Moderatori Arjan Çani ka shpërthyer në sharje dhe ofendime ndaj shqiptarëve. I ftuar në emisionin ‘Të paekspozuarit’, gazetari Arian Çani u pyet se a do të dëmtojë Ramën, humbja e gjyqit me Becchettin në zgjedhje, por në vend që të jepte mendimin e tij në lidhje me këtë çështje, ai ka ofenduar shqiptarë duke i etiketuar me epitete nga më bαjatet.

“Unë nga natyra nuk jam optimist. Më pëlqen të jem fαtalist. Them se Rama bën mirë që i bën këto. Pak po bën. Nuk dua të jem cinik. Kur shoh këto që ai bën them me vete, përse jo? Ai ka kuptuar që në këtë vend mund të bësh çfarë të duash dhe nuk reagon njeri.

Shumica janë ca kokë-tulër, njerëz kokë, dhe ai i shkel me këmbë. Një popull që nuk ngrihet, me sa duket i ka punët mirë, dr0gë, inf0rmalitet… Ku jemi ne në Suedi, Norvegji. Ne jemi një vend, që deri para pak vitesh kemi qenë barinj dhe analfabetë. Ai pak po bën, unë do të kisha bërë më shumë.”, u shpreh Çani.

Moderator Arjan Çani has erupted in insults and insults against Albanians. Invited to the show ‘The Unexposed’, journalist Arian Çani was asked if Rama would lose the loss of the trial with Becchetti in the elections, but instead of giving his opinion on this issue, he offended Albanians by labeled with epithets from the most bαjatet.

“I am not optimistic by nature. I like to be a fatalist. I say that Rama does well to do these. Little is doing. I do not want to be cynical. When I see what he does I say to myself, why not? He has realized that in this country you can do whatever you want and no one reacts.

Most are head-to-toe, people head, and he kicks them. A people who do not stand up, apparently have good jobs, drugs, informality… Where we are in Sweden, Norway. We are a country that until a few years ago were shepherds and illiterate. “He is doing a little, I would have done more,” said Çani.