Një i ashtuquajtur ‘objekt pranë Tokës’ do të kalojë pranë planetit tonë më 15 shkurt dhe ka një gjerësi prej 1 kilometër. Një shkëmb hapësinor i kësaj mase mund të vrasë miliona njerëz në zonën ku godet dhe mund të nisë një katastrofë në shkallë globale.

Administrata Kombëtare e Menaxhimit të Hapësirës në SHBA thotë se është duke ndjekur avancimin e asteroidit 2002 PZ39, i cili po vjen drejt tokës me shpejtësi prej më shumë se 57,240km/ore, sipas mediave që citojnë ekspertët e NASA.

Shkëmbi hapësinor që është i gjerë nga 440 m deri në 990 m, do të bëjë një “qasje të afërt” me planetin tonë rreth orës ndërkombëtare 11:05 (ora shqitpare 12:05) më 15 shkurt.

Impakti nga përplasja me një trup të tillë mund të ketë pasoja për të gjithë planetin.

“Nëse një meteoroid shkëmbor më i madh se 25m por më i vogël se një kilometër do të godiste tokën do të shkaktonte dëme vetën në zonën e goditjes. Ne besojmë se një asteroid prej dy kilometrash ose më shumë gjerësi ka pasoja për të gjithë planetin”, thuhet në agjencinë e NASA.

Sipas llogaritjeve trupi i afërt do të kalojë 5.77 milionë kilometra pranë tokës, çka megjithse mund të duket si një distancë e sigurtë llogaritjet nuk kanë rezultate absolute dhe mund të ndryshojnë.Topchannel

A so-called ‘Earth Near Object’ will cross our planet on February 15 and is 1 kilometer wide. A spaceship of this mass could kill millions in the area where it strikes and could trigger a global catastrophe.

The US National Space Administration says it is pursuing the asteroid 2002 PZ39 advance, which is coming to Earth at speeds of more than 57,240km / h, according to media quoted by NASA experts.

The spaceship that is 440 m to 990 m wide will make a “close access” to our planet around 11:05 am (12:05 pm) on February 15th.

The impact of colliding with such a body can have consequences for the entire planet.

“If a rocky meteoroid larger than 25m but smaller than one kilometer hit the ground it would cause damage to the impact site itself. We believe that an asteroid of two kilometers or more in width has consequences for the entire planet, ”says the NASA agency.

According to calculations, the nearest body will travel 5.77 million kilometers near the earth, which, although it may seem like a safe distance, the calculations do not have absolute results and may vary.Tochannel