Kur kërkon në Google se kush është raca më e bukur në botë, rezultati i parë del një artikull që përshkruan gratë shqiptarë i cili është botuar rreth 4 vite më parë.

Por çfarë shkruhet në këtë artikull për bukurinë shqiptare? Artikulli i botuar nga revista Sia, përshkruan se gratë shqiptare me flokë në ngjyrë të errët dhe sytë me ngjyrë, ato janë shumë të veçanta. Njëjtë si ecja e tyre edhe vallet që shqiptarët kërcejnë të kënaqin syrin.

“Herën e parë që pashë vallet e tyre, më dhuruan një kënaqësi të veçantë. Lëvizjet janë elegante dhe të fuqishme njëkohësisht. Po, ata janë shumë të bukur dhe shumë të talentuar. Dua të them se ata janë raca më intelektuale në Ballkan.

Shqipëria ndodhet në veri të Greqisë dhe përtej detit Adriatik. Në këtë vend gjenden një sërë mrekullish natyrore dhe shqiptarët janë më së shumti jetojnë jashtë vendit. Për shembull, në Kosovë, mund të gjesh dy milion shqiptarë dhe në pjesën tjetër të botës 15 milion shqiptarë.

Familja është shumë e rëndësishme dhe mendojnë se familja e tyre duhet të përfshihet në çdo vendim që marrin, sepse kjo është ajo që i bën ata të lumtur, ta shohin familjen e tyre të lumtur. Vlerat familjare dhe traditat që ato kanë janë mjaft të larta. Atyre u pëlqen t’i mbajnë dhe praktikojnë këto, në vend të besimit të tyre.

Përveç kësaj, gratë shqiptare janë njëkohësisht moderne dhe klasike. Gratë shqiptare kujdesen shumë për pamjen e tyre. Ata pëlqejnë të dalin jashtë, të argëtohen, të pinë alkool, të shkojnë në festa, ashtu si bëjnë vajzat evropiane. Ato e duan vëmendjen, por askush nuk guxon t’i afrohet atyre nëse nuk gjejnë mënyrën e duhur. Këto vajza duan të respektohen dhe vlerësohen në mënyrë të duhur. Jini një zotëri, mbajeni derën, merrni pallton dhe mbajeni dorën kur ecni nëpër shkallë.

Kur vjen puna për të paguar, gjithmonë paguajnë vetë pijet dhe ushqimin e tyre. Gratë shqiptare janë shumë krenare dhe do të insistojnë të paguajnë vetë gjërat e saj. Gratë shqiptare janë shumë klasike në publik, kështu që nuk do të keni nevojë asnjëherë të shqetësoheni se do të turpëroheni nga veprimet e çuditshme në publik.

Gratë shqiptare të rritura në një familje normale dhe me rregulla kanë tendencë të jenë territoriale. Pasi të jeni i tyre, ju jeni i tyre dhe i askujt tjetër. Kjo natyrë territoriale buron nga xhelozia. Ato janë shumë xheloze dhe nuk lejojnë që të shihni femra të tjera, por kjo është diçka që nuk do të ju duhet”

When Google searches for who is the most beautiful race in the world, the first result is an article describing Albanian women which was published about 4 years ago.

But what is written in this article about Albanian beauty? The article, published by Sia magazine, describes that Albanian women with dark hair and colored eyes are very special. Just like their walk, the dances that Albanians dance to please the eye.

“The first time I saw their dances, they gave me a special pleasure. The movements are elegant and powerful at the same time. Yes, they are very beautiful and very talented. I want to say that they are the most intellectual race in the Balkans.

Albania is located in northern Greece and across the Adriatic Sea. In this place there are a number of natural wonders and Albanians are mostly living abroad. For example, in Kosovo, you can find two million Albanians and in the rest of the world 15 million Albanians.

The family is very important and they think that their family should be involved in every decision they make, because that is what makes them happy, to see their family happy. Family values ​​and the traditions they have are quite high. They like to keep and practice these, instead of their faith.

In addition, Albanian women are both modern and classic. Albanian women care a lot about their appearance. They like to go out, have fun, drink alcohol, go to parties, just like European girls do. They love attention, but no one dares to approach them unless they find the right way. These girls want to be respected and valued properly. Be a gentleman, hold the door, take your coat, and hold your hand as you walk up the stairs.

When it comes to paying, they always pay for their own drinks and food. Albanian women are very proud and will insist on paying for their own things. Albanian women are very classic in public, so you will never need to worry about being embarrassed by strange actions in public.

Albanian women raised in a normal family and with rules tend to be territorial. Once you are theirs, you are theirs and no one else’s. This territorial nature stems from jealousy. They are very jealous and do not allow you to see other women, but this is something you will not need. “