Deri tani nuk jemi në kushtet kur SPAK po heton një krim zgjedhor, padyshim që ato janë të dhëna që do të përdoren në fushatë, ku njerëzit ndahen në grupime, kuptohet qartë se janë për zgjedhjet e 25 Prillit.

Më thoni një gazetar tjetër që nuk do të kishte vepruar kështu si ne, kemi rënë në kontakt me databasen një javë përpara se të publikonim lajmin.

Nuk kam besim që prokuroria do të zbardhë këtë ngjarje, pasi kur krimi shkon shumë lart rrallë ndodh që krimi të zbulohet.

Ishte një seancë e shkurtër, ku më shumë u pyetëm mbi mënyrën sesi kishim rënë në kontakt me databasen.

Të mos bëj koment për këtë, ne e kemi nxjerrë pa e ditur se do të hetoheshim nga kjo prokurore.

Jo nuk besoj se ka derimë tani persona të tjerë që janë thirrur, pashë sot një shkrim shumë interesant të kolegut tim dhe tuajin Flamur vezaj, që të dhënat e tij janë dekonspiruar vetëm për shkak të kontaktit që ai ka pasur me e-albania.

Ne nuk e dorëzuam provën për shkak se kjo ishte kontrata jonë me burimin, nëse ne e dorëzojmë provën, kjo rrezikon burimin tonë.

E vetmja gjë që ka ndërmarrë prokuroria është një urdhër për mosprishjen e provës.

 

So far we are not in the conditions when SPAK is investigating an electoral crime, obviously they are data that will be used in the campaign, where people are divided into groups, it is clear that they are for the April 25 elections.

Tell me another journalist who would not have acted like us, we got in touch with the database a week before we published the news.

I do not believe that the prosecution will uncover this event, because when the crime goes too high, it rarely happens that the crime is discovered.

It was a short session, where we were asked more about how we got in touch with the database.

Not to comment on this, we issued it without knowing that we would be investigated by this prosecutor.

No, I do not believe that there are other people who have been called so far, I saw today a very interesting article by my colleague and yours Flamur vezaj, that his data were deconspired only because of the contact he had with e-albania.

We did not submit the proof because this was our contract with the source, if we submit the proof, it endangers our source.

The only thing the prosecution has undertaken is an order not to destroy the evidence.