Komuniteti i emigrantëve shqiptarë në Greqi ka paralajmëruar se do të mbajë një protestë për hapjen e kufijve me Shqipërinë.

Ky vendim vjen në një kohë ku autoritetet greke vijojnë të shtyjnë hapjen e kufijve dhe mbajtjen në fuqi të masave kundër covid-19, ku parashikohet që në dogana të kalojë vetëm një numër i kufizuar personash.

“Ju bëjmë thirrje të gjithëve pa përjashtim dhe dallim, të mblidhemi më 8/06/2021 në sheshin “Sintagma” të kërkojmë të drejtat tona në mënyrë Demokratike në një protestë Paqësore.” Thuhet në njoftimin e bërë nga komuniteti i emigrantëve shqiptarë në Greqi.

Fillimisht nga autoritetet greke u njoftua se data 13 Maj do të ishte data e hapjes së madhe por nuk rezultoi e tillë.

Nga ana tjetër, sot, Ministri i Turizmit dhe Mjedisit të Republikës së Shqipërisë, Blendi Klosi i kërkoi Greqisë që të rihapë kufirin, që vijon që të jetë i mbyllur për shkak të pandemisë COVID-19.

I shoqëruar nga ambasadorja e Republikës së Shqipërisë Luela Hajdaraga, Klosi zhvilloi një takim me ministrin grek të Turizmit, Haris Theoharis. Në takim u diskutuan mënyrat e shkëmbimit të eksperiencave dhe ideve, në funksion të perspektivës së forcimit të bashkëpunimit në fushën e turizmit mes Shqipërisë dhe Greqisë, por edhe në një kuadër më të gjerë rajonal, përmes projekteve të përbashkëta ndërkufitare dhe rajonale.

Reagimi i komunitetit të emigrantëve:

Protestë paqësore në Sintagma për hapjen e kufijve: 08/06/2021, ora 18:00
Hapni tani doganat!
Mos na refuzoni shtëpinë tonë!
Edhe një herë tjetër si emigrantë shqiptarë dhe qytetarë të Greqisë ndjejmë nevojën kaq shumë të kemi një Zë të lartë, të fuqishëm dhe të fortë…!
Përse qeveria greke mban mbyllur kufirin me Shqipërinë dhe ka kufizuar në mënyrë asfiktike numrin e hyrjes në Greqi, ndërkohë që me shtetet e tjera ndodh krejtësisht e kundërta?
Përse ky dallim të bëhet vetëm me shqiptarët dhe i detyron ata të gjejnë zgjidhje të tjera?
Përse në këtë moment kur kufizimi i hyrjeve ndëshkon edhe vetë fermerët grekë të cilët janë në pritje të mijëra punëtorëve të kualifikuar sezonalë që vijnë nga Shqipëria?
Përse ky dallim edhe ndaj minoritarëve grekë ?
Përse duhet të “ndëshkohen” me mijëra biznese nga të dy anët e kufirit të cilët kontribuojnë në ekonominë e vendit?
Ju bëjmë thirrje të gjithëve pa përjashtim dhe dallim, të mblidhemi më 8/06/2021 në sheshin “Sintagma” të kërkojmë të drejtat tona në mënyrë Demokratike në një protestë Paqësore.
Të dëgjohet zëri ynë nga qeveria greke, të cilës ne i bëjmë thirrje të rishikojë qasjen e padrejtë ndaj nesh, qytetarëve të saj, pasi vazhdon me penalizmin duke mbajtur mbyllur pikat doganore dhe kështu na privohet një e drejtë themeltare për të udhëtuar drejt vendlindjes dhe anasjelltas në vendin ku kemi zgjedhur të jetojmë dhe ndërtuar jetën tonë, Greqi!
I bëjmë thirrje çdo qytetari, bashkatdhetari, intelektuali, organizate, shoqate etj, të organizohemi dhe të protestojmë në mënyrë demokratike, pasi nga qeveria shqiptare nuk kemi patur asnjëherë mbështetje!
Mos mungoj askush, të gjithë së bashku më 8/06/2021 në sheshin “Sintagma”! 18:00

The community of Albanian emigrants in Greece has warned that it will hold a protest for the opening of the borders with Albania.

This decision comes at a time when the Greek authorities continue to delay the opening of borders and the enforcement of measures against covid-19, where it is envisaged that only a limited number of persons will pass through customs.

“We call on all of you, without exception and without distinction, to gather on 8/06/2021 in Syntagma Square to demand our democratic rights in a peaceful protest.” It is said in the announcement made by the community of Albanian emigrants in Greece.

Greek authorities initially announced that May 13 would be the grand opening date, but this did not happen.

On the other hand, today, the Minister of Tourism and Environment of the Republic of Albania, Blendi Klosi asked Greece to reopen the border, which continues to be closed due to the COVID-19 pandemic.

Accompanied by the Ambassador of the Republic of Albania Luela Hajdaraga, Klosi held a meeting with the Greek Minister of Tourism, Haris Theoharis. The meeting discussed ways to exchange experiences and ideas, in view of the prospect of strengthening cooperation in the field of tourism between Albania and Greece, but also in a wider regional framework, through joint cross-border and regional projects.

The reaction of the immigrant community:

Peaceful protest in Syntagma for the opening of borders: 08/06/2021, time 18:00
Open customs now!
Do not refuse us our home!
Once again, as Albanian emigrants and citizens of Greece, we feel the need so much to have a loud, powerful and strong voice…!

Why does the Greek government keep the border with Albania closed and has asphyxically limited the number of entry into Greece, while with other countries the complete opposite happens?
Why is this difference made only with Albanians and forces them to find other solutions?
Why at this moment when the restriction of entry punishes the Greek farmers themselves who are waiting for thousands of qualified seasonal workers coming from Albania?

Why this difference even towards the Greek minorities?
Why should thousands of businesses on both sides of the border who contribute to the country’s economy be “punished”?
We call on all of you, without exception and without distinction, to gather on 8/06/2021 in “Syntagma” Square to demand our rights in a democratic way in a Peaceful protest.

Let our voice be heard by the Greek government, which we call on to reconsider the unfair treatment of us, its citizens, as it continues to penalize by keeping customs points closed and thus deprived of a fundamental right to travel to the homeland and vice versa in the place where we chose to live and build our lives, Greece!
We call on every citizen, compatriot, intellectual, organization, association, etc., to organize and protest democratically, as we have never had support from the Albanian government!
Do not miss anyone, all together on 8/06/2021 in “Syntagma” square! 18:00