Skandali me patronazhistët çdo ditë e më shumë merr përmasa më të mëdha pasi qytetarët zbulojnë se kanë nga pas një “patronazhist” që di çdo lëvizje të tyre.

Gjatë këtyre ditëve përveç raportimeve nga qytetarët se po u vidhen të dhënat dhe ndihen të spiunuar edhe shumë figura publike kanë rënë pre e “patronazhimit”. Mes tyre është edhe ish-trajneri i Kombëtares tonë, italiani Gianni De Biasi i cili para pak kohësh u trondit nga lajmi i tërheqjes së pasaportave diplomatike.

Gjatë një interviste për “PanoramaSport”, De Biassi e kishte të vështirë ta kuptonte se çfarë do të thotë patronazhist por në fund doli vetë në konkluzionin se ky person që e ndjek dhe e raporton është një spiun. Ndërkohë patronazhisti i tij është Alban Hoxha, por ende nuk dihet nëse bëhet fjalë për portierin e Kombëtares.

Mister, a keni dëgjuar ndonjëherë për “patronazhistin”?

Ç’dreqin është ky?

Është një vullnetar që aderon në një parti dhe siguron të dhëna për qytetarë të ndryshëm, të cilët ai i ka në “patronazh” dhe informon se për kë votojnë, çfarë bindjesh kanë etj…

Edhe ç’lidhje kam unë me këtë?

Prej disa ditësh në Shqipëri është bërë publike lista e Partisë Socialiste për qindra mijëra qytetarë dhe aty figuron edhe emri juaj.

Po me mua ç’kanë? Pse duhet të jetë emri im aty…?

Po, sepse edhe ju keni një patronazhist…

Prit pak prit, se këtë termin që përdorni me sa kuptoj e keni fjalën për dikë që raporton për mua apo për të tjerë se çfarë bëjmë, kë votojmë, etj…

Pak a shumë…

Ah, po dakord pra, por thuaj “spiun”. Këta janë spiunë… Pra edhe unë e paskam një spiun?! Uh, e çuditshme.

 

The scandal with the patronagers is getting bigger and bigger every day as the citizens discover that they have a “patronageist” who knows their every move.

During these days, in addition to reports from citizens that their data is being stolen and they feel spied on, many public figures have also fallen prey to “patronage”. Among them is the former coach of our national team, the Italian Gianni De Biasi, who was recently shocked by the news of the withdrawal of diplomatic passports.

During an interview for “PanoramaSport”, De Biassi had a hard time understanding what patronage means but in the end he came to the conclusion that this person who follows and reports him is a spy. Meanwhile, his patron is Alban Hoxha, but it is still unknown if it is about the goalkeeper of the National Team.

PS also monitors Gianni De Biasi, reveal – Eye | The latest news

Mystery, have you ever heard of the “patronage”?

What the hell is this?

He is a volunteer who joins a party and provides information for different citizens, whom he has under his “patronage” and informs who they vote for, what beliefs they have, etc.…

What do I have to do with this?

For several days in Albania, the list of the Socialist Party for hundreds of thousands of citizens has been made public and your name appears there.

What do they have to do with me? Why should my name be there…?

Yes, because you also have a patron ist

Wait a minute, because this term you use, as far as I understand, you mean someone who reports to me or others about what we do, who we vote for, etc.…

More or less…

Ah, yes, but say “spy”. These are spies… So I also had a spy ?! Uh, weird.