Shumë emigrantë shqiptarë në Britani shfrytëzohen nga bandat kriminale për kultivimin e marijuhanës në banesa private. Bandat shqiptare kontrollojnë tregun e narkotikëve në vend.

Autoritetet angleze shprehin shqetësimin se shumë emigrantë shqiptarë po trafikohen nga bandat kriminale për të kultivuar marijuhanë nëpër banesat e marra me qira.

Janë të panumërt shqiptarët që i janë drejtuar Britanisë së Madhe për arsye ekonomike, duke pranuar ta kalojnë kufirin përkundër një pagese që shkon deri 12 mijë euro për rrugë.

Sipas autoriteteve, personave më pas u propozohet që këtë borxh mund ta shlyejnë brenda 3 muajve nëse pranojnë të kujdesen për kanabisin që ata kontrollojnë kudo.

I tillë është rasti i 43-vjeçarit, Refit Xhaxho, i trafikuar në vend në vitin 2018.

Ai u arrestua në qytetin e Mançestërit dhe kaloi 9 muaj burg për veprën e kultivimit të lëndëve narkotike, por në muajin gusht, u kap sërish në një banesë të re me rreth 80 kilogramë marijuhanë, duke ushtruar të njëjtën veprimtari penale.

Gjykata vendosi javën e kaluar ta dënojë shqiptarin me 14 muaj të tjerë heqje lirie.

Sipas gjyqtarit të çështjes, në pak javë ai ka shqyrtuar disa raste të ngjashme me të Xhaxhos.

Emigrantët që shfrytëzohen në fermat e kanabisit janë më së shumti vietnamezë por edhe shqiptarë.

Ekspertët e fushës thonë se personat vijnë shpesh nga zonat rurale dhe joshen se do të punojnë në sektorin e ndërtimit, por kur nuk gjejnë punë, transferohen në një shtëpi ku u sigurohet ushqim dhe para, por edhe u mbahen pasaportat dhe kërcënohen të kujdesen për bimët narkotike përndryshe do të arrestohen ose do të dëbohen nga Britania.

Një studim i fundit i Universitetit të Kembrixhit i konsideron këta “kopshtarë” si skllevër modernë ndërsa organizatorët e vërtetë të aktivitetit kriminal kryesisht i shpëtojnë sistemit të drejtësisë.

Bandat shqiptare kanë pushtuar tregun e kokainës dhe tani janë aktorët kryesorë në prodhimin e kanabisit në Britani.

Many Albanian immigrants in Britain are exploited by criminal gangs to cultivate marijuana in private homes. Albanian gangs control the country’s narcotics market.

British authorities express concern that many Albanian immigrants are being trafficked by criminal gangs to cultivate marijuana in rented apartments.

There are countless Albanians who have turned to Great Britain for economic reasons, agreeing to cross the border despite a payment of up to 12 thousand euros per road.

According to the authorities, the persons are then proposed that this debt can be repaid within 3 months if they agree to take care of the cannabis they control everywhere.

Such is the case of 43-year-old Refit Xhaxho, trafficked in the country in 2018.

He was arrested in the city of Manchester and spent 9 months in prison for narcotics cultivation, but in August, he was caught again in a new apartment with about 80 kilograms of marijuana, committing the same criminal activity.

The court decided last week to sentence the Albanian to another 14 months in prison.

According to the judge of the case, in a few weeks he has reviewed several cases similar to Uncle.

The migrants used on cannabis farms are mostly Vietnamese but also Albanians.

Experts in the field say that people often come from rural areas and are tempted to work in the construction sector, but when they do not find work, they are transferred to a house where they are provided with food and money, but also kept passports and threatened to take care of plants. narcotics would otherwise be arrested or deported from Britain.

A recent Cambridge University study considers these “gardeners” to be modern slaves, while the real organizers of criminal activity largely escape the justice system.

Albanian gangs have invaded the cocaine market and are now the main actors in cannabis production in Britain.