Kandidati i VV-së për kryeministër, Albin Kurti dhe Vjosa Osmani iu drejtuar qytetarëve të Kosovës, ndërsa VV ka fituar bindshëm.

Osmani deklaroi se Kosova votoi për një të ardhme faqebardhë për të gjithë qytetarët, vota juaj, zëri juaj kumboi si kurrë më parë.

“E kemi pritur gjatë këtë ditë, por vota juaj sot e solli ndryshimin aq shumë të pritur e të dëshiruar, juve që votuat për herë të parë, e secilës familje, prind e margaritarë miliona herë faleminderit.Jemi të vetëdijshëm për barrën e madhe që kemi si rezultat i besimit të madh që na keni dhënë, por ky besim do të jetë edhe udhërrëfyesi ynë në këtë drejtim.Përgjegjësia që na keni mveshur është nderë i madh dhe bashkë po ndjekim punën në zhvillimin e demokracisë. Ky asocim nuk është një mandat për hakmarrje as për kthimin prapa, ky është kapitull i punëve që do të kryhen e mandat kur ne nderojmë historinë e përbashkët, e garantojmë mirëqenien, e luftojmë me ngulm korrupsionin, synojmë dretjësinë. Kjo qeveri do të jetë e juaja dhe zëri juaj do të jetë zëri ynë, këtë ua premtoj për sot e çdoherë tejtër. Nëse ka ende të tillë që mendojnë se në Kosovë vështirë bëhen ndryshimet, fitorja e sotme e koalicionit tonë është besimi më i sinqertë. Ata që i vendosin interesat e veta para atyre të popullit ta kuptojnë se qytetarët e ndëshkojnë qeverisjen dhe se e dinë kur është mjaftë dhe kur është koha për një kapitull të ri.Kjo është fitore elektorale e koalicionit tonë dhe mbi të gjitha kjo është fitorja jua. Ne do të jemi institucione për të kthyer besimin në politikë, që punojnë për njerëzit tanë e që janë në shërbim të tyre e që u japin shpresë se politika do të jetë në shërbim të qytetarëve”, tha ajo.

Kurti tha se zgjedhjet e sotme ishin referendum. “Ishin zgjedhje të jashtëzakonshme. Është një lajm i mirë për Republikën e Kosovës dhe vitet e ardhshme që vijnë.

“Qytetarët sot u bënë bashkë dhe morën pjesë masivisht në zgjedhje dhe u vërtetua vullneti i qytetarëve. Me orë të tëra kanë qëndruar në acar dhe kanë udhëtuar me orë të tëra për të votuar. Ky referendum u fitua .është dicka e pashembullt në Kosovën e pasluftës. Dua të falënderoj të gjithë qytetarët që kanë votuar sot. Dua të falënderoj te gjithë komisionerët dhe aktivistët që u angazhuan që të kemi një proces të mirëfilltë motiv. Dua të falënderoj mërgatën për mijëra kilometra të udhëtuara, për qindra euro të shpenzuara vetëm që të kryejnë obligimi ne tyre e të votojnë. Me veprimin tuaj e keni treguar dashurinë për atdheun e juaj. Dua të falënderoj policët të cilët qëndruan për orë të tëra në gatishmëri në këtë proces. Dhe dua të falënderoj edhe ata që i dua më së shumti, aktivistët e VV’së. Dua të falënderoj edhe kundërshtarët. Pa ta nuk ka kuptim demokracia. Na pret shumë punë e angazhim. Rruga përpara është e gjatë dhe do të ketë pengesa, do të bëjmë ndonjë gabim por qëllimin e kemi fisnik. Nuk do të hakmerremi ndaj askujt por do të kërkojmë përgjegjësi. Kjo ditë do të mbahet mend nga gjeneratat që do të vijnë si ditë kur fitorja u erdhi qytetarëve”, tha Kurti.

VV candidate for prime minister, Albin Kurti and Vjosa Osmani addressed the citizens of Kosovo, while VV has won convincingly.

Osmani stated that Kosovo voted for a bright future for all citizens, your vote, your voice sounded like never before.

“We have been waiting for this day, but your vote today brought the much-awaited and desired change, thank you for voting for the first time, of every family, parent and pearl millions of times. We are aware of the great burden that we have as a result of the great trust you have given us, but this trust will also be our guide in this regard. The responsibility you have placed on us is a great honor and together we are pursuing the work in the development of democracy. This association is not a mandate for revenge or turning back, this is a chapter of work to be done and a mandate when we honor the common history, guarantee well-being, persistently fight corruption, aim for justice. This government will be yours and your voice will be our voice, I promise you for today and always more. If there are still those who think that change is difficult in Kosovo, today ‘s victory of our coalition is the most sincere belief. Those who put their interests before those of the people should understand that the citizens punish the government and that they know when it is enough and when it is time for a new chapter. This is the electoral victory of our coalition and above all this is your victory . “We will be institutions to restore trust in politics, working for our people and serving them and giving them hope that politics will serve the citizens,” she said.

Kurti said today’s election was a referendum. “It was an extraordinary election. It is good news for the Republic of Kosovo and the coming years.

“Citizens today came together and participated massively in the elections and the will of the citizens was confirmed. They stayed in the frost for hours and traveled for hours to vote. This referendum was won .it is something unprecedented in post-war Kosovo. I want to thank all the citizens who voted today. I want to thank all the commissioners and activists who committed themselves to have a genuinely motivated process. I want to thank the diaspora for thousands of kilometers traveled, for hundreds of euros spent just to fulfill their obligation and vote. By your action you have shown love for your homeland. I want to thank the police officers who stood for hours on standby in this process. And I want to thank those I love the most, VV activists. I also want to thank the opponents. Without them, democracy makes no sense. We have a lot of work and commitment ahead of us. The road ahead is long and there will be obstacles, we will make some mistakes but our goal is noble. We will not take revenge on anyone but we will demand responsibility. This day will be remembered by the generations that will come as a day when the victory came to the citizens “, said Kurti.