Qeveria franceze do të prezantojë së shpejti dënime me bùrg ose gjobë për doktorët që japin të ahstuquajtura “çertifikata virgjërie”, për martesa tradicionale fetare.

Drafti është pjesë e legjislacionit për përforcimin e vlerave laike franceze kundë asaj që presidenti Emmanuel Macron quajti dy ditë më parë “separatizmi islamik”.

Ministria e brendshme franceze tha se ligji propozon një vit bùrg ose gjobë €15,000 për punonjësit e mjekësisë që lëshojnë “çertifikata virgjërie”.

Sipas mediave franceze, rreth 30% e doktorëve franceze kanë pasur kërkesë për çertifikata të tilla edhe pse shumica e tyre i refuzojnë. Organizata botërore e Shëndetësisë ka thënë se inspektimi vizual apo me gishtërinj i membranës së vaginës nuk mund të provojë nëse një vajzë ka kryer marrëdhënie s*ksuale apo jo. OBSH thotë se kjo gjithashtu shkel të drejtat e saj njerëzore.

The French government will soon introduce fines or fines for doctors who issue so-called “virginity certificates” for traditional religious marriages.

The draft is part of legislation to reinforce French secular values ​​against what President Emmanuel Macron called “Islamic separatism” two days ago.

The French interior ministry said the law proposes a € 15,000 one-year fine or fine for medical staff issuing “virginity certificates”.

According to French media, about 30% of French doctors have applied for such certificates even though most of them refuse. The World Health Organization has said that visual or finger inspection of the vaginal membrane cannot prove whether a girl has had sexual intercourse or not. The WHO says this also violates its human rights.