Mentije Dumani, 73 vjeçarja nga Shqipëria ëshë e raportuar e vdekur në Kampin Sirian. Pavarësisht apeleve të shumta drejtuar Autoriteteve Shqiptare, ajo nuk ka mundur të marrë një përgjigje. Në video-mesazhin e fundit për A2, gjyshja, e cila u detyrua të nisej në Siri për t`u kujdesur për nipërit e saj, kërkonte ndihmë.

“Më ktheni të vdes në vendin tim”, ishin fjalët e së ndjerës.

Prej ditësh, rreth 80 Shqiptarë të mbajtur në kampin “Al Hawl” në Siri kërkojnë dëshpërimisht, të bëhet diçka nga struktura ligjzbatuese. Pjesa më e madhe e shqiptarëve në kamp janë fëmijë.

Mentije Dumani, 73, from Albania is reported dead in the Syrian Camp. Despite numerous appeals to the Albanian authorities, she has not been able to get an answer. In the latest video message for A2, the grandmother, who was forced to leave for Syria to take care of her grandchildren, asked for help.

“Make me die in my place,” were the words of the deceased.

For days, about 80 Albanians held in the “Al Hawl” camp in Syria are desperately asking for something to be done by the law enforcement structure. Most Albanians in the camp are children.