Ndërsa ëndrra amerikane për aplikantët e 2020 skadon më 30 shtator, programi i radhës nis në mesditën e 2 tetorit për 55 mijë persona që do të kenë fatin të shkojnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nëpërmjet lotarisë amerikane, ndërmjet 6 rajoneve gjeografike.

Regjistrimi elektronik për programin e lotarisë amerikane 2021 nis të mërkurën e 2 tetorit e zgjat deri në mesditën e 5 nëntorit.

Kush nuk vërteton zotërimin e diplomës së shkollës së mesme dhe minimalisht dy vite eksperiencë në një post të caktuar s’kualifikohet.

Kriter tjetër për aplikimin është dhe vjetërsia e fotove (pa syze dhe aksesorë) ku nuk duhet të jenë të njëjta me ato të aplikimeve të mëparshme dhe të jenë bërë gjatë 6 muajve të fundit.

Nëse keni krijuar familje duhet të përfshini dhe ta gjatë aplikimit, vetëm nëse fëmija juaj ka mbushur 21 vjeç apo është martuar nuk mund ta bëni pjesë.

Pas regjistrimit me të dhënat që ju kërkohen në formular, ku e domosdoshme veç kartës së identitetit është edhe pasaporta, ju do të merrni numrin e konfirmimit, që duhet ta ruani për të kontrolluar në adresën e lotarisë amerikane nga 5 maji i 2021 nëse jeni përzgjedhur.

While the American dream for 2020 applicants expires on September 30, the next program starts at noon on October 2 for 55 thousand people who will be lucky enough to go to the United States of America, through the American lottery, between 6 geographical regions.

The electronic registration for the US Lottery 2021 program starts on Wednesday, October 2nd and lasts until noon on November 5th.

Whoever does not prove that he has a high school diploma and at least two years of experience in a certain position is not qualified.

Another criterion for the application is the age of the photos (without glasses and accessories) where they should not be the same as those of previous applications and have been made during the last 6 months.

If you have started a family you should include them during the application, only if your child is 21 years old or married you can not be part of it.

After registering with the data required on the form, where the passport is required in addition to the identity card, you will receive the confirmation number, which you must save to check the address of the US lottery from May 5, 2021 if you have been selected .