Kryetari i opozitës ka publikuar dokumente tronditëse ku hedh akuza se autoritetet shtetërore kanë fshehur numrin real të viktimave nga COVID-19. Fakti tronditës se janë fshehur 601 vdekje deri tani në të gjithë vendin është bërë publik nga kryetari i opozitës gjatë intervistës në emisionin Opinion.

Basha publikoi të dhënat zyrtare dhe ato reale ku rezulton se që nga marsi e deri në muajin Tetor janë 414 raste fatale që janë mbajtur të fshehura. Sipas të dhënave të publikuara nga Basha, autoritet kanë publikuar gjithsej për periudhën Mars-Tetor 2020, vetëm 509 raste fatale, ndërsa realisht janë 923 viktima nga COVID-19.

“Kryeministri akoma në detyrë ka bërë politikë me vdekjen duke fshehur shifrat reale të vdekjes. Një dokument tregon vdekjet e raportuara dhe të vërtetuara në morg nga Covidi, informacion i ardhur drejtpërdrejt në institucionet shëndetësore. Informacion i mbërritur tek ne. Ka ardhur një denoncim, i cili është verifikuar sot dhe keni shifrën e vdekjeve të raportuara zyrtarisht deri tani. Janë vetëm e atyre që kanë vdekur në spitale jo në shtëpi”, tha Basha.

Situata edhe më e rëndë është gjatë muajit nëntor që ende nuk është mbyllur. Në 17 ditët e para të muajit janë raportuar 128 viktima, ndërsa shifrat reale tregojnë se numri i vdekjeve gjatë këtyre ditëve është më shumë se dyfish, plot 315 vdekje.

Data 9 nëntor rezulton si më tragjike sa i përket fataliteteve ku ministria e shëndetësisë ka raportuar numrin më të lartë të vdekjeve, 11, ndërsa shifrat reale sipas të dhënave të publikuar nga Basha, janë 26 viktima nga COVID-19.

 

The opposition leader has published shocking documents accusing the state authorities of hiding the real number of victims from COVID-19. The shocking fact that 601 deaths have been hidden so far across the country was made public by the opposition leader during the interview on the show Opinion.

Basha published the official and real data where it turns out that from March to October there are 414 fatal cases that have been kept hidden. According to data published by Basha, the authorities have published a total of 509 fatal cases for the period March-October 2020, while in reality there are 923 victims from COVID-19.

“The still incumbent Prime Minister has made politics with death by hiding the real death figures. A document shows the deaths reported and confirmed at the morgue by Covidi, information coming directly to health institutions. Information received from us. There has been a denunciation, which has been verified today and you have the number of deaths officially reported so far. “They are only those who died in hospitals, not at home”, said Basha.

The situation is even worse during November, which has not yet been closed. In the first 17 days of the month, 128 victims were reported, while the real figures show that the number of deaths during these days is more than double, full 315 deaths.

November 9 turns out to be the most tragic in terms of fatalities where the Ministry of Health has reported the highest number of deaths, 11, while the real figures according to data published by Basha, are 26 victims from COVID-19.