Kryeministri Edi Rama ka publikuar në emisionin “Opinion”, një dokument për të cilin tha se vërtetonte një tentativë të Lulzim Bashës për të dhënë me konçensionin landfillin e Sharrës, në kohën që ishte Kryetar i Bashkisë së Tiranë.

Basha ka ndërhyrë live në studion e Opinion dhe është përballur me Ramën duke mohuar akuzat

Sipas Ramës, investimi prej 36 milionë eurosh do t’i shkonte më pas privatit dhe ishte i gabuar nga pikëpamja logjike.

“Unë them konçensionin e Lulzim Bashës, i cili është angazhuar në një propzim për Sharrën. Tani vjen letra që i shkon Lulzim Bashës. Dmth faktikisht i bie 30 euro për ton. Propozimi i Lulzim Bashës me një investim kapital prej 36 milionësh dhe pastaj i jepet privatit.”- tha Rama.

E gjitha ajo çfarë ka thënë aty është një grumbull gënjeshtrash. Në vitin 2011, pasi e kishte lënë Tiranën me plehra. Objektivi i dytë ishin të futeshin nën tokë. Qytetarët e Tiranës të mos paguanin asnjë lekë më shumë. Jo nuk është ajoshifra. Qytetarët e Tiranës nuk paguanin asnjë qindarëk.

Rama: Me Vebiun do ti paguaje.

Fevziu: A ka qenë çimimi 30 euro për ton pa TVSH.

Basha: Mos gënje, kjo ishte e gjitha me transparencë dhe leverdisë që do të kishte kryeqyteti i Tiranës, kur kjo përfundoi ti nuk e lejove se kishe këtë plan që po bën sot. Po u merr 75 milionë euro shqiptarëve me një pronar me precedent penal. Ti nuk doje që plehrat të trajtoheshin siç trajtohen në çdo vend normal.

Rama: Po ik o Lul shko fli gjumë. Fli zemër fli!

Bahsa: Kush janë pronarët? Pse nuk e thua? Sot që keni lejuar atë sjelljen të turpshme minimumi mund ti thuash të largohet dhe të mbaj distancë. Kjo shfaqje konfirmon gënjeshtrat. Këto miliona euor i mungojnë shqiptarëve.

Prime Minister Edi Rama has published in the show “Opinion”, a document which he said proved that an attempt by Lulzim Basha to give the Sharra landfill with the concession, when he was Mayor of Tirana.

Basha intervened live in the studio of Opinion and confronted Rama denying the accusations

According to Rama, the investment of 36 million euros would then go to the private sector and was logically wrong.

“I say the concession of Lulzim Basha, who is engaged in a proposal for Sharra. Now comes the letter to Lulzim Basha. That is, it actually drops to 30 euros per ton. “Lulzim Basha’s proposal with a capital investment of 36 million and then given to the private sector,” Rama said.

All he said there is a bunch of lies. In 2011, after leaving Tirana with trash. The second objective was to get underground. The citizens of Tirana should not pay any more money. No it’s not that code. The citizens of Tirana did not pay a penny.

Rama: I will pay you with Vebiun.

Fevziu: Was the price 30 euros per ton without VAT.

Basha: Do not lie, this was all with transparency and convenience that the capital of Tirana would have, when this ended you did not allow that you had this plan that you are doing today. 75 million euros are being taken from Albanians with an owner with a criminal record. You did not want the trash to be treated the way it is treated in any normal place.

Rama: I’m leaving, Lul, go to sleep. Sleep heart sacrifice!

Bahsa: Who are the owners? Why don’t you say so? Today that you have allowed that shameful behavior you can at least tell him to leave and keep his distance. This show confirms the lies. These millions of euros are missing from the Albanians.