Pronari i një prej tavernave më të vjetra të peshkut në Mykonos , që ka funksionuar prej vitit 1976 , Nikos Skepathianos, ra viktimë e një sulmi brutal në orën 01.00 të së dielës në mëngjes, në shtëpinë e tij.

Mediat greke raportojnë se autorët shqiptarë u futën në shtëpinë e tij me qëllimin për ta grabitur, dhe tentuan të fusnin duart në kasafortën e tij, megjithatë biznesmeni i kuptoi dhe u përpoq t’i ndalonte.

Ata më pas sulmuan biznesmenin duke e goditur në kokë dhe fytyrë me grushta, ndërsa ishin edhe të armatosur. Sipas informacionit, plani i autorëve të krimit ishte i organizuar mirë.

Ata e dinin që biznesmeni largohej nga taverna e tij me gruan e tij në ditët e fundit rreth mesnatës. Ata kishin llogaritur kohën që i duhej për të arritur në shtëpinë e tij.

Autorët e dinin për ekzistencën e kasafortës, pasi kishin informacion se pronari i tavernës mbante me vete të ardhurat e ditës, të cilat nuk janë të papërfillshme, pasi taverna e peshkut e Nikos Skepathianos është një nga më të vjetrat në ishull.

Kur autorët i sulmuan, pati një përplasje, si rezultat i së cilës zhurma detyroi vajzën e biznesmenit dhe pronarit të një lokali të njohur në ishull të zbriste nga shtëpia e saj, e cila ndodhet pak më shumë se ajo e prindërve të saj, për të parë se çfarë po ndodhte. Në fakt, sipas informacioneve, ajo u bë dëshmitare okulare e ngjarjes.

Nga dritarja, ajo pa babanë e saj duke u sulmuar nga shqiptarë, të cilët, tashmë kishin marrë 10,000-12,000 euro në duar. Vajza njoftoi menjëherë policinë dhe katër autorët u larguan. Ndërsa, biznesmeni ka marrë lëndime pas përplasjes.
The owner of one of the oldest fish taverns in Mykonos, which has been operating since 1976, Nikos Skepathianos, fell victim to a brutal attack at 01.00 on Sunday morning, at his home.

Greek media report that Albanian perpetrators broke into his house with the intention of robbing him, and tried to put their hands in his safe, however the businessman understood them and tried to stop them.

They then attacked the businessman hitting him on the head and face with fists, while they were also armed. According to the information, the plan of the perpetrators was well organized.

They knew the businessman was leaving his tavern with his wife in the last days around midnight. They had calculated the time it took him to get to his house.

The authors knew about the existence of the safe, as they had information that the owner of the tavern kept with him the income of the day, which is not negligible, as the fish tavern of Nikos Skepathiano is one of the oldest on the island.

When the perpetrators attacked her, there was a collision, as a result of which the noise forced the daughter of the businessman and owner of a well-known restaurant on the island to come down from her house, which is located a little more than that of her parents, to see what was happening. In fact, according to information, she became an eyewitness to the event.

From the window, she saw her father being attacked by Albanians, who had already taken 10,000-12,000 euros in their hands. The girl immediately notified police and the four perpetrators fled. While, the businessman received injuries after the collision.