Ndërsa Partia Socialiste ka ndezur motorrët për zgjedhjet parlamentare të 25 prillit zëra nga qarqe të ndryshme politike kanë folur për ndryshime në kabinetin qeveritar, ku mes emrave të përfolur është ai i Taulant Ballës si Ministër i Brendshëm. I pyetur nga media për këto ndryshime Z Balla i ka konsideruar thashetheme mediatike dhe se e gjithë energjia e tij është përqëndruar te firorja e PS në qarkun e Elbasanit.

Z .Balla priten ndryshime ne qeveri para zgjedhjeve , ndërsa njëe nga emrat e përmendur për Ministrinë e Brendshme është ai i juaji?

Balla: se pari ne kemi filluar nje proces te krijimit te nje platforme komunikimi virtual me anetaresine e Partisë Socialiste ne njërin krah dhe ne anën tjeter me qytetaret për të marrë vlerësimin , qoftë të anëtarëve të partisë qoftë të qytetarëve për deputetet , për ministrat, për Kryeministrin dhe në këtë proces pa dyshim zëri i qytetarëve dhe vlerësimi i tyre dhe i strukturave të partisë është shumë i rëndësishëm . Për atë që është më e rëndësishme për formësimin e ekipit të deputetëve që do të garojnë në zgjedhjet e 25 prillit dhe padyshim për te dhënë përgjigje dhe për çështjet e vlerësimit dhe performancën e secilit në përgjegjësinë që ka marrë për të përfaqësuar Partinë Socialiste, por ajo që është më e rëndësishme për ti shërbyer aleatit tonë të vetëm , sikurse janë njerëzit e thjeshte dhe të zakonshëm. Ndaj unë nuk dua të bëhem pjesë e këtyre thashethemeve mediatike , por dua të vlerësoj që PS e Shqipërisë i qëndron besnik kësaj aleance me njerëzit dhe nga ky proces do te kuptojmë se ku duhet të përmirësojmë përfaqësimin tonë politikë.

Ju tundon propozimi për ta parë veten Ministër të Brendshëm?

Balla: Ju garantoj që kjo nuk është një çështje unë kam vëmendjen time sot. Unë jam sekretar i përgjithshëm i PS dhe Kryetar i Grupit Parlamentar në PS dhe drejtues politik në Elbasan. Është një nder për mua të siguroj fitoren e radhës së Partisë Socialiste në këtë qark.

Z. Balla mendoni se do ti merrni 74 mandate ne zgjedhjet e prillit?

Balla: 74 është minimumi, mendojmë se do të marrim më shumë.

Mendoni se Ditmir Bushati është kundërshtari i padukshëm sikurse është shprehur Kryeministri që e dëmtojnë Partinë Socialiste?
Balla: Kundërshtar i padukshëm që dëmtojnë partinë Socialiste janë lloj- lloj zyrtarësh nëpër zyra që nuk u shërbejnë si duhet njerëzve. Unë nuk di që Bushati punon në një nga këto zyra,ndaj nuk dua te kete e shtuar ne pyetje. Ne e kemi thënë që nuk kemi kundërshtar PD. Partia Demokratike është sot një parti , e cila nuk ka as lidership, as program, as ekip, ndërkohe që kundërshtari ynë i vetëm janë krahasimi që bëjmë së pari me veten dhe pritshmëritë e njerëzve. Se njerëzit duan shërbime më të mira dhe kushdo qoftë ai zyrtarë që nuk u ofrojnë shërbim të mirë qytetarëve nuk mund të jenë pjesë e shërbimit ndaj qytetarëve. Pra detyra jonë është të ofrojmë
Shërbime publike më të mira për qytetarët .

Z Balla keni filluar rritjen e rrogave për bluzat e bardha madje keni premtuar edhe per mesuesit nuk është vonë pasi e kryeni ne fund te mandatit të dytë?
Balla: Ne kemi rritur rrogat sapo kemi ardhur ne qeveri dhe kush e mban mend e di fare mire që një qytetar që punonte në arsim dhe shëndetësi me taksen e Saliu paguante me shume sesa me taksimin progresiv, që quhet taksim i ndershëm. Taksimi i ndershëm kush paguhet me shumë paguan me shumë dhe kush paguhet me pak taksohet me pak. Kështu mësues , infermier , punonjës të administratës publike tani taksohen me pak dhe kane marre me shume në familjet e tyre. Vit pas viti sa kemi pasur mundësi kemi arritur te indeksojmë dhe te rrisim pagat e atyre që në këtë kohë lufte kanë qenë në vijën e parë. Nga Elbasani në këtë fillim viti shkollor më duhet te shpreh se jemi duke marrë të gjitha masat që klasat të mos kthehen në vatra të përhapjes se virusit. Po ashtu i shpreh ngushëllime familjarëve për jetët e humbura, por është një luftë që po përballet e gjithë bota dhe detyra jonë është të respektojmë masat anti – kovid.

A ka bërë diçka PS në këto dy mandate dhe nëse po çfarë mund të kishte bërë më mirë?

Balla: Ne krahasohemi me veten. Gjithmonë ka vend për përmirësime, por një gjë është e sigurtë. Ne jemi sot e vetmja forcë politike ku shqiptarët mund të besojnë votën e tyre qoftë në përgjegjësinë politike por edhe në aspiratën për integrimin e Shqipërisë në BE. Kujtoni ku ishim në 2013 , Elbasani është dëshmitar sesi e gjetëm qytetin dhe sesi është sot me infrastrukturë të përmirësuar . Sesi ishin shërbimet publike, ujësjellësi dhe operatori i shpërndarjes së energjisë elektrike. Padyshim që jemi ende larg asaj që do të kishim dashur të arrinim, por krahasimi me atë që ishim është i paimagjinueshëm.
Këto deklarata kreu i Grupit Parlamentar Socialist i bëri në një aktiviteti ne Elbasan në kuadër të 111 vjetorit të mbajtjes se Kongresit të Elbasanit.

While the Socialist Party has started the engines for the parliamentary elections of April 25, voices from various political circles have spoken about changes in the government cabinet, where among the names mentioned is that of Taulant Ballës as Minister of Interior. Asked by the media about these changes, Mr. Balla considered them media rumors and that all his energy was focused on the SP branch in the district of Elbasan.

Mr. Balla, changes in the government are expected before the elections, while one of the names mentioned for the Ministry of Interior is yours?
Balla: first we have started a process of creating a virtual communication platform with the membership of the Socialist Party on one side and on the other side with the citizens to get the appreciation, whether of party members or citizens for MPs, for ministers, for The Prime Minister and in this process undoubtedly the voice of the citizens and their evaluation and that of the party structures is very important. For what is most important for the formation of the team of deputies who will run in the elections of April 25 and obviously to give answers and for the questions of evaluation and performance of each in the responsibility he has taken to represent the Socialist Party, but she which is more important to serve our only ally, as are the common and ordinary people. Therefore, I do not want to be part of these media rumors, but I want to assess that the SP of Albania remains loyal to this alliance with the people and from this process we will understand where we need to improve our political representation.

Are you tempted by the proposal to see yourself as Minister of Interior?

Balla: I guarantee you that this is not an issue I have my attention today. I am the general secretary of the SP and Chairman of the Parliamentary Group in the SP and political leader in Elbasan. It is an honor for me to secure the next victory of the Socialist Party in this district.

Mr. Balla, do you think you will get 74 seats in the April elections?

Balla: 74 is the minimum, we think we will get more.

Do you think that Ditmir Bushati is the invisible opponent, as the Prime Minister said, that they harm the Socialist Party?
Balla: Invisible opponents who harm the Socialist party are all kinds of officials in offices who do not serve the people properly. I do not know that Bushati works in one of these offices, so I do not want it to be added to the question. We have said that we have no PD opponent. The Democratic Party is today a party, which has neither leadership, nor program, nor team, while our only opponent is the comparison we make first with ourselves and the expectations of the people. That people want better services and whoever the officials who do not provide good service to the citizens can not be part of the service to the citizens. So our task is to offer
Better public services for citizens.

Mr. Balla, did you start increasing the salaries for the white shirts and did you even promise for the teachers that it is not too late after you finish it at the end of the second term?
Balla: We have increased salaries as soon as we came to government and who remembers knows very well that a citizen who worked in education and health with Saliu tax paid more than with progressive taxation, which is called honest taxation. Honest taxation whoever pays more pays more and whoever pays less is taxed less. Thus teachers, nurses, public administration employees are now taxed less and have received more in their families. Year after year we have had the opportunity to index and increase the salaries of those who in this time of war have been in the front line. From Elbasan at the beginning of the school year, I must say that we are taking all measures so that the classrooms do not become hotbeds of the virus. I also express my condolences to the families for the lost lives, but it is a war that the whole world is facing and our task is to respect the anti-covetous measures.

Has the SP done anything in these two terms and if so what could it have done better?

Balla: We compare ourselves. There is always room for improvement, but one thing is for sure. We are today the only political force where Albanians can trust their vote both in political responsibility but also in the aspiration for Albania’s integration into the EU. Remember where we were in 2013, Elbasan is a witness to how we found the city and how it is today with improved infrastructure. How were the public utilities, the water supply and the electricity distribution operator. Obviously we are still far from what we would like to achieve, but the comparison to what we were is unimaginable.

These statements No. 2 of the government were made during an activity in Elbasan in the framework of the 111th anniversary of the Congress of Elbasan.