Pasditen e 15 korrikut, një i ri me origjinë shqiptare është arrestuar në një pronë të kthyer në një fabrikë kanabisi.

Pas arrestimit, shqiptari pretendoi se ishte vendosur atje vetëm një ditë para se të arrestohej ku do të punonte si kopshtar i bimëve.

Policia e armatosur me një urdhër kërkimi hapi me forcë derën e ndërtesës pasi trokitjet nuk dhanë rezultat.

Në Gjykatën mbretërore të Durham u tha se banori i vetëm atje ishte, Elidion Likaj, i cili u arrestua brenda ndërtesës.

Policia gjeti një marrëveshje qiraje për 18 muaj për pronën dhe rikuperoi tre telefona celularë dhe një sërë çelësash shtëpish.

Të tre dhomat e gjumit të sipërme u vunë në përdorim për kultivimin e kanabisit, të ndihmuar nga pajisjet e rritjes në vlerë prej 5,600 £.

Jane Foley, duke ndjekur penalisht rastin tha se 100 bimë u gjetën, të cilat do të mund të shiteshin për një çmim prej 28 mijë paund me shumicë dhe deri në 84 mijë në shitjen me pakicë në rrugë.

Ajo tha se një ekspert i policisë për drogën arriti në përfundimin se ferma ishte e aftë për tre rendimente në vit dhe e klasifikoi atë si “një kultivim tregtar në shkallë të gjerë”.

Megjithëse, Likaj nuk dha asnjë përgjigje në pyetjet e policisë, duke deklaruar vetëm se ishte vendosur një ditë më herë dhe nuk ishte detyruar me forcë.

Ai i tha gjykatës, përmes një përkthyesi shqiptar, se kishte një adresë në Londër ku mund të shkonte, nëse ishte e nevojshme.

I pandehuri 27-vjeçar pranoi se ishte i shqetësuar në prodhimin e drogës, citojnë mediat britanike.

Por e vetmja punë që kishte në dispozicion ishte të vepronte si një “kopshtar” në fermën e kanabisit.

Gjykatësi vendosi një dënim për 21 muaj burg dhe urdhëroi konfiskimin dhe shkatërrimin e bimëve dhe pajisjeve të sekuestruara.

Gjykatësi i tha Likajt se do të jetë nën mbikëqyrje pas lirimit, “nëse qëndroni në këtë vend“./ Panorama/

On the afternoon of July 15, a young man of Albanian origin was arrested on a property turned into a cannabis factory.

After the arrest, the Albanian claimed that he had settled there just one day before he was arrested where he would work as a plant gardener.

Police armed with a search warrant forcibly opened the door of the building after the knocks gave no result.

In the Royal Court of Durham it was said that the only resident there was, Elidion Likaj, who was arrested inside the building.

Police found an 18-month lease on the property and recovered three cell phones and a set of house keys.

The three upper bedrooms were put to use for cannabis cultivation, assisted by growth equipment worth 5 5,600.

Jane Foley, prosecuting the case said 100 plants were found, which could be sold for a price of 28 thousand pounds wholesale and up to 84 thousand in retail on the street.

She said a police drug expert concluded that the farm was capable of three yields a year and classified it as “a large-scale commercial cultivation”.

Although, Likaj did not give any answer to the questions of the police, stating only that he had been placed the day before and was not forced.

He told the court, through an Albanian translator, that he had an address in London where he could go, if necessary.

The 27-year-old defendant admitted that he was concerned about drug production, British media quote.

But the only job he had available was to work as a “gardener” on a cannabis farm.

The judge imposed a sentence of 21 months in prison and ordered the confiscation and destruction of the seized plants and equipment.

The judge told Likaj that he will be under surveillance after his release, “if you stay in this place” ./ Panorama /