Ministria e Punëve të Brendshme të Gjermanisë e pranon, se hyrja në fuqi e ligjit për kthimin e rregulluar të refugjatëve e azilkërkuesve pa të drejtë qëndrimi nuk ka çuar patjetër në më shumë dëbime nga Gjermania.

Këtë njoftim kjo ministri e ka dhënë me kërkesë të agjencisë së lajmeve dpa. Sipas saj nga shtatori 2019 deri në shkurt 2020 janë dëbuar nga Gjermania 10.276 persona pa të drejtë qëndrimi. 1000 persona më pak se në të njëjtën periudhë të një viti më parë.

Shumica e dëbimeve në vitin që ka hyrë në fuqi ligji i posaçëm kanë pasur destinacion Shqipërinë dhe Italinë.

Corona uli numrin e dëbimeve

Megjithatë sipas ministrisë është ende herët të flitet për efektshmërinë e „ligjit të dytë për zbatimin më të mirë të detyrimit për largimin nga Gjermania”. Me shpërthimin e pandemisë së Coronës në mars ra edhe shifra e dëbimeve nga Gjermania në mënyrë të ndjeshme. Në prill ajo shënoi vetëm 28 vetë. Në korrik 787 vetë. Për shkak të Coronës krahasimi mund të bëhet në rastin më të mirë me gjashtë muajt e parë që nga hyrja në fuqi e ligjitm shkruan dpa.

Edhe shifra e dështimit të dëbimeve ka mbetur e njëjtë me periudhën e mëparshme shtator 2019-shkurt 2020, 13.759 vetë. Këtu bëhet fjalë për persona që nuk janë dorëzuar tek policia federale për dëbimin. Këta persona ose mbrohen juridikisht ose nuk gjenden. Po ashtu edhe mungesa e bashkëpunimit të vendit pritës mund të jetë një pengesë për planfikimin e dëbimeve. Për Sirinë psh. prej vitesh është në fuqi ndalimi i dëbimit.

Rregulloret e reja që hynë në fuqi duhet ta lehtësonin dëbimin nga Gjermania. Ato parashikojnë ndër të tjera më shumë mundësi për mbajtjen në paraburgim para një dëbimi. Personat që kanë gënjyer për identitetin apo ata që nuk tregojnë interes për plotësimin e dokumenteve të identifikimit, kërcënohen nga sanksione të ndryshme.

/DW/

 

 

The German Ministry of the Interior acknowledges that the entry into force of the law on the regulated return of refugees and asylum seekers without the right of residence has not necessarily led to more deportations from Germany.

This announcement was given by this ministry at the request of the dpa news agency. According to her, from September 2019 to February 2020, 10,276 people without the right of residence were deported from Germany. 1000 people less than in the same period a year ago.

Most of the evictions in the year the special law entered into force were aimed at Albania and Italy.

Corona reduced the number of evictions

However, according to the ministry, it is still early to talk about the effectiveness of the “second law on better implementation of the obligation to leave Germany”. With the outbreak of the Corona pandemic in March, the number of deportations from Germany also dropped significantly. In April she scored only 28 men. In July 787 people. Due to Corona, the comparison can be made in the best case with the first six months since the entry into force of the law, writes dpa.

Even the eviction failure rate has remained the same as the previous period September 2019-February 2020, 13,759 people. These are people who have not turned themselves in to the federal police for deportation. These persons are either legally protected or not found. Lack of cooperation from the host country can also be an obstacle to eviction planning. For Syria e.g. the ban on deportation has been in force for years.

The new regulations that came into force were to facilitate deportation from Germany. They provide, inter alia, for more opportunities for detention on remand before deportation. Persons who have lied about identity or those who show no interest in completing identification documents are threatened with various sanctions.