Në pika të caktuara të jetës së planetit tonë, rritja e nivelit të dyoksidit të karbonit në atmosferë ka shkaktuar ngrohje eksteme globale, prej të cilës shumica e specieve të tokës janë zhdukur.

Në të kaluarën këto evente janë shkaktuar nga shpërthime vullkanike apo impakte asteroidësh. Ndërsa tani Toka po shkon drejt një katastrofe të zhdukjes masive … si pasojë e aktivitetit njerëzor.

Unë si shkencëtar i Paleo-klimës, kam studiuar marrdhënien mes përplasjes së asteroidëve, vullkanizmit, ndryshimeve klimatike dhe zhdukjes masive të specieve.

Studimet e mia sugjerojnë se rritja aktuale e emetimeve të dyoksidit të karbonit është më e shpejtë nga ato që kanë shkaktuar dy zhdukjet masive të mëparshme të specieve, duke përfshirë dhe eventin që shkaktoi zhdukjen e dinosaurëve.

Vështrimi i botës është tashmë i fokusuar te epidemia e COVID-19, por rreziqet ndaj natyrës prej ngrohjes globale të shkaktur nga njeriu, mbeten të qarta në mënyrë të frikshme.

Shpimet e naftës, aktiviteti i minierave, emetimet e gazeve me efekt serë, kanë lënë gjurmën e tyre në katastrofën e pritur.

Rreth 66 milionë vjet më parë një asteroid goditi tokën duke çarë shkëmbinj që lëshuan sasi të mëdha dyoksid karboni në atmosferë dhe duke shkaktuar zjarre masive, për mijëra vjet në planet. Si rezultat i kësaj temperaturat u ngritën, bashkë me nivelet e detit dhe rreth 80 përqind e specieve u zhdukën, bashkë me dinosaurët.

Një fenomen i ngjashëm ndodhi dhe rreth 55 milionë vjet më parë në eventin e njohur si Paleocene-Eocene Thermal Maximum, arsyet e të cilit nuk janë tërësisht të qarta. Një nga teoritë thpotë se një shpërthim metani nga sedimentet oqeanike e bëri ujin e tyre acidik, duke zhdukur miliona specie.

Para kohëve industriale në fillim të shekulit të 19-të dyoksidi i karbonit qëndronte në rreth 300 pjesëza për milionë, që do të thotë se në çdo 1 milionë molekula gazi në atmosferë, 300 ishin dyoksid karboni.

Në shkurt të këtij viti kjo shifër shënonte 414.1 pjesë për çdo milion. Ndërsa po të përfshijnë dhe gazet e tjera me efekt serë si metani dhe oksidi i azotit, pjesëzat arrinin në 500 për 1 milion.

Përqendrimet aktuale të dyoksidit të karbonit nuk kanë arritur ende në ato të zhdukjeve të 55 milionë e 65 milionë vjetëve më parë, por kjo rritje e fluksit do të thotë se klima po ndryshon shumë më shpejt nga aftësia e gjallesave për t’u përshtatur me të.

Raporti i OKB për klimën vitin që shkoi tha se ndryshimet klimatike kërcënojnë me zhdukje një milionë specie bimësh e kafshësh, që do të thotë se preknin 47% të gjitarëve jo-fluturues, dhe 25% të zogjve.

Shumë studiues besojnë se klima po arrin pikën e vlimit, që të thotë pragun e ndryshimeve të shpejta e të patjetërsueshme, me efekte shkatërrimtare.

Sinjalet e kësaj janë rritja e temperaturave në Arktik, shkrirja e akujve dhe dobësimi i Rrymës Arktike të erërave Perëndimore.

Andrew Glikson, studiues i shkencave të paleo-klimës, Australian National University

(IFLScience)

At certain points in the life of our planet, the increase in the level of carbon dioxide in the atmosphere has caused global warming, from which most of the earth’s species have disappeared.

In the past these events have been caused by volcanic eruptions or asteroid impacts. And now the Earth is heading for a catastrophe of mass extinction pasojë as a result of human activity.

As a Paleo-climate scientist, I studied the relationship between asteroid collisions, volcanism, climate change, and the mass extinction of species.

My studies suggest that the actual increase in carbon dioxide emissions is faster than that caused by the previous two massive species extinctions, including the event that caused the extinction of the dinosaurs.

The world view is already focused on the COVID-19 epidemic, but the dangers to nature from global warming caused by man, remain clearly frightening.

Oil drilling, mining activity, greenhouse gas emissions have left their mark on the expected disaster.

About 66 million years ago an asteroid hit Earth, cracking rocks that released large amounts of carbon dioxide into the atmosphere and causing massive fires, for thousands of years on the planet. As a result, temperatures rose, along with sea levels, and about 80 percent of the species became extinct, along with dinosaurs.

A similar phenomenon occurred about 55 million years ago at the event known as Paleocene-Eocene Thermal Maximum, the reasons for which are not entirely clear. One of the hypothetical theories that a methane explosion from ocean sediments made their water acidic, destroying millions of species.

Prior to industrial times in the early 19th century, carbon dioxide stood at about 300 particles per million, meaning that for every 1 million atmospheric gas molecules, 300 were carbon dioxide.

In February this year this figure was 414.1 parts per million. While other greenhouse gases such as methane and nitrous oxide are involved, the particles reached 500 to 1 million.

Current concentrations of carbon dioxide have not yet reached those of 55 million and 65 million years ago, but this increase in flow means that the climate is changing much faster than the ability of living things to adapt to it. .

The UN climate report last year said climate change threatened the extinction of one million plant and animal species, meaning it affected 47% of non-flying mammals and 25% of birds.

Many researchers believe that the climate is reaching its boiling point, meaning the threshold for rapid and inalienable change, with devastating effects.

Signals of this include rising temperatures in the Arctic, melting ice, and weakening the Arctic Current of Western winds.

Andrew Glikson, researcher in paleo-climate sciences, Australian National University

(IFLScience)