Kryeministri Edi Rama gjatë konferencës së ditës së sotme tha se Komisioni Teknik do të mblidhet nesër dhe se do të ketë shtrëngim të masave anticovid. Edhe zv/ministrja e Shëndetësisë, Eugena Tomini tha se po diskutohet për ndryshim dhe kufizim të orës policore, teksa në lojë janë variante të ndryshme.

“Masat nuk do e shmangin dot infektimin, shërbejnë vetëm për të ulur ritmin dhe për të garantuar që sistemi u përgjigjet njerëzve për të . Infeksionet do të mbarojë kur të mbarojë vaksinimi. Ajo çfarë shikoni është dinamikë e shteteve, se u mbyll Gjermania pati një rritje të madhe dhe u bë një diskutim i madh. Nuk mund të jetë ilaçi më i dëmshëm se sa sëmundja. E them këtë sepse është një kompleks i madh çështjesh që duhet mbajtur parasysh. Është jeta e njerëzve, psikologjia, ekonomia. Komiteti do mblidhet nesër. Do ketë një shtrëngim të masave por thelbi është që duhet të zbatojnë masat. Nëse njësitë tregtare i respektojnë, lokalet nuk vazhdojnë ahengun gjërat janë në rregull. Nëse këto nuk bëhen ne shtojmë masa të tjera”, tha Rama.

PYETJA: Mund të shkohet tek ndryshimi i orës policore?

EUGENA TOMINI: Mund të kemi kufizim të orës policore, me variante të ndryshme. Përgjigja shëndetësore është në situatë alerti. Pra për t’i shërbyer çdo qytetari që ka nevojë. Peshojnë të dyja krahët.

Prime Minister Edi Rama during today’s conference said that the Technical Commission will meet tomorrow and that there will be a tightening of anticovid measures. Even the Deputy Minister of Health, Eugena Tomini said that they are discussing the change and limitation of the curfew, while different variants are at stake.

“Measures will not prevent infection, they only serve to slow down and ensure that the system responds to people for it. Infections will end when vaccination ends. What you see is the dynamics of the states, that Germany was closed there was a huge increase and there was a big discussion. There can be no more harmful medicine than disease. I say this because it’s a huge complex of issues to keep in mind. It is people’s life, psychology, economics. The committee will meet tomorrow. There will be a tightening of measures but the essence is that they must implement the measures. If the units respect them, the premises do not continue the party things are fine. “If these are not done, we will add other measures”, said Rama.

QUESTION: Can you change the curfew?

EUGENA TOMINI: We may have a curfew, with different variants. The health response is in the alert situation. So to serve every citizen in need. Both arms weigh.