Krahas kufizimit të lëvizjes së qytetarëve nga ora 22:00 deri në 06:00 të mëngjesit, Komiteti i Ekspertëve ka vendosur edhe mbylljen e bareve dhe restoranteve me të njëjtin orar.

Po ashtu, është vendosur që administrata të punojë online duke shmangur kontaktin me qytetarët.

“Mblidhemi sot këtu. Komiteti teknik i ekspertëve ka analiziar situatën. Në përputhje me zhvillet e situatës në rajon kemi analizuar me hollësi rezultatin e masave dhe eskperiencën e vendeve. Kemi evidentuar se gjatë kësaj periudhe është vënë re shtim i infeksioneve. Është rritur edhe incidenca. Në kushtet kur akoma nuk ka një mjekim specifik mënyra më e mirë vazhdon të mbetet parandalimi. Duke analzuar shifrat, shkaqet dhe rekomandimet e OBSH komiteti propzon të merren disa masa. Vlerësojmë se duhet të ndërmarrim këto masa:

Kufizimi i lëvizjes nga opra 22 deri në orën 6 në të gjithë vendin. Të ndalohen baret dhe restorantet nga ora 22 deri në orën 6. Propozojmë smar working për administratën pulike. Këto masa hyjnë në fuqi të mërkurën dhe do të zgjasin për tre javë”, tha Mira Rakacolli nga Komiteti Teknik i Ekspertëve.

E pyetur në lidhje me mundësinë e mbylljes së shkollave, Mira Rakacolli nga Komiteti i Ekspertëve u shpreh se shkollat nuk janë ende një vatër infeksioni, rrjedhimisht nuk do të mbyllen tani për tani.

Sipas saj, vendimi merret hap pas hapi. Nëse më vonë do të shihet që shkollat do të kthehen në vatër infeksioni, atëherë Komiteti i Ekspertëve do të bëjë rivlerësim të situatës.

“Unë shpjegova çdo masë që merret bëhet në bazë të shifrave dhe arsyes se pse janë këto shifra. Neve na rezulton se që në shkolla të ketë shpërndarje te infeksionit më të madhe se më parë. Nuk i kemi shkollat në vatra infeksioni. Ne po monitorimjmë me shumë kujdes dhe masat merren në vazhdim të situatës epidemiologjike. Shohim fenomenin, zbulojmë faktorët dhe shohin çfarë mund të bëjmë për parandalimin. Sot për sot shkollat nuk kanë influencuar në një rëndim të madh të situatës“, tha ajo.

Rakacolli theksoi gjithashtu se bërja e maskës me detyrim ka ndikuar në uljen e rasteve të mundshme me koronavirus.

“Maska ka dhënë rezultat sepse përndryshe shifrat do të ishin më të larta“, tha ajo.

Komiteti i Ekspertëve vendosi sot që të kufizojë lëvizjen nga ora 22:00 deri në 06:00 të mëngjesin për tre javë në Shqipëri.

Po ashtu, baret dhe rastorantet do të qendrojnë mbyllur duke filluar nga ora 22:00 deri në 06:00 të mëngjesit.

In addition to restricting the movement of citizens from 22:00 to 06:00 in the morning, the Committee of Experts has decided to close bars and restaurants with the same schedule.

It has also been decided that the administration will work online, avoiding contact with citizens.

“We are meeting here today. The technical committee of experts has analyzed the situation. In accordance with the developments in the situation in the region, we have analyzed in detail the result of the measures and the experience of the countries. We have noted that during this period there has been an increase in infections. The incidence has also increased. In conditions where there is still no specific medication the best way remains prevention. Analyzing the figures, causes and recommendations of the WHO, the committee proposes to take some measures. We believe that we should take the following measures:

Restriction of movement from opera 22 to 6 p.m. across the country. Ban bars and restaurants from 10pm to 6am We propose smar working for public administration. These measures enter into force on Wednesday and will last for three weeks “, said Mira Rakacolli from the Technical Committee of Experts.

Asked about the possibility of closing schools, Mira Rakacolli from the Committee of Experts said that schools are not yet a hotbed of infection, therefore they will not be closed for now.

According to her, the decision is made step by step. If it is later seen that the schools will return to the hotbed of infection, then the Committee of Experts will re-evaluate the situation.

“I explained that every measure taken is based on the figures and the reason why these figures are. It turns out to us that in schools there is a greater spread of infection than before. We do not have schools in foci of infection. We are monitoring very carefully and measures are taken in continuation of the epidemiological situation. We look at the phenomenon, discover the factors and see what we can do to prevent it. “For today, schools have not influenced a major aggravation of the situation,” she said.

Rakacolli also stressed that the forced wearing of the mask has reduced the possible cases of coronavirus.

“The mask has worked because otherwise the figures would have been higher,” she said.

The Committee of Experts decided today to limit the movement from 22:00 to 06:00 in the morning for three weeks in Albania.

Also, bars and restaurants will be closed starting from 22:00 until 06:00 in the morning.