Në “Rrethin Katror” në Top Channel një temë tejet e nxehtë është diskutuar se ka qenë kush kanë qenë apo janë pjesëtarë të masonerisë në Shqipëri.

Ai deklaroi se masonët kanë pasur përfaqësues në kohë e hershme në Shqipqëri. “Ka edhe masoneri për ferma. Në masione Ylli lindor, një nga kontributoret e themelueset ishte shqiptare dhe kjo Sevasti Qiriazi. Një nga patriotet e mëdha. Familja Qiriazi ishte shumë e famshme, patriotike. Koto Hoxhi një tjetër masion. Sevasti Qirazi është futur si burrë dhe i ka çuar para dikujt në burg. Këtu kanë bërë pjesë Mithat Frashëri, Sami Frashëri, Naim Frashëri, Ismail Qemalin. Në kongresin e Manastirit, Mithat Frashëri ka qenë drejtori i arsimit të lartë në qytetin e Selanikut, qyteti i dytë më i madh nën varësinë e Turqisë”, tha Cako.

Por aktualisht Cako ka zbuluar emrat e politikanë aktualë që janë masonë në vendin tonë.

“I pari e ka hapur Maksim Zotaj. U përpoq të krijonte një degë në Kosovë, Dardania 12 e nuk u arrit të krijohet një Lozhë e Madhe. Elton Çaçi, mjeshtri më i madh në botë duke ftuar disa nga degët kryesore të masonerie, austriake, por italiane, çeke, serbe, greke e ndoshta nga Brazili kanë ardhur e kanë përshëndetur LMSH, u regjistrua në gjykatë. Llozha Eagle, e drejton Vladmir Avrami, që varen nga turqit. E ka si anëtar si emra Andrea Mano, 70 persona,. Luçiano Boçi, Damian Gjinkuri, është Ervin Bushati, Fatbardh Kadilli. Disa zv.ministra, që s’po ia përmend emrin, është Franko Egro, Dritan Shano. Është dhe Sokol Dervishaj, ish-ministri i Transportit”, deklaroi Cako.

In the “Square Circle” on Top Channel, a very hot topic was discussed about who were or are members of Freemasonry in Albania.

He stated that the Masons had representatives in early times in Albania. “There is also masonry for farms. In East Ylli massions, one of the contributors and founders was Albanian and this Sevasti Qiriazi. One of the great patriots. The Qiriazi family was very famous, patriotic. Koto Hoxhi another massion. Sevasti Qirazi introduced himself as a man and took them in front of someone in prison. This included Mithat Frashëri, Sami Frashëri, Naim Frashëri, Ismail Qemali. “In the congress of Bitola, Mithat Frashëri was the director of higher education in the city of Thessaloniki, the second largest city under the auspices of Turkey”, said Cako.

But currently Cako has revealed the names of current politicians who are Masons in our country.

“The first one was opened by Maksim Zotaj. He tried to establish a branch in Kosovo, Dardania 12 and failed to create a Grand Lodge. Elton Çaçi, the greatest master in the world, inviting some of the main branches of Freemasonry, Austrian, but Italian, Czech, Serbian, Greek and maybe from Brazil have come and greeted LMSH, was registered in court. The Eagle Lodge is run by Vladmir Avrami, who depends on the Turks. It has as member Andrea Mano names, 70 people ,. Luciano Boçi, Damian Gjinkuri, is Ervin Bushati, Fatbardh Kadilli. Some deputy ministers, whose name I am not mentioning, are Franko Egro, Dritan Shano. “There is also Sokol Dervishaj, the former Minister of Transport”, declared Cako.
.