Vrasja e një avokati të njohur grek nga një bandë shqiptare, është kthyer sërish në qendër të vëmendje të meidiave greke, të cilat së fundmi ia kanë kushtuar edhe një artikull.

“Kërcënime të pashembullta me arkivole lidhur me çështje ndaj gjyqtarëve të vendit por edhe në dëm të drejtuesve të Maximos u bënë nga udhëheqësi i “mafies shqiptare” në Greqi në paraqitjen e tij para Hetuesit Special të Apelit dhe kompetent për çështjet e terrorizmit, Eftychi Nikopulos.

Ky është një shembull mbresëlënës i rreziqeve që mund të ekzistojnë nga anëtarët e krimit të organizuar të cilët janë dënuar për shumë vite por edhe i indiferencës së dukshme ndaj sistemit gjyqësor grek.”

Kështu nis artikulli i medias greke lidhur me kërcënimet e kreut të mafies shqiptare në Greqi ndaj ministrit grek dhe disa gjyqtarëve. Sipas medieve greke personi në fjalë, i cili është akuzuar për organizimin në tetor 2017, e vrasjes së hetuesit Michalis Zafeiropulos në Kolonaki, si dhe aktivitete të tjera kriminale brenda dhe jashtë burgjeve, u thirr më 14 korrik dhe në fillim të gushtit përpara hetuesit në fjalë.

Ndërkohë, Shërbimi Kundër Terrorizmit kishte formuar në periudhën 2019-2020 një dosje të madhe të çështjes për mafien e burgut Korydallos me përfshirjen e avokatëve kryesisht kriminelë shqiptarë dhe grekë.

Vrasja e Zafeiropulos

Shqiptari, anëtar kryesor i bandave shqiptare, u thirr për dëshmi të çështjes Zafeiropulos por edhe për vdekjet e të burgosurve në burgun Korydallos.

Një nga hetimet e Nikopulos lidhen me paratë që kriminelët shqiptarë kishin marrë nga avokatët e njohur grekë, duke pretenduar se donin të paguanin kostot e transportit (në arkivole apo si thonë ata për “rastet” në bisedat e tyre të përgjuara) të trupave të bashkatdhetarëve të tyre të vrarë në Greqi.

Në një moment të marrjes në pyetje, i pandehuri shqiptar deklaroi se “edhe një herë unë do të kërkoj para nga hetuesi për çështjet e tjera që do të vijnë nga këtu e tutje!

Zyrtari i gjykatës e pyeti atë “a i referohen rastet e tjera kërcënimeve ndaj gjyqtarëve dhe prokurorëve që trajtojnë këto çështje?”. Ai iu përgjigj: “M sapo fitoi një Barbie kukull me ato që thatë. Unë nuk kam asgjë për t’i sqaruar fëmijës së Mitsotakis dhe V. ( përmend emrin e një ministri qeveritar). A duhet të bëj një letër për t’ju larguar nga këtu? Se ju jeni Hetuesi Special dhe nuk e bëni punën tuaj…“.

I pandehuri shqiptar më vonë pretendoi se kishte kërkuar 300-400 euro në vitin 2017 për të transportuar trupin e një shqiptari, i cili u vra në Korydallos, nga një biznesmen i atëhershëm i ndaluar, i cili, siç pretendoi ai, pasi kishte vjedhur 240,000,000 euro nga populli grek.

Hetuesi Special i Apelit, i cili këmbënguli në pyetjet drejtuar kriminelit shqiptar pavarësisht përgjigjeve të tij të veçanta, i kërkoi atij të zbulonte nëse ai vërtet i kërkonte këto 300-400 euro.

Dhe ai u përgjigj, pak a shumë, se: “Po, pyeta, ai thjesht nuk i kishte me vete sepse i kishte një nga bashkëpunëtorët e ngushtë të Kryeministrit K. Mitsotakis. Kështu që shkova te këshilltari i Kryeministrit dhe i kërkova 400 euro, i thashë arsyen, se i dua për raste për dy miq të vdekur, ai ishte i zënë dhe nuk më tha asgjë. Ai më dha 400 euro dhe unë u largova”.

Pavarësisht deklaratave të diskutueshme të shqiptarit, Apeli special hetues këmbënguli: “Ku je takuar me bashkëpunëtorin e Kryeministrit”? Përgjigje të ngjashme iu dhanë pyetjeve të nëpunësit të gjykatës me kërcënime ndaj personave të ndryshëm

Shqiptari Klodian Lekocaj është i burgosur që prej shtatorit të vitit 2018 në burgun e Koridalos në Athinë. Lekocaj mësohet se ka pasur një ndikim të madh mbi mafien në Greqi. Edhe pse ai është i burgosur ka arritur gjithmonë që t’u japë urdhra “ushtarëve” të tij nga qelia.

Lekocaj akuzohet për vrasjen e dy shqiptarëve Albert Bako dhe Bandiol Tusha në burgjet greke. Përgjimet e policisë greke nxjerrin së fundmi, se Lekocaj ka urdhëruar vrasjen e të dy shqiptarëve, por arsyet nuk janë bërë ende publike. Organi i akuzës gjithashtu ka prova se shqiptarët në bashkëpunim me grekët kanë vrarë avokatin grek Mixalis Zafiropoulo. Banda përgatiti edhe arratisjen nga burgu i Koridalos të dy vëllezërve Leonard Pepa dhe Elvis Pepa.

The murder of a well-known Greek lawyer by an Albanian gang has returned to the spotlight of the Greek media, which have recently dedicated an article to it.

Unprecedented threats with coffins regarding cases against the country’s judges but also to the detriment of Maximos leaders were made by the leader of the “Albanian mafia” in Greece in his appearance before the Special Appellate Investigator and competent for terrorism cases, Eftychi Nikopoulos .

“This is an impressive example of the dangers that can arise from members of organized crime who have been convicted for many years but also of the apparent indifference to the Greek judicial system.”

Thus begins the article of the Greek media regarding the threats of the head of the Albanian mafia in Greece against the Greek minister and some judges. According to Greek media, the person in question, who is accused of organizing in October 2017, the murder of investigator Michalis Zafeiropoulos in Kolonaki, as well as other criminal activities inside and outside prisons, was summoned on July 14 and early August before investigators in word.

Meanwhile, the Counter-Terrorism Service had formed in the period 2019-2020 a large case file on the Korydallos prison mafia with the involvement of lawyers mainly Albanian and Greek criminals.

The murder of Zafeiropoulos

The Albanian, a key member of Albanian gangs, was called to testify in the Zafeiropoulos case but also to the deaths of prisoners in Korydallos prison.

One of Nikopoulos ‘investigations is related to the money that Albanian criminals had received from well-known Greek lawyers, claiming that they wanted to pay the transportation costs (in coffins or as they say for the “cases” in their intercepted conversations) of the compatriots’ bodies. of them killed in Greece.

At one point during the interrogation, the Albanian defendant stated that “once again I will ask the investigator for money for other issues that will come from now on!

The court official asked him “do other cases refer to threats against judges and prosecutors handling these cases?”. He replied: “I just won a Barbie doll with what you said. I have nothing to explain to the child of Mitsotakis and V. (mentions the name of a government minister). Do I have to write a letter to get you out of here? That you are the Special Investigator and you do not do your job… “.

The Albanian defendant later claimed that he had demanded 300-400 euros in 2017 to transport the body of an Albanian, who was killed in Korydallos, by a then-detained businessman, who, he claimed, after stealing 240,000,000 euros from the Greek people.

The Special Appellate Investigator, who insisted on questioning the Albanian criminal despite his specific answers, asked him to find out if he really demanded these 300-400 euros.

And he replied, more or less, that: “Yes, I asked, he simply did not have them with him because he had one of the close associates of Prime Minister K. Mitsotakis. So I went to the Prime Minister’s adviser and asked for 400 euros, I told him the reason, that I love him for cases of two dead friends, he was busy and did not tell me anything. “He gave me 400 euros and I left.”

Despite the controversial statements of the Albanian, the Special Investigative Appeal insisted: “Where did you meet with the Prime Minister’s associate”? Similar answers were given to the questions of the court clerk with threats against different persons

Albanian Klodian Lekocaj has been imprisoned since September 2018 in the Koridalos prison in Athens. Lekocaj is learned to have had a major influence on the mafia in Greece. Even though he is a prisoner, he has always managed to give orders to his “soldiers” from the cell.

Lekocaj is accused of killing two Albanians, Albert Bako and Bandiol Tusha, in Greek prisons. Greek police wiretaps recently reveal that Lekocaj ordered the killing of the two Albanians, but the reasons have not yet been made public. The prosecution also has evidence that Albanians in collaboration with the Greeks killed Greek lawyer Mixalis Zafiropoulo. The gang also prepared the escape from Coridalo prison of two brothers Leonard Pepa and Elvis Pepa.