Kjo histori e pabesueshme u regjistrua në komisariatin numër 4. Gruaja e përndjekur nga shtetasi L.A po shkonte në punë pranë kompleksit industrial ditën kur durimi I saj ka marrë fund pasi veç kërkesës për prova, 46 vjeçari e kërcënoi “ do të bëj atë që bashkëshorti yt I bëri gruas sime, jo vetëm ty por sat bije”
Featured image of article: Çudira shqiptare: Përndiqet dhe kërcënohet nga burri i dashnores së të shoqit, 49-vjeçarja i drejtohet policisë: Më ka vënë ultimatum! Do prova brenda 24 orëve…Foto ilustruese20 Shtator, 2020 15:23
Një 49-vjeçare e cila e gjeti bashkëshortin në flagrancë teksa ai e tradhtonte me një tjetër grua të martuar, pretendon se përndiqet nga burri I kësaj të fundit prej javësh ndaj dhe nuk ka ngurruar për t’ju drejtuar policisë. Denoncuesja S. M ., sipas burimeve të policisë është divorcuar nga i shoqi dhe po rrit e vetme fëmijët. Por bashkëshorti I femrës tjetër , nuk I ndahet dhe përherë e kanos , pasi pretendon se S. M ‘ i ka hapur fjalë dhe thashetheme për të shoqen”. Gati përditë i ndërpret rrugën me kërkesën : dua prova që gruaja më tradhtonte me burrin tënd.

Kjo histori e pabesueshme u regjistrua në komisariatin numër 4 bëjnë me dije burimet zyrtare të gazetës Si. Gruaja e përndjekur nga shtetasi L.A po shkonte në punë pranë kompleksit industrial ditën kur durimi I saj ka marrë fund pasi veç kërkesës për prova, 46 vjeçari e kërcënoi “ do të bëj atë që bashkëshorti yt I bëri gruas sime, jo vetëm ty por sat bije”

S.M deklaron para agjentit të policisë “ u ndava nga bashkëshorti në 2015. A.M më tradhtonte prej kohësh me E. burri I të cilës ishte emigrant në Angli. Por burri I saj nuk e di se nga e ka mësuar për tradhtinë e gruas së tij dhe është kthyer. Më ka vendosur ultimatum prej 24 orësh dhe kërkon provat. Por unë skam punë me asnjërin prej tyre”

Më tej gruaja këmbëngul se kërcënimet nuk kanë munguar edhe nga e dashura e ish bashkëshortit të cilës sa herë e ndesh në rrugë asnjëra prej tyre nuk kalon në heshtje. “ Ne shahemi, ajo më shkatërroi familjen”. Një ditë E. përpara se t’i kthehej I shoqi nga Anglia më kanosi ‘do ta fus thikën në bark. Ajo ishte e shqetësuar për martesën dhe fjalët në lagje. Por arsyen pse u divorcova e dinë të gjithë, jam në pamundësi për të mbyllur fjalët e lagjes”

Për më shumë bëhu pjesë e grupit më viral në Facebook, Dosja.al
Sipas burimeve të gazetës Si rezulton se burri I “dashnores” u kthye në Shqipëri në fillim të këtij viti, ndërkohë që sistemi TIMS vërteton se ai nuk ka jetuar në Tiranë gjatë pesë viteve të fundit. Një burim I gazetës Si shtoi se policia nuk mund të zbardhë si dhe të gjejë prova për tradhtinë e gruas së emigrantit, por nga administrimi I dokumenteve është vërejtur që çifti tjetër është ndarë me vendim gjykate. Kallëzuesja insiston se ajo e mori vendimin kur u bind se I shoqi ishte mjaft I angazhuar me fqinjën dhe se historia mes tyre nuk ishte një flirt.

Burimet shtojnë se policia ka thirrur edhe burrin emigrant I cili këmbëngul se nuk e ka kërcënuar, dhe as e ka paralajmëruar por se kallëzuesja është e sëmurë mendore. “ Dola në rrugë , I kërkova prova për time shoqe. Ne jemi çift normal, dhe nuk kam dyshime tek gruaja. I thashë që I shoqi mund të ketë pasur shumë dashnore, por jo gruan time. Por mu përgjigj:; gjej fakte se ka qenë edhe jot shoqe në atë listë”

Pavarësisht se emigranti ka kundërshtuar me këtë alibi, policia ka mbajtur shënim të dyja versionet dhe do të referojë kallëzimin për kanosje dhe fyerje.

Marrë nga Gazeta “Si”

This incredible story was recorded at police station number 4. The woman persecuted by the LA citizen was going to work near the industrial complex on the day when her patience ran out because in addition to asking for evidence, the 46-year-old threatened her “I will do what your husband does He did it to my wife, not only you but my daughter ”
Featured image of article: Albanian wonder: Persecuted and threatened by the husband of her husband’s lover, the 49-year-old addresses the police: She has given me an ultimatum! Will rehearsal within 24 hours il Illustrative photo20 September, 2020 15:23
A 49-year-old woman who found her husband in the act while he was cheating on her with another married woman, claims that she has been persecuted by her husband for weeks and has not hesitated to turn to the police. The complainant S. M., according to police sources is divorced from her husband and is raising children alone. “But the husband of the other woman does not separate from him and always threatens him, as he claims that S. M ‘has opened words and rumors to his wife”. Almost every day he interrupts me with the request: I want proof that my wife cheated on me with your husband.

This incredible story was recorded at police station number 4, according to the official sources of the newspaper Si. The woman persecuted by the LA citizen was going to work near the industrial complex the day when her patience ran out because in addition to asking for evidence, the 46-year-old threatened “I will do what your husband did to my wife, not only you but my daughter ”

S.M declares before the police agent “I divorced my husband in 2015. A.M had been betraying me for a long time with E. whose husband was an immigrant in England. But her husband does not know where he learned of his wife’s betrayal and has returned. He gave me a 24-hour ultimatum and asked for evidence. “But I have nothing to do with any of them.”

The woman further insists that the threats were not absent even from the ex-husband’s girlfriend, whom every time you meet her on the street, neither of them passes in silence. “We swear, she ruined my family.” One day E. before her husband returned from England threatened me ‘I will put the knife in her belly. She was worried about marriage and words in the neighborhood. But everyone knows the reason why I got divorced, I am unable to close the words of the neighborhood ”

For more, be part of the most viral group on Facebook, Dosja.al
According to the sources of the newspaper Si, it turns out that the husband of the “lover” returned to Albania at the beginning of this year, while the TIMS system confirms that he has not lived in Tirana during the last five years. A source of the newspaper Si added that the police could not find out as well as find evidence for the betrayal of the immigrant woman, but from the administration of the documents it was noticed that the other couple was separated by a court decision. The plaintiff insists that she made the decision when she was convinced that her husband was quite engaged with the neighbor and that the story between them was not a flirtation.

Sources add that the police also called the immigrant man who insists that he did not threaten her, nor did he warn her, but that the complainant is mentally ill. “I went out on the street, I asked for proof for my friend. We are a normal couple, and I have no doubts about the woman. I told her that my husband may have had many mistresses, but not my wife. But he answered me:; I find evidence that your friend was also on that list ”

Despite the immigrant objecting to this alibi, the police have kept a note of both versions and will refer the report to intimidation and insult.