Të gjithë shqiptarët me vendbanim të përhershëm jashtë Shqipërisë do të kenë të drejtën e votës.

Kuvendi i Shqipërisë ka miratuar sot ndryshimet në Kodin Zgjedhor ku parashikohen ndryshime në 2 nene të tij që lidhen me të drejtën dhe garantimin e votës për qytetarët e Shqipërisë që jetojnë dhe punojnë jashtë saj dhe që janë të regjistruar në Regjistrin e Gjendjes Civile.

Ndryshimet ‘detyrojnë’ KQZ të udhëheqë dhe mbikëqyrë përgatitjen dhe zbatimin e masave të cilat u garantojnë të drejtë të gjithë qytetarëve të Republikës që kanë vendbanim të përhershëm jashtë vendit të pajisen me dokumentacionin e votimit nga jashtë. Këto ndryshime parashikojnë përfshirjen dhe llogaritjen e votave të emigrantëve duke nisur nga procesi i ardhshëm zgjedhor.

Neni 24

Kompetencat e KQZ-së lidhur me votimin nga jashtë vendit

KQZ-ja udhëheq dhe mbikëqyr procesin për përgatitjen e kushteve dhe zbatimin e masave që mundësojnë votimin nga jashtë vendit në zgjedhjet për Kuvendin, për zgjedhësit që kanë vendbanimin e përhershëm jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë, kanë të regjistruar në Regjistrin Kombëtar të Gjendjes Civile adresën e vendbanimit të përhershëm jashtë vendit dhe kërkojnë nga KQZ-ja që të pajisen me dokumentacionin e votimit nga jashtë.

Votimi nga jashtë vendit organizohet dhe administrohet nga KQZ-ja në të gjithë komponentët e tij, pasi Rregullatori të ketë miratuar të gjitha aktet nënligjore që kërkohen për votimin nga jashtë vendit, sipas këtij ligji. KQZ-ja duhet të marrë vendim për përfshirjen për herë të parë të votimit nga jashtë vendit në procedurat e zakonshme të votimit. Në zgjedhjet vijuese, votimi nga jashtë vendit bëhet automatikisht pjesë përbërëse e procedurave të votimit. Procedurat e detajuara të votimit nga jashtë vendit miratohen me akt normativ të KQZ-së.
Neni 25

Procedura e votimit nga jashtë vendit

Pavarësisht nga procedura e votimit, manuale ose elektronike, votat e votuesve nga jashtë vendit administrohen nga KQZ-ja, duke garantuar integritetin e votimit dhe fshehtësinë e votës, nga çdo ndërhyrje mbi fletët e votimit ose mbi informacionin elektronik të votimit që administrohet prej saj. Votimi nga jashtë vendit quhet i çelur nga dita që KQZ-ja nis procedurat për dërgimin e dokumentacionit të votimit ose, sipas rastit, dokumentacionit udhëzues në adresë të zgjedhësve nga jashtë vendit. Votimi nga jashtë vendit mbyllet në ditën e votimit, në orën e caktuar nga ky ligj për mbylljen e votimit në qendrat e votimit.

Me mbylljen e votimit nga jashtë vendit, KQZ-ja nuk mund të pranojë dhe përfshijë më në numërim asnjë fletë votimi të mbërritur më pas. Nëse votimi nga jashtë vendit bëhet elektronik, sistemi elektronik i votimit mbyllet në orën e caktuar nga ky ligj për mbylljen e votimit në qendrat e votimit.

Rregullat për administrimin e materialit zgjedhor ose të informacionit të votimit, të regjistruar dhe ruajtur nga sistemet e teknologjisë informatike, për votimin nga jashtë vendit, si dhe për testimin parazgjedhor dhe verifikimin paszgjedhor të sistemeve, janë pjesë e rregullave të përgjithshme që KQZ-ja miraton për administrimin e materialit zgjedhor apo për përdorimin e sistemeve të teknologjisë informatike në zgjedhje. Garancitë ligjore për vëzhgimin, monitorimin dhe aksesin në KQZ gjatë administrimit të votave nga jashtë vendit, si dhe për testimin, verifikimin dhe sigurinë e materiali zgjedhor apo të sistemeve të teknologjisë informatike që përdoren për këtë votim nuk mund të jenë më të ulta se sa ato për votimin brenda vendit.

All Albanians with permanent residence outside Albania will have the right to vote.

The Albanian Parliament has approved today the amendments to the Electoral Code which provide for changes in 2 of its articles related to the right and guarantee of voting for the citizens of Albania who live and work abroad and who are registered in the Civil Registry.

The changes ‘oblige’ the CEC to lead and supervise the preparation and implementation of measures which guarantee the right of all citizens of the Republic who have permanent residence abroad to be provided with foreign voting documentation. These changes provide for the inclusion and counting of immigrant votes starting from the next election process.

Article 24

Competencies of the CEC regarding voting from abroad

The CEC leads and supervises the process for the preparation of conditions and the implementation of measures that enable voting from abroad in the elections for the Assembly, for voters who have permanent residence outside the territory of the Republic of Albania, have registered in the National Registry of Civil Status address of permanent residence abroad and require the CEC to be provided with voting documentation from abroad.

Voting from abroad is organized and administered by the CEC in all its components, after the Regulator has approved all bylaws required for voting from abroad, according to this law. The CEC must decide on the inclusion of foreign voting in ordinary voting procedures for the first time. In subsequent elections, out-of-country voting automatically becomes an integral part of voting procedures. Detailed voting procedures from abroad are approved by a normative act of the CEC.
Article 25

Voting procedure from abroad

Regardless of the voting procedure, manual or electronic, the votes of voters from abroad are administered by the CEC, guaranteeing the integrity of the ballot and the secrecy of the ballot, from any interference with the ballot papers or the electronic voting information administered by it. Voting from abroad is considered open from the day the CEC starts the procedures for sending the voting documentation or, as the case may be, the instructional documentation to the address of the voters from abroad. Voting from abroad is closed on the voting day, at the time set by this law for closing the voting in the polling stations.

With the closing of the voting from abroad, the CEC can no longer accept and include in the counting any ballots received afterwards. If voting from abroad becomes electronic, the electronic voting system is closed at the time set by this law for closing the voting in the polling stations.

Rules for the administration of election material or voting information, recorded and stored by information technology systems, for voting abroad, as well as for pre-election testing and post-election verification of systems, are part of the general rules approved by the CEC for the administration of election material or for the use of information technology systems in elections. Legal guarantees for observation, monitoring and access to the CEC during the administration of votes from abroad, as well as for testing, verification and security of election material or information technology systems used for this voting may not be lower than those for in-country voting.