Bùrgu i Vaqarrit është i vetmi bùrg në botë ku policët nuk e marrin shërbimin për të parandaluar ndonjë arratisje të mundshme, por për të ruajtur bazën materiale.

Është gjithashtu i vetmi bùrg në botë që ka vetëm një të dènuar, por edhe ai në mëngjes del nga qelia dhe çdo darkë fiks në orën 20:00 , paraqitet për të fjetur në qeli.

Agim Tufa, 62 vjeç i dènuar për dhunë mbërrin çdo mbrëmje në bùrg sipas urdhrit të gjykatës. Këtë dënim Tufa po e vuan prej një muaji deri në fund të vitit. Fillimisht për shkak të pandemisë 62 vjeçari dezinfektohet dhe më pas kontrollohet.

Pavarësisht se gjatë ditës qëndron në shtëpi përpara se dera të mbyllet i moshuari ka të njëjtat të drejta si çdo i dènuar , mes tyre edhe detyrimi i bùrgut për t’i shërbyer vaktin e mbrëmjes dhe të mëngjesit.

Por meqënëse ai është vetmi i dènuar pasi bùrgu i Vaqarrit pas rikonstruksionit do kthehet në një bùrg gjysëm lirie dhe sigurie të ulët, Tufës i sillet ushqimi nga një bùrg tjetër./TCH

 

Vaqarr Bùrgu is the only bùrg in the world where police officers do not receive the service to prevent any possible escape, but to maintain the material base.

It is also the only bùrg in the world that has only one convict, but he also comes out of the cell in the morning and every fixed dinner at 20:00, shows up to sleep in the cell.

Agim Tufa, 62 years old, convicted of violence, arrives at the prison every evening according to the court order. Tufa is serving this sentence from one month until the end of the year. Initially due to the pandemic the 62-year-old is disinfected and then checked.

Despite the fact that he stays at home during the day before the door is closed, the elderly person has the same rights as any other prisoner, including the obligation of the prisoner to serve the evening and morning meal.

But since he is the only convict as the Vaqarr prison after the reconstruction will be turned into a prison of semi-freedom and low security, Tufa is brought food from another prison./TCH