Kryeministri Edi Rama tha se nuk do të tolerohen më asnjë biznese që nuk respekton protokollin e sigurisë dhe përveç gjobave do të aplikohet dhe heqja e lirisë, pasi nuk mund të lejohet cenimi i jetës së qytetarëve. Gjithashtu nuk do të lejohen grumbullimet dhe do të penalizohen dhe qytetarët në rrugë nëse nuk respketojnë distancimin social.

“Pasi kam folur gjerë e gjatë me ekspertët kemi marrë tre vendime.

1-Nuk do të lejojmë më asnjë lloj grumbullimi, qoftë edhe politik dhe u them të gjithëve vazhdoni punën, liria lëvizjes është e garantuar, por grumbullimi me shumë se sa numri i personave të lejuara nga protokolli i sigurisë nuk do të lejohet më. Policia do të bëj detyrën pa bërë asnjë dallim ndaj kujtdo qoftë. Kush merr pjesë në grumbullimi apo grupime më të mëdha se sa numrat e lejuara do të penalizohet drejtpërdrejtë individualisht.

2- Bizneset nuk do të tolerohen më në shkelje të protokolleve të sigurisë duke rrezikuar shëndetin e njerëzve. Përvec gjobave do u hiqet dhe liria.

3- Qytetarët do të vijonë të qarkullojë lirisht pa kufizime e autorizime, por edhe ato do të penalizohen nëse kapen në shkelje të rregullave të thjeshta të distancimit social.” tha Rama

Prime Minister Edi Rama said that no business that does not respect the security protocol will be tolerated and in addition to fines, the deprivation of liberty will be applied, as the violation of the lives of citizens cannot be allowed. Also, gatherings will not be allowed and citizens on the streets will be penalized if they do not respect social distancing.

“After talking at length with the experts, we made three decisions.

1-We will no longer allow any kind of gathering, even political, and I tell everyone to continue working, freedom of movement is guaranteed, but gathering more than the number of people allowed by the security protocol will no longer be allowed. The police will do their job without making any distinction to anyone. Whoever participates in the collection or groupings larger than the allowed numbers will be penalized directly individually.

2- Businesses will no longer be tolerated in violation of security protocols, endangering people’s health. In addition to fines, they will be deprived of their liberty.

3- Citizens will continue to move freely without restrictions and authorizations, but they will also be penalized if caught in violation of simple rules of social distancing. “Said Rama