çastet ku shfaqet njëri prej tyre. Nuk gënjej”, rrëfen viktima para autoriteteve shqiptare që më në fund pasi kanë kryer ekspertizën janë dorëzuar dhe i kanë dhënë të drejtë./ Gazeta Si

A girl from the capital who was cheated on by marriage 22 years ago, but who ended up as a prostitute in various European countries, demands the guilty plea of ​​the people who trafficked her.

From the file that the newspaper Si disposes of, it is learned that she challenged the Albanian authorities who for many years kept her suspended and did not give her the right. The woman carried out investigative actions, submitting convincing evidence that will cost the suspects a trial.

The case of the citizen A. A. during 2000 was one of the most sensational files in France, when in the meantime many Albanian girls victims of trafficking were rescued from the street and returned by foreign authorities through repatriation.

The initiated investigation based on the report of A. A in Albania is learned according to the sources of the newspaper How it lasted eight years from 2012 to 2020. In the face of a series of bureaucracies such as letter receipts, A. A according to sources has submitted additional evidence , making the prosecutor to some extent refute the defendants’ claim that they did not know him and had never met him.

But a wedding photo and a video from 1998 in which the persons accused by her appear near the cloud, have completely reversed the position of the suspects who at the end of the investigation ended up accused of the crime of exploitation of prostitution.

In her testimony A. A recalls: in the period 1998-2003 I was used abroad for prostitution by Albanian citizens J. K, and A. D. Specifically in 1998 I met J. K through my relatives. He promised me marriage and we left by speedboat for a better life towards Italy. At the end of 1998 we left Italy for Lyon, where J. pushed me to practice prostitution and to give him the money.

At that time the victim of prostitution used the false name Hyrije as a certificate.

“Then in March 1999 we left for Belgium where we stayed in Brussels. There I registered under the name Diana. I always handed over the money to J. After I returned to France, I ended up on the street again practicing prostitution in the province called Sarcelë near Paris “.

The General Prosecutor’s Office during 2012 carried out verifications against the citizen mentioned as a female trafficker, which shows that he was a wanted person by the Belgian authorities, given that the Brussels Court had sentenced him to five years for violating the law on foreigners, theft with assault and fraud for exploitation of prostitution. But while at that time the investigations against this citizen were stopped, as no additional material was brought on the concrete case, he was the victim who was in charge of the investigations and according to the file that the newspaper Si Disposes has constantly requested the awakening of the prosecutors.

“In anticipation of the letters, it was suggested that the investigation be suspended, while the prosecutor decided to dismiss the case, explaining that the data of the plaintiff A. A are clues and as such do not serve to raise charges because they are not enough.”

But the trafficked girl did not surrender. As soon as he was informed about the actions of the prosecution, in 2014 he turned himself in to the Police Directorate with a complaint where, among other things, he did not give up and insisted on the investigation of the suspected trafficker J. K.

“The police are on the move again and with the disposition of the criminal file, a response is required from the Ministry of Justice, the Directorate of Foreign Jurisdictional Relations for information on whether or not a response was returned from the letters.”

At the same time, the prosecutors decide a second dismissal of the case, after conducting searches at the Serious Crimes Prosecution of that time with the qualification “J. K “is not wanted in Albania and the property investigation against him has been terminated”.

The Prosecution brings as a justification the confrontation between the former prostitute who was forced to go out on the street and the two suspects “J. K. did not admit that he knew the plaintiff A. A, while the complainant also brings the names of other victims with foreign citizenship ”. The prosecution continues to oppose the complainant during that time for the second closing of the case, indicating that “the Moldova Prosecutor General’s Office informs that it was not possible to interview Natalia T”.

But at the same time, the testimony of the other suspect who has a negative attitude and insists that he does not know the complainant is attached to the file. In 2015, the authorities held a confrontation session between this citizen and the injured party, and while the victim insists that she knew him, he showed the opposite. A. A says in this record “You were at my brother’s wedding, you drove the gray benz car, you were the driver when we got the bride”.

After waiting for many months, leaving the police and the prosecution free to investigate, and after none of them yielded results, the woman returned. She submitted photographs and videos that corroborated her testimony and refuted the denial of the other suspect who insisted that he had no acquaintance with her and that he had no entrance or exit with her family.

“I took the tape of my brother’s wedding and disconnected the moments where one of them appears. I do not lie “, the victim confesses before the Albanian authorities who finally, after having performed the expertise, surrendered and were given the right.