Rezervat e arit të Bankës së Shqipërisë arritën në fund të korrikut vlerën rekord të 147 milionë eurove.

Statistikat e Bankës Qendrore tregojnë se rezervat e arit janë rritur me 73% krahasuar me një vit më parë. Rritja e vlerës së arit ka ardhur njëkohësisht nga zgjerimi i investimeve të bankës qendrore në këtë instrument, por edhe nga rritja e çmimit në tregjet ndërkombëtare.

Sipas kursit zyrtar të Bankës së Shqipërisë, në intervalin kohor korrik 2019-korrik 2020 vlera e arit është rritur me rreth 32% dhe ky ka rezultuar fitimprurës si instrument i investimit të rezervës valutore të vendit. Aktualisht, një onz ar kuotohet në vlerën e 206 mijë lekëve ose rreth 1660 eurove.

Kriza e Covid-19 dhe “përmbytja” e tregut me likuiditet për të ndihmuar ekonominë kanë rritur kërkesës për metale të çmuara, që perceptohen nga investitorët si asete më të sigurta për ruajtjen e vlerës në kohëra krizash.

Ari monetar përbën tashmë 3.6% të rezervës valutore të vendit, ndërsa në muajin maj kishte arritur peshën më të lartë specifike të regjistruar ndonjëherë, me 3.9% të totalit. Pas rritjes së fortë të rezervës valutore nga fondet e eurobondit në muajin qershor, pesha specifike e arit pësoi një rënie të lehtë.

Eurobondi bëri që rezerva valutore e vendit që në mesin e këtij viti të kalonte për herë të parë kufirin e 4 miliardë eurove. Në fund të korrikut, vlera e mjeteve të rezervës ishte 4.12 miliardë eurove ose afërsisht sa 32% e Prodhimit të Brendshëm Bruto. Kjo shumë është gati katër herë sa deficiti i llogarisë korente të vitit të kaluar.

Megjithatë, rritja në nivele kaq të larta pritet të jetë e përkohshme, pasi një pjesë e eurobondit do të përdoret për shlyerjen e atij të vitit 2015, që maturohet në vjeshtë, ndërsa pjesa tjetër do të përdoret në funksion të programit të rindërtimit dhe mbulimit të deficitit buxhetor.

Në harkun e pesë viteve të fundit, rezerva valutore e Bankës së Shqipërisë është zgjeruar me 56%. Rritja është bërë kryesisht përmes blerjes së valutës në tregun e brendshëm. Rezerva valutore ka si qëllim kryesor plotësimin e nevojave emergjente të ekonomisë për valutë, por edhe zbutjen e goditjeve eventuale që mund të cënojnë stabilitetin financiar të vendit./Monitor/

The gold reserves of the Bank of Albania reached a record value of 147 million euros at the end of July.

Central Bank statistics show that gold reserves have increased by 73% compared to a year ago. The increase in the value of gold has come simultaneously from the expansion of the central bank’s investments in this instrument, but also from the increase in the price in international markets.

According to the official exchange rate of the Bank of Albania, in the time interval July 2019-July 2020, the value of gold has increased by about 32% and this has been profitable as an investment instrument of the country’s foreign exchange reserve. Currently, one ounce of gold is quoted in the value of 206 thousand lek or about 1660 euros.

The Covid-19 crisis and the “flooding” of the liquidity market to help the economy have increased the demand for precious metals, which are perceived by investors as safer assets for preserving value in times of crisis.

Monetary gold already accounts for 3.6% of the country’s foreign exchange reserves, while in May it had reached the highest specific weight ever recorded, at 3.9% of the total. After the strong increase of the foreign exchange reserve from the Eurobond funds in June, the specific weight of gold experienced a slight decrease.

The Eurobond caused the country’s foreign exchange reserves to exceed the limit of 4 billion euros for the first time in the middle of this year. At the end of July, the value of reserve assets was 4.12 billion euros or approximately 32% of Gross Domestic Product. This amount is almost four times the current account deficit of last year.

However, the increase to such high levels is expected to be temporary, as part of the Eurobond will be used to repay that of 2015, which matures in the fall, while the rest will be used for the reconstruction and coverage program. budget deficit.

Over the last five years, the foreign exchange reserve of the Bank of Albania has expanded by 56%. The increase was made mainly through the purchase of currency in the domestic market. The main purpose of the foreign exchange reserve is to meet the emergency needs of the economy for foreign exchange, but also to mitigate eventual shocks that could affect the financial stability of the country.