Ka kaluar një javë që nga publikimi i fotos që bëri shumë bujë, ku shihet Ana duke fjetur në të njëjtin krevat me Arjonin.

Arjoni ka pranuar të jetë pjesë e programit për të dhënë anën e tij të historisë, ashtu si edhe Ana ka bërë nëpërmjet lidhjeve live në puntatat e kaluara të “Përputhen”.

Arjoni deklaroi se janë takuar tre javë dhe kanë kryer marrëdhënie seksuale.

Pjesë nga biseda në studio:

-Ti the që ke bërë gabimin dhe je penduar.

Arjoni: Pendohem shumë, kam patur edhe më përpara histori por nuk mendova asnjëherë si kjo dhe nuk kam rënë asnjëherë si kjo, nuk isha unë, nuk kam rënë ndonjëherë në një gropë kaq të madhe, në humnerë.

-Sa herë jeni takuar?

Arjoni: Rreth tre javë pak a shumë.

-Keni patur marrëdhënie intime?

Arjoni: Po kemi patur.

-Pse u kris marrëdhënia juaj?

Arjoni: Kuptova që isha thjesht ai që do kalonte një pjesë të vogël të jetës së Anës sepse ajo femër është në ndjekje të një preje zakonisht. Do shpjegoj pse kam publikuar këtë foto, dua të parandaloj që dikush tjetër të bjerë pre e kësaj. Mbaroj me mua dhe do vazhdoj me dikë tjetër. E kuptova shumë vonë, këto kohët e fundit.

-Çfarë situate ishte?

Arjoni: Përderisa jemi ftof kemi pasur arsye, siç thanë dhe konkurrentët që më kanë parë poshtë me moralin është e vërtetë, është dalluar që jemi ftohur. Diçka po mbyllej, e kuptuam edhe unë edhe ajo.

-Ka qenë dikush tjetër në dijeni?

Arjoni: Jo

It has been a week since the publication of the photo that made a lot of noise, where Ana is seen sleeping in the same bed with Arjon.

Arjoni has agreed to be part of the program to give his side of the story, as Ana has done through live links in past episodes of “Match”.

Arjoni stated that they met for three weeks and had sexual intercourse.

Excerpts from the studio conversation:

-You said you made a mistake and you repented.

Arjoni: I am very sorry, I have had stories before but I never thought like this and I have never fallen like this, it was not me, I have never fallen into such a big pit, into the abyss.

-How many times have you met?

Arjoni: About three weeks or so.

-Have you had an intimate relationship?

Arjoni: Yes we did.

-Why did your relationship break down?

Arjoni: I realized that I was just the one who would spend a small part of Ana’s life because that woman is usually after a prey. I will explain why I published this photo, I want to prevent someone else from falling prey to this. I end up with myself and will continue with someone else. I realized it too late, these recently.

-What situation was it?

Arjoni: While we were cold we had reasons, as they said and the competitors who have seen me down with morale is true, it is clear that we are cold. Something was closing, she and I realized.

-Was anyone else aware?

Arjoni: No.